آمار ارجاع پرونده های تسخیری به اعضای محترم از سال 1390 تا پایان 1399

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور در ادامه توجه شما را به گزارش مشروح مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص میزان ارجاعات پرونده های تسخیری از سال 1390 تا پایان سال 1399 جلب می نماییم.

از همکاران محترم خواهشمند است در صورت مشاهده هر گونه مغایرت بین آمار اعلامی و تجارب فردی و همچنین برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود مراتب را از طریق سامانه خدمات الکترونیک کانون به دفتر اداره معاضدت اعلام فرمایند.

 


لیست سوابق اراجاعات پرونده های تسخیری


 ردیف  نام وکیل شماره پروانه تاریخ صدور  تاریخ ارجاع تعداد پرونده تسخیری  خلاصه نامه
1 کلثوم پیکان حیرتی 132 1380/7/1 1390/02/21 9 نگهداری و مالکیت 235 گرم هروئین – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین – 892575
1392/05/02  مشارکت در نگهداری 278 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری قزوین 920130
1394/04/08  نگهداری تقریبی 98 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940239
1394/11/18  سرقت ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 940861
1395/11/26 عرضه مواد مخدر و مواد روانگردان به میزان 277 کیلو گرم  ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 940611
1398/04/01  مشارکت در سرقت مقرون به آزار ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980215
1398/11/16  توهین – سرقت و استعمال مواد مخدر ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 981344
1399/04/19  نگهداری تقریبی 94 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900026
1399/07/20   نگهداری تقریبی 497 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900605
2 احمد احمدعلی 110 1380/7/1 1390/10/26 10  نگهداری یکصدو شصت و دو گرم مواد روانگردان از نوع شیشه دادگاه انقلاب شهرستان آبیک 900055
 1392/02/24  حمل و نگهداری مواد روانگردان شیشه به میزان 600 گرم  ش 1 دادگاه انقلاب آبیک 920058
1394/07/28  عدم درج نوع اتهام – ش 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک 940496
1395/04/04  نگهداری مقدار 48 گرم و 90سانتی گرم مواد روانگردان شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 940797
1396/01/16 در معرض فروش قرار دادن 2 کیلو گرم تریاک  ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 951173
1397/03/23  در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970181
1398/03/01  950185 افترا از طریق قرار دادن 22 گرم و 90 سانتی گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک
1398/11/24  نگهداری یکصدو پنجاه و سه گرم و چهل و هشت سانتی گرم شیشه و یازده گرم و سی و سه سانتی گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980238
1399/04/26  نگهداری مواد مخدر به میزان 75 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900452
1399/08/24  مشارکت در نگهداری مواد مخدر به میزان 44 کیلو و 840گرم تریاک ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900748
3 عباس جان محمدی 140 1383/4/25 1391/09/22 7  عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان تاکستان 910305
1393/07/28  قتل عمدی  ش 101 دادگاه عمومی شهرستان تاکستان ئ780003
 1394/09/23  مشارکت در نگهداری 913 کیلوگرم پیش سازه شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 940018
1396/05/31  مشارکت در حمل مواد مخدر ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 960468
1397/08/14  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین 970733
1399/02/20  نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان سه گرم و نگهداری مواد مخدر هروئین به میزان 13 گرم و نگهداری کراس به میزان پانصد گرم و نگهداری یا عدد پایپ ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان مستقر در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان
1399/04/14 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 31 گرم و نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 10 گرم ش 3 دادگاه انقلاب قزوین مستقر در تاکستان 9900072
4  محسن اردستانی ابراهیمی 112 1385/4/14  1390/07/24 1 مباشرت در قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 900025
5  عباس حاجی شفعیها 150 1381/10/26  1391/12/01 5  نگهداری مواد مخدر به میزان 48 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب تاکستان 910426
1394/04/31  محاربه -ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی تاکستان 940104
1395/02/28  قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان940008
1396/05/18  حمل و نگهداری 30 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و 20 گرم مواد مخدر از نوع شیشه و نگهداری یک عدد پایپ 960417
1397/04/31  قتل عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 970307
6  احمد حاجی محمدپور 151 1378/5/11 1391/10/10 7  مشارکت در خرید و نگهداری سی و یک گرم هروئین و ده گرم مواد روان گردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910927
1392/05/13  نگهداری 76 گرم هروئین و 26 گرم شیشه  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920283
1394/04/08  مشارکت در حمل و نگهداری 400 کیلوگرم تولوئن 395 کیلوگرم استون 144 کیلوگرم ید 40 کیلوگرم فسفر قرمز و 350 کیلوگرم سود ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940370
1395/01/14  نگهداری تقریبی 20 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940642
1396/03/27 مشارکت در نگهداری 1 گرم و 30 سانت گراس و استعمال گراس ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 951020
1398/11/29  تبلیغ غلیه نظام  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981177
1399/11/27  مشارکت در نگهداری 2 کیلو 950 گرم سیلکون حاوی مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
7  فرشید اولیائی 156 1384/05/06 1394/04/11 4 نگهداری 13 گرم هروئین و 80 سانت شیشه ش2 دادگاه انقلاب قزوین 940397
1395/01/14 نگهداری تقریبی 20 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940642
1398/09/30  توهین  و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980308
1399/11/13  ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900911 – 9900912
8  آرا جهانی 143 1380/12/28 1391/02/24 10  عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 910131
1392/05/02 مشارکت در نگهداری 278 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920130
1394/04/08  نگهداری تقریبی 98 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940239
1394/11/27  مصرف مسکر و مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی دست ساز 940846
1395/11/26  نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950128
1396/11/16 نگهداری 22 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین ئ960522
 1397/11/10  آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970198
1398/09/28  توهین به اشخاص عادی – مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی – مزاحمت تلفنی980847
1399/05/08  لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980322
1399/10/20  نگهداری تقریبی 16 کیلوگرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900937
9  حسین شیخان 176 1381/10/26 1392/11/13 3  مشارکت در نگهداری پانصد گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920374
1396/10/27  در معرض فروش قرار دادن 180 گرم هروئین و 8 سانتی گرم هروئین در قالب 10 بسته و پنجاه سانتی گرم شیشه در قالب 7 بسته آماده فروش ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961200
1396/10/27  نگهداری 180 گرم هروئین و اجیر کردن صابر شیری جهت فروش مواد مزبور ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961200
10 محمد حسین روشن پور 197 1381/10/26 1392/06/06 4 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان یک کیلو و چهارصد و هفتاد گرم ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 911098
 1394/04/11  نگهداری 16 کیلو گرم گراس ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940439
1394/11/13  مشارکت در حمل 499 گرم هروئین و 14 گرم و 50 سانت شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940730
1395/11/26  ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 951177
11  هادی رسولی 208 1378/5/11 1391/02/17 5   عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900524
1392/06/31  قتل ش 2 دادگاه کیفری قزوین 920041
 1394/04/11  به اتهام 150 کیلو و 220 گرم مواد اولیه شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910608
 1394/12/04  مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940272
1399/09/05  شرب خمر ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 981666
12  سید محمد هادی ساعی 216 1381/4/18 1392/08/13 8 نگهداری یک کیلو گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920539
 1393/02/07  نگهداری تقریبی 35 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930037
1394/04/08  مشارکت در حمل 7 کیلو گرم تریاک ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940210
1394/12/05   اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات غیرمتعارف  ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940956
1398/10/25  تخریب به اتهام تخریب ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 981132
1399/03/22  نگهداری مواد مخدر  به میزان 25 گرم و 70 سانتی گرم هروئین و 2 گرم و 40 سانتی گرم شیشه و یک عدد وسیله مخصوص استعمالف مواد مخدر ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900143
1399/07/19  لواط – تهدید باچاقو – آدم ربایی با وسیله نقلیه از طریق حیله ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980389
1399/10/25  محاربه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 9900725
13  اصغر قهرمانی 252 1378/4/5 1391/10/10 8  مشارکت در خرید و نگهداری سی و یک گرم هروئین و ده گرم مواد روان گردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910927
1392/07/03  نگهداری حدود 140 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920262
1394/04/11  انهام مشارکت در حمل و نگهداری 19 گرم ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940396
1397/05/20  نگهداری 17 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960232
1398/04/05 نگهداری یک کیلو گرم هروئین و 200 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980331
1399/01/20  نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981142
1399/05/13  قتل عمدی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 981619
1399/08/19  نگهداری و فروش مواد مخدر ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 1/32049/9031 – زیر 18 سال
14 افشین طاهرخانی 265 1378/10/1 1391/10/17 10  مشارکت در حمل و نگهداری یکصدو چهل و هفت گرم و پنجاه سانتی گرم مواد روان گردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901092
 1392/07/13  مباشرت در قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری استان قزوین 900013
1394/04/11  نگهداری 42 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940402
1395/01/14  ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی عضو ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 931121
1396/03/27  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960276
 1397/08/14  نگهداری تقریبی 46 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970440
1398/06/17  حمل 500 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980126
1399/01/25 نگهداری تقریبی 29 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981218
1399/05/13 اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و متعلقات مورد استفاده عموم ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 981724 زیر 18 سال
1399/1024  اخلال در نظم عمومی و توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه و رانندگی بدون گواهینامه و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900936
15  وحید ملکان 296 1381/10/26  1393/04/10 9  نگهداری 3 گرم و 50 سانت هرو ئین و 20 سانت شیشه و فروش 60 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930188
1394/01/16 نگهداری تقریبی 280 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 931002
 1394/11/18 حمل مشروبات الکلی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940411
1395/12/16   عدم درج نوع اتهام ش3 دادیاری دادسرای قزوین 951271
1397/11/10 عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960050
1398/09/30 سرقت شمشیر ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 981052
1399/01/25  مشارکت در نگهداری 10 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981228
1399/05/14  اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و متعلقات مورد استفاده عموم ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 980369
1399/10/24  نگهداری 65 گرم مواد مخدر ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900941
16  مهدی طهماسبی 271 1383/4/25  1391/02/17 9  مشارکت در حمل و نگهداری 202 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910077
1392/08/04  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 920084
1394/04/14  مشارکت در حمل 955 گرم هروئین  ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین
1395/12/16  عدم درج نوع اتهام ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 951271 زیر 18 سال
1397/11/27  نگهداری تقریبی 15 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970781
1398/09/28  حمل مواد مخدر به میزان 405 گرم شیشه و یک کیلو و 610 گرم هروئین ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 980840
1399/01/25  نگهداری تقریبی یک کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981220
1399/05/13  اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و متعلقات مورد استفاده عموم ش بازپرسی دادسرای قزوین 980369
1399/10/24   قتل عمدی مادرش ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900983
17  نیما پروانه 353 1383/4/25 1390/06/26 6  نگهداری 102 گرم کراک و 20 سانتی گرم شیشه و استعمال شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 900967
 1394/06/07  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک شهر قزوین 940059
1396/03/09 مشارکت و در معرض فروش قرار دادن مقدار 420 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960056
1397/02/17  سرقت تعزیری  ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 961378
1397/06/18  سرقت  ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 961378 – زیر 18 سال
1398/07/28 اتهام کلاهبرداری رایانه ای و جرم تعزیری درجه 5 ش 8 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ( ویژه نیابت ) قزوین 980835
18  مرتضی نظری 322 1382/7/27  1393/05/21 7  نگهداری 33 گرم هروئین  – نگهداری 3 گرم شیشه – نگهداری یک عدد پایپ ش 1 دادگاه انقلاب بوئین زهرا 930071
1394/07/06  نگهداری تقریبی 100 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 931029
 1394/11/11  ایراد ضرب عمدی و ورود به عنف و توهین ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 941146
1396/01/16  بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 951408
1397/08/14  برقراری رابطه نامشروع – زیر 18 سال ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 970970
1398/06/04  نگهداری 45 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980546
1399/01/20  نگهداری 75 گرم هروئین و 50 سانت شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا981098
19  مجید نیک روش ماسوله 331 1382/7/27 1391/02/27 9  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 900073
1392/10/03  در معرض فروش قرار دادن 104 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920526
1394/04/14  حمل و نگهداری 14 کیلو و 750 گرم تریاک و فروش 2 کیلو گرم تریاک ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940481
1394/11/11 عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 951020
1396/10/30  مصرف مسکر ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960895
1398/10/07  کلاهبرداری رایانه ای ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 980140
1399/01/26 مشارکت در نگهداری تقریبی 10 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981228
1399/05/14  خیانت در امانت ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 981032
1399/10/24  لواط بعه عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900167
20  کامران امیدی 345 1383/4/25  1390/06/26 9  نگهداری 590 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900990
 1394/02/13  عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940065
 1394/12/10  نگهداری 800 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940514
 1396/05/16  جریحه دار نمودن عفت عمومی از طریق تظاهر به روزه خواری در ملا عام ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960217
1397/12/04  ارتکاب 2 فقره تحصیل مال مسروقه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 971106
1398/10/07  آتش زدن علوفه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین – زیر 18 سال
1399/01/26  توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 980319
1399/05/14  مشارکت در یک فقره سرقت ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900590
1399/10/25  سرقت ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 960655
21  حمیدرضا حقیقت 372 1383/04/25 1393/06/30 7 مشارکت در حمل 295 گرم شیشه – معاونت در خرید 295 گرم شیشه – استعمال شیشه ش 1 دادگاه انقلاب بوئین زهرا 930074
1394/07/08  آ دم ربایی و عمل منافی عفت ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 940375
1395/03/31  قتل عمدی ش دادگاه عمومی بخش رامند 950437
1397/01/20  نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960650
1398/04/12 زنای به عنف و اکراه ش2 دادگاه کیفری یک قزوین 980034
1398/09/30 سرقت ش 11 دادسرای قزوین 980746
1399/09/08  قتل عمدی ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900578
22 محمد پارسائی 355 1383/04/25 1394/06/18 6  مشارکت در حمل و نگهداری 35 گرم هروئین  ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940172
1395/08/05 توهین به مامورین در حین انجام وظیفه – تخریب خودرو و کیوسک نیروی انتظامی – اخلال در نظم عمومی  ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 950310
 1396/07/01  نگهداری 59 گرم و 80 سانت مواد مخدر از نوع هروئین ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 960541
1397/12/27  آدم ربایی و لواط ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960134
1398/11/12  قتل عمدی ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981331
1399/06/19  ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو – قدرت نمایی باچاقو – اخلال در نظم عمومی – شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900347
25  مازیار بیاتی مقدم 360 1386/05/25 1392/08/04 3  مشارکت در قتل عمدی ش 101 دادگاه عمومی ( جزایی ) تاکستان
1394/08/12   ایراد ضرب و جرح عمدی  ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 940709
1399/03/22  سرقت مقرون به آزار و قتل شبه عمدی زن مسلمان ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980332
26  سید امیر حسین حصاری 371 1383/4/25 1391/02/23 7  عدم درج نوع اتهام ش 3 دادگاه قزوین 910157
1392/08/12  نگهداری 37 گرم شیشه و 1/5 گرم قرص متادون ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920620
1394/04/14  نگهداری تقریبی 50 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940198
1394/12/10  نگهداری 800 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940514
 1397/01/20  نگهداری تقریبی 495 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960724
1399/04/19  نگهداری تقریبی 150 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900198
1399/07/20  نگهداری تقریبی 30گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900597
27  محمود مرتاضی 361 1385/4/14 1390/06/26 6  نگهداری 39 گرم و 50 سانتی گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 900946
1394/06/10  آدم ربایی ش 102 دادگاه کیفری 2 قزوین 940205
1395/06/16  نگهداری 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950115
1396/05/14  عدم درج نوع اتهام ش 102 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 950318
1397/05/25  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 970380
1398/04/24  ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و افترا ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 971378
28  شریف حسامی 443 1383/4/25 1391/10/27 3  قتل عمدی ش2 دادگاه کیفری قزوین 910137
 1394/01/26  خرید 135 گرم هروئین و فروش 45 گرم هروئین و نگهداری 2 گرم 50 سانت هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940071
1399/10/06  قدرت نمایی با چاقو ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 9900721 – زیر 18 سال
29  نرجس حاجی فتحعلی ها 375 1383/4/25 1391/11/04 9 حمل و نگهداری 64 کیلو گرم تریاک و 39 کیلو حشیش ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910654
 1392/10/21  فروش 144 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920693
1394/04/14  کلاهبرداری ش 4 دادگاه کیفری 2 قزوین 940155
1394/12/10  نگهداری 18 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940576
 1395/12/19  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 951117
1396/09/12  شرکت در نزاع دسته جمعی ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 960157
1398/04/05  نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی دست ساز ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 970198 – زیر 18 سال
 1399/04/19  نگهداری 60 گرم هروئین ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900360
1399/07/21  نگهداری تقریبی 484 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900613
30 محمدرضا حیدری کدخدا 374 1383/4/25 1394/06/16 5  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940085
1395/06/31  مشارکت در سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950046
1396/04/18  مشارکت در تخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950791
1397/06/04  مشارکت در نگهداری تقریبی 65 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960728
1398/03/27  نگهداری 156 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980342
31  محمد حسین سرداری 383 1383/4/25 1392/01/18 2  مشارکت در خرید 79 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 911241
1392/10/22  نگهداری و فروش تقریبی 8 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 920517
32  نعیم شاه تقی 388 1383/4/25 1391/11/30 8  عدم درج نوع اتهام ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 910490
11392/10/04  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 920088
1394/04/14 قتل عمد ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 930100
1397/05/25  قتل عمد ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970349
1398/09/20  قتل عمد ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 981168
1399/01/26 توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 980319
1399/05/14  زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970226
1399/10/27 ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی بینی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900925
33  علیشاه قلعه ئی 399 1383/4/25 1391/12/08 10 قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 910160
1392/11/03  نگهداری 198 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920820
1394/04/14  نگهداری تقریبی 250 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940268
1394/12/10  مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941147
1396/03/27  رابطه نا مشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960276
1397/04/31  نگهداری 18 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970214
1398/09/28  نگهداری 19 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980903
1399/01/28  مشارکت در نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981397
1399/06/11  نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 12 گرم و 10 سانتی گرم و شیشه به میزان 14 گرم و 70 سانتی گرم ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین
1399/10/27  معاونت در یک فقره قتل عمدی مرد مسلمان ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 9900449
34  علی رضا رفیعی 458 1384/5/6 1391/03/07 10  عدم درج نوع اتهام ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 910230
1392/11/10 مشارکت در نگهداری 865 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920606
1394/04/21  نگهداری 64 گرم هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 940344
1394/11/27  تفخیذ ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940375
1395/12/09  مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی دست ساز ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 940611 – زیر 18 سال
1397/01/19  شرکت در قدرت نمایی با قمه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960251
1398/03/11  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاهکیفری یک قزوین 970019
1398/11/21  تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980208
 1399/04/19  نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900242
1399/07/21  نگهداری  تقریبی 90 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900629
35  علی نوروزی 443 1383/4/25  1390/06/14 5  نگهداری 78 گرم شیشه و فروش 40 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین
 1395/08/16  خرید 40 سانت هروئین ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 950576
1396/07/19 سرقت ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 960300
1398/01/21  سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 971291
1398/11/12  نگهداری تقریبی 37 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981102
36  امیر عباسی 425  1392/11/05 6  خرید و حمل 19 گرم هروئین و 48 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920779
 1392/11/07 حمل 19 گرم هروئین و 48 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920779
 1394/04/21  نگهداری 11 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940114
1394/12/10  جرح عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940509
 1395/12/16  نگهداری یک گرم و 20 سانت گراس ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 951107
1396/11/16  سرقت ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 960587
37  سید جمال رضوی 456 1382/4/26 1399/04/26 2  نگهداری مواد مخدر به میزان 48 گرم و 50 سانت روانگردان شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900071
1399/07/24  توهین و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 971202
38  محسن سالاری 457 1386/5/25  1390/01/09 14  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 892126
1391/03/07 مشارکت در حمل 355 گرم مواد روانگردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910023
1392/11/10  مشارکت در نگهداری 865 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920606
1394/04/21 ضرب و جرح عمدی ش 4 دادگاه کیفری دو قزوین 940067
1394/11/25  صدمه بدنی شبه عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 940682
1395/12/16 عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 951020/8 ب
1396/10/17  نگهداری 50 گرم و 70 سانت شیشه و یک عدد پایپ ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 960677
 1396/11/10  مشارکت در حمل 500 گرم مواد مخدر ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 960861
 1397/10/01 نگهداری تقریبی 285 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970423
1397/10/08  سرقت خودرو ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 970809
1398/06/17  مشارکت در نگهداری تقریبی 350 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980556
1399/01/28  نگهداری تقریبی 35 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981262
1399/05/13  تخریب و قدرت نمایی با قمه – توهین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 981365
1399/10/29  حمل و نگهداری 254 گرم هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9901047
39  علی اصغر مقدمی 446 1383/4/25  1391/03/07 6  مشارکت در حمل 355 گرم مواد روانگردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910023
 1396/07/19  عدم درج نوع اتهام ش 8 دادسرای قزوین 1133/ 8 ب
1398/06/16  نگهداری تقریبی 53 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980554
 1399/01/28  نگهداری تقریبی 498 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981213
 1399/05/13  زنا ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980320
1399/10/29  نگهداری مشروبات الکلی 4 لیتر شراب ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 9901257 – زیر 18 سال
40  ذوالفقار حیدری 512 1384/5/6 1391/03/09 6  حمل 5 کیلو گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901597
1398/01/21  محاربه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970884
1398/10/08  مزاحمت برای بانوان دختران مدرسه ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 981360
1399/01/30  نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981242
1399/01/30  نگهداری تقریبی 72 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981241
1399/05/13  نگهداری 699 گرم مواد روانگردان از نوع شیشه ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 9900452
41  شهره قریب لو 488 1382/7/27 1391/12/02 2  مشارکت در حمل و خرید 10250 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب 910904
1392/11/23  نگهداری 479 گرم هرئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920722
42  بهمن مافی 469 1381/10/26 1390/05/01 7  عدم درج نوع اتهام ش دوم دادگاه انقلاب قزوین 900207
1394/10/20  سرقت ش 105 دادگاه کیفری دو قزوین 940336
1395/05/24  تولید مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 136 گرم ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 950453
1395/11/30  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940230
1396/08/25  قتل عمدی ش 1 بازپرسی دادسرای ابیک 960494
1397/03/23  ضرب و جرح ش 102 دادگاه کیفری دو آبیک 961098
1398/02/28  اجیر کردن فردی جهت فروش 10 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای ابیک 970065
43  موحد حبیبی کوفلی 484 1383/4/25 1391/03/07 10  نگهداری 119 گرم مواد روانگردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910028
 1392/11/13  فروش 144 گرم شیشه  ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920693
1394/04/21  نگهداری 269 گرم هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 940365
1394/11/29 مشارکت در آدم ربایی  ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940272
1395/12/19   مشارکت در نگهداری مشوبات الکلی ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 940611
1397/01/20  حمل و نگهداری یک قبضه سلاح گرم خودکار و دو عدد فشنگ جنگی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 961230
1398/03/01  تفخیذ ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960161
1398/11/21  راننگی بدون گواهینامه ش دو بازپرسی دادسرای قزوین 981453 – زیر 18 سال
1399/06/11  کلاهبرداری رایانه ای ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 980035
1399/09/23  مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 980976 – زیر 18 سال
44  مهدی حاجی حسینی 517 1384/5/6  1391/03/09 10  حمل و نگهداری 193 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910169
1392/12/11  مشارکت و نگهداری 49 گرم و50 سانت شیشه  و 3 عدد پایپ ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920903
1394/04/23  مشارکت در حمل 199 گرم هروئین ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 940286
 1394/06/15  مشارکت در کلاهبرداری و جعل ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 92050
 1394/11/03  مشارکت در حمل 499 گرم هروئین و 14 گرم و 50 سانت شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940730
1396/02/24  عدم درج نوع اتهام ش 8 دادسرای قزوین 960115
1397/04/31  نگهداری تقریبی 524 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960751
1398/09/30  نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980845
1399/02/13  حمل و نگهداری مواد مخدر 4 کیلو و 446 گرم هروئین ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981552
1399/05/20  نگهداری تقریبی 65 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900060
45  رضا آذربایجانی 533 1384/5/6  1391/05/24 6  نگهداری 132/50 گرم شیشه و 27 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910493
 1392/11/14  نگهداری 19و 46 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920986
1396/05/14  حمل مواد مخدر به میزان 241 گرم هروئین و شیشه به میزان 248 گرم ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 960289
1397/04/31  نگهداری 365 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970192
1398/10/12  توهین و تخریب و تهدید باچاقو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 980693
1399/05/20  نگهداری تقریبی 878 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981222
46  محمد علی قدوسی لطف آباد 532  1390/08/26 3  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه کیفری قزوین 900024
1391/03/21  مباشرت در قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری استان قزوین 890093
1394/04/24  مشارکت در حمل 168 بطری انواع مشروبات الکلی  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940325
47  علیرضا خوبان 525 1386/5/25 1391/03/10 3  نگهداری 450 گرم هروئین  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910162
1392/12/10  نگهداری 464 گرم هروئین و 80 سانت تریاک و 8 گرم قرص متادون ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920901
1396/02/19  عدم درج نوع اتهام ش 8 دادسرای عمومی قزوین 960072
48  مهسا کیال 513 1384/05/06  1392/12/11 4  مشارکت در نگهداری 49 گرم و 50 سانت شیشه و 3 عدد پایپ و 30 سی سی متادون و استعمال شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920903
1394/04/24  مشارکت در حمل و نگهداری 496 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940125
 1397/08/27  سرقت تعزیری ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 971107
1399/11/21 نگهداری تقریبی 110 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901033
49  امید بهروزی 516 1384/5/6 1393/06/30 6   مشارکت در خرید 295 گرم شیشه –
1395/07/24  نگهداری 18 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950135
 1393/07/06  نگهداری تقریبی 905 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940323
 1396/09/14 نگهداری تقریبی 203 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960320
1398/02/17  ایراد ضرب و جرح و توهین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 970131
1399/01/26  مشارکت در ایجاد مزاحمت نوامیس ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 970609
50  علی محمودی 536 1384/5/6 1392/11/14 8  نگهداری 99 گرم شیشه – یک عدد پایپ – نگهداری 80 سانت تریاک ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920893
1394/04/24  مشارکت در حمل 168 بطری انواع مشروبات الکلی  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940325
1394/12/10  نگهداری 22 گرم هروئین ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 941162
1395/12/19   توهین و تهدید ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950735
1396/10/17  نگهداری 30 سانت هروئین و مشارکت در حمل 90 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960897
1397/08/14  قتل عمدی ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 970633
1398/10/22 مشارکت در سرقت  ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 981231 – زیر 18 سال
1399/05/20  ایراد ضرب و جرح عمدی باچاقو ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900741
51  محمد مهدی نحوی 534 1384/5/6  1390/12/24 7 عدم درج نوع اتهام ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900735
1391/03/22  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 910012
1391/03/22  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 910012
1394/04/24  مشارکت در حمل 168 بطری انواع مشروبات الکلی  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940325
1394/12/02  نگهداری 22 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940561
 1395/09/20 قتل عمد ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 950919
1399/07/21  مواد محترقه چهارشنبه سوری ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 981724
52  ساسان بابا 545 1384/5/6  1391/03/31 5  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری 900080
 1392/11/04  نگهداری تقریبی 140 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 900838
 1394/04/24  مشارکت در حمل 168 بطری انواع مشروبات الکلی  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940325
1396/06/12 پنچ فقره  سرقت اموال و خرید 5 گرم مواد مخدر ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 951116
1399/05/20  نگهداری تقریبی 3 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900222
53  حسین محبی شیخلری 547 1384/5/6 1391/11/30 2  معاونت در حمل و خرید 1/250 کیلو گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910904
1392/12/24 حمل و نگهداری 79 گرم شیشه و استعمال شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920937
54 میرسینا داوری 548 1384/5/6 1391/05/02 2  عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 910188
1392/12/27  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 920131
55  زهرا رجبی نزاد 546 1384/5/6  1391/03/30 4  مشارکت در حمل و نگهداری 580 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910009
1394/11/13  حمل 235 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940678
1398/10/12  نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981027
1399/01/30 نگهداری تقریبی 122 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981240
56  سیروان هوشمندی 562 1385/4/14  1390/01/18 10 900005  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه انقلاب قزوین
1393/02/15  حمل و فروش 20 گرم هروئین و در معرض فروش قرار دادن 17 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 930051
1394/05/29 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940310
1394/12/16 ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی عضو و توهین ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940812
 1396/02/11 مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه و با حیله با وصف ایراد ضرر حیثیتی ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 950362
1397/04/11  مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک شهر قزوین 960253
1398/10/12  مبنی بر تهدید و توهین ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 981338
 1399/03/22 ایراد جرح عمدی با چاقو و ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و فحاشی و تخریب ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981507
1399/05/21  نگهداری 5 کیلوگرم هروئین ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 9900496
1399/10/30 ایراد صدمه بدنی عمدی ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 9901421
57  سید شهاب میرشفیعی 549 1385/4/14 1391/12/01 9  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 910111
1393/01/17  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 920143
1394/04/25  نگهداری تقریبی 49 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930788
1394/12/16  نگهداری هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940589
1396/02/12  نگهداری یک حقه وافور به عنوان آلت استعمال تریاک – مشارکت در معرض فروش قرار دادن 39 گرم و 72 سانتی گرم تریاک و 203 گرم هروئین از نوع مرطوب و 10 گرم و 50 سانتی گرم سوخته تریاک و 10 گرم هروئین خشک شده و 922 گرم و 50 سانتی گرم مواد روانگردان شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960081
1397/04/11  رابطه نامشروع و زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950213 -950187
1398/09/30  شرکت در نزاع دسته جمعی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980471
1399/02/13  نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981298
1399/05/20  توهین ، مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی باقمه مشارکت در تخریب ، تخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900727 -9900546 -9900020
58 حسین اکبری مستان آباد 552 1385/4/14 1391/03/31 2 نگهداری و در معرض فروش قرار دادن 66 گرم مواد روانگردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910071
1393/02/03  خرید و نگهداری 37 گرم هروئین و 500 گرم و 27 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930045
59  حسین ابراهیم زاده 556 1386/05/25 1390/08/04 6  عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900150
139406/26  زنای به عنف و اکراه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 920117
1395/06/31 مشارکت در سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950046
1396/04/19  مشارکت و در معرض فروش قرار دادن 2 گرم و 35 سانتی گرم هروئین و 80 سانتی گرم شیشه و نگهداری 11 گرم و 50 سانتی گرم هروئین و 3 گرم و 10 سانتی گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960309
1396/12/22  سرقت ش دادگاه عمومی بخش ضیائ آباد 960494
1397/11/27  نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970769
60  مهدی سلطان زاده 561 1385/4/14 1390/09/19 7  عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین – 900313
1394/07/06  نگهداری تقریبی 905 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940323
1395/08/01  آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950101
1396/09/01  مشارکت در سرقت ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960556
1398/03/01  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 971343
1398/12/01  نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 3 گرم و نگهداری مواد مخدر هروئین به میزان 13 گرم و نگهداری گراس به میزان پانصد گرم و نگهداری یک عدد پایپ ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980919
1399/01/26  عدم درج نوع اتهام – ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 970609
61   علی نبیئی 570 1384/5/6 1391/12/01 9  عدم درج نوع انهام – ش 2 دادگاه کیفری قزوین 910160
1393/02/15 خرید 40 گرم شیشه و در معرض فروش قرار دادن 19 گرم شیشه ش3 دادگاه انقلاب قزوین 930072
1394/04/30 سرقت مقرون به آزار ش 105 دادگاه کیفری دو قزوین 940233
1394/12/16  ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی عضو و توهین ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940812
1396/02/06  حمل و نگهداری دویست و دو گرم مواد مخدر از نوع شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960060
1397/01/26 معاونت در سرقت ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970048
1398/11/16  عدم درج نوع اتهام – ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981435
1399/04/26  مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980127
1399/07/21  نگهداری تقریبی 41 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900645
62  غلامرضا عظیمی 592 1382/5/2 1390/05/20 5  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 900015
1394/05/08  مشارکت در خرید و حمل و نگهداری 188 گرم و 90 سانت هروئین و 40  سانت شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940006
1396/02/26   عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 951134
1397/04/31  عدم درج نوع اتهام ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960581
1399/11/21 نگهداری تقریبی 29 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901037
63  بهروز ملا عباسی 588 1384/5/6 1390/05/02 3  نگهداری 98 گرم ماده روان گردان شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 900518
1394/10/20 مشارکت در حمل 98 گرم و 10 سانت شیشه و 3 گرم تریاک ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940611
1395/11/10   ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 951353
64  علی اصغر شجاعی 587 1384/5/6  1392/01/18 4  قتل عمدی
1393/11/12 نگهداری 70 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931144
1394/04/31  کلاهبرداری و فروش مال غیر ش 104 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 940185
1394/12/16  حمل 200 گرم تریاک ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 940856
65  رضا ثروتی ثمرین 584 1385/4/14 1390/06/27 4  خرید 405 گرم شیشه و حمل 170 گرم شیشه و استعمال شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 900958
1394/06/10   آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 930140
1396/03/09  در معرض فروش قرار دادن مقدار 420 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960056
1398/03/11 ضرب و جرح عمدی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 971589
66  رضا قنبری 626 1391/04/06 6  حمل و نگهداری 580 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910009
1393/03/20  معاونت در حمل و نگهداری 62/5 گرم هروئین و 12/5 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930169
1394/05/04  حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به مقدار 49 گرم ش 3 بازپرسی دادسرای  قزوین 940421
 1394/12/16  مشارکت در نگهداری 2 لیتر مشروب الکلی دست ساز ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 940864
1395/12/24  حمل و نگهداری 61 گرم هروئین و 1/5832 کیلو گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 951090
1396/11/29  نگهداری 19 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960637
67  آفشید خوشنویس 625 1382/4/26 1391/04/06 3  نگهداری 10/50 گرم هروئین و 20 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910123
1393/03/10  حمل و نگهداری 141 گرم و 30 سانت هروئین و 40 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930133
1399/11/27  مشارکت در نگهداری 2 کیلو 950 گرم سیلکون حاوی مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
68  مریم حدادی 612 1384/5/6 1390/12/08 8  نگهداری 30 گرم و 10 سانتی گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901204
 1393/03/10 مشارکت در حمل و نگهداری 105 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930143
1394/05/03  فروش مال غیر ش 104 دادگاه کیفری دو قزوین 940331
1394/12/22  شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به جرح ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941074
1395/12/24 سرقت وجه نقد ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 951463
1398/10/12  تهدید باچاقو و ایراد ضرب عمدی فاقد آثار ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین
1399/02/13  نگهداری تقریبی 15 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 971042
1399/05/20  نگهداری تقریبی 75 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900354
69  علی عسگر اسکندی 610 1384/5/6 1390/12/01 8  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه کیفری قزوین 890067
1391/05/02  عدم درج نوع اتهام ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 910188
1393/03/10  مشارکت در حمل و نگهداری 105 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930143
1394/04/31  کلاهبرداری ش 104 دادگاه کیفری 2  قزوین 930710
1394/12/16  نگهداری مشروبات الکلی دست ساز ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 940824
1395/12/19  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950200
1397/02/03  صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 961219
1399/11/23 تعرض به نگهبان با سلاح گرم – خیانت در امانت  ش 1 دادگاه نظامی قزوین 9900104
70  اکبر غفوری 598 1382/5/2 1399/11/21 1 تهدید و توهین ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 9901502
71  فریده آل بویه 632 1383/4/25 1392/01/18 8  خرید و حمل 235 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 911180
1393/03/20  معاونت در حمل و نگهداری 62/5 گرم هروئین و 12/5 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930169
 1394/05/05  حمل مواد مخدر ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 940384
1394/12/16 مشارکت در نگهداری 15 کیلو و سیصد گرم گراس و 105 گرم سوخته تریاک و 7 گرم و 50 سانت سوخته تریاک ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940712
 1396/02/16  اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 951034
1397/03/07  صدمه بدنی خطئی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 961102
1398/10/15  نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه
1399/02/13  نگهداری تقریبی 65 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981316
72  علی براتلو 664 1382/9/10 1390/12/08 3 مشارکت در نگهداری 848 گرم ماده روان گردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901618
1394/02/06  نگهداری 34 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 93078
1394/12/16  حمل 32 گرم و 50 سانت شیشه و 9 گرم و 50 سانت هروئین و 2 عدد پایپ و استعمال هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940804
73  علیرضا میر سجادی 678 1386/5/25 1390/07/07 9  حمل 15 کیلو گرم هروئین و نگهداری 5 گرم تریاک و 90 سانتی گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910755
1394/05/05  حمل مواد مخدر ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 940384
1394/12/18  حمل 51 گرم هروئین و استعمال هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940806
1395/12/24  عدم درج نوع اتهام – ش 8 دادسرای قزوین 951041
1396/11/29  مشارکت در نگهداری 153 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960687
1397/12/27  مشارکت در آدم ربایی ، لواط ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960134
1398/10/18  لواط به عنف و اکراه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960023
1399/02/11  شروع به سرقت از داخل خودروی در شب و رانندگی بدون گواهینامه ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981585
1399/05/22 خرید مال مسروقه ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 980100 – زیر 18 سال
74  رحیم معروفی 663 1382/9/10  1391/04/06 6  عدم درج نوع اتهام – ش 3دادگاه انقلاب قزوین 910337
1393/03/21  معاونت در حمل و نگهداری 62/5 گرم هروئین و 12/5 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930169
1397/01/19  آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960255
 1398/07/01  نگهداری تقریبی 26 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980627
1399/02/13 نگهداری تقریبی 150 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981288
1399/05/22  تهدید کارکنان ملا خلیل با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9900427 – زیر 18 سال
75  جمشید عظیمی 683 1385/4/14  1391/04/11 9  خرید و حمل 48 گرم مواد روان گردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910372
1393/03/31  نگهداری تقریبی 50 گرم شیشه ش 1 داگاه انقلاب قزوین 930136
1394/05/05  حمل 382 بطری مشروبات الکلی  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931172
1394/12/18  نگهداری 98 گرم هروئین ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 940948
1395/12/24 عدم درج نوع اتهام – ش 8 دادسرای قزوین  951041
1396/10/30 961048 اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین
1397/11/10 نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970700
1398/09/28  سرقت 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980831
1399/11/05  نگهداری یک کیلو شیشه و در معرض فروش قرار دادن ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 9901005
76  امیر کاتبی 691 1385/4/14 1391/04/14 7  خرید و حمل 120/50 گرم مواد روانگردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910259
1393/04/11  نگهداری تقریبی 68 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930180
1394/05/07  تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 930049
1394/12/19  سرقت مقرون به آزار ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940195
1395/12/24  مشارکت در نگهداری تقریبی 29 گرم هروئین و 14 کیلو گرم گراس ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950388
1396/06/11  شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960420
1397/08/14  نگهداری تقریبی 496 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970439
77  حسین صمدی 689 1385/6/25 1393/07/22 4   معاونت در خرید 295 گرم شیشه – معاونت در حمل 295 گرم شیشه – استعمال هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب بوئین زهرا 930074
1394/07/06  نگهداری تقریبی 905 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940323
 1395/08/01  عدم درج نوع اتهام – ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 940347
1396/09/25  سرقت های متعدد مسلحانه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960045
78  محمد زارعی 687 1385/4/14  1391/04/14 6  در معرض فروش قرار دادن 30/50 گرم شیشه و 1/600 کیلو گرم شیشه و استعمال شیشه و نگهداری آلات استعمال ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 910082
1393/04/11  نگهداری تقریبی 97 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930195
 1394/05/07  کلاهبرداری ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940027
1394/12/19  نگهداری مواد محترقه و توهین به مامورین دولت به هنگام انجام وظیفه و تمرد ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940824
1396/02/26  عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 951134
1399/11/29  ایراد صدمه بدنی شبه عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ش3 دادیاری دادسرای قزوین 9901382
79  محمد نسخه چی 686 1385/4/14  1391/04/11 2  حمل و نگهداری 645 گرم مواد روان گردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910348
1393/04/09  نگهداری 26 گرم هروئین ، 14 عدد پایپ ، 5 سانت شیشه و فروش 20 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930219
80 احمد بابا زاده تیلی 688 1382/12/5 1391/07/11 7  مشارکت در حمل 3 کیلو گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910387
1393/04/11 مشارکت در نگهداری 114 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 930194
1394/05/07  سرقت مقرون به آزار ش 105 دادگاه کیفری دو قزوین 940307
 1394/12/19  مشارکت در نگهداری نصف یک بطری یک و نیم لیتری مشروب و شرب خمر ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 640793
1395/12/24  مشارکت در نگهداری تقریبی 29 گرم هروئین و 14 کیلو گرم گراس ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950388
1396/10/17  مشارکت در نگهداری 15 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960516
1397/08/14  نگهداری تقریبی 346 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970438
81 زهرا حاجی 684 1385/4/14 1391/05/15 8 مشارکت در نگهداری 87 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910427
1393/04/03  حمل و نگهداری 85 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930199
1394/05/08  آدم ربایی و حبس غیر قانونی ش 102 دادگاه کیفری 2 قزوین 940190
1394/07/16  ورود به منزل دیگری به عنف و جرح عمدی ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 940708 – زیر 18 سال
1395/05/19  نگهداری یک کیلو و چهارصد و هفتاد گرم مواد مخدر از نوع هروئینش 2 دادگاه انقلاب قزوین 911098
1398/09/28  ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 970854
1399/02/17 نگهداری تقریبی 20 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900002
1399/05/22  نگهداری مواد مخدر به میزان 960 گرم از نوع هروئین ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900386
82  علی رضا جاهد 710 1383/4/25 1391/06/25 9  خرید و نگهداری 120/50 گرم مواد روان گردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910259
1393/04/11  نگهداری تقریبی 500 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930169
1394/05/10  حمل 3 لیتر بطری مشروب و معاونت در فروش س 2 دادگاه انقلاب قزوین 931407
1395/12/24  اخلال در نظم عمومی و شرب خمرش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 950677
1396/10/25  اخذ رشوه ش 1 دادگاه نظامی قزوین 960107
1394/12/22  نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940595
1397/10/08 سرقت یک دستگاه موتور سیکلت ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 970844
1398/09/30  ضرب و جرح و فحاشی – تخریبی ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 981201
1399/05/22 نگهداری تقریبی 170 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970088
83  سید جعفر موسوی 695 1385/4/14 1391/05/02 5  فروش 2/10 گرم و نگهداری 30/50 گرم مواد روان گردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910420
1394/05/25  ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 104 دادگاه کیفری دو قزوین 930932
1394/12/22  مشارکت در سرقت ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 940876
1395/12/24 توهین ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 951257
1396/11/10 مشارکت در حمل 995 گرم هروئین و 197 گرم شیشه و 10 سانت شیره مطبوخ ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 960747
84 سیدمهدی پرپینچی 694 1385/4/14 1391/04/14 5 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 910126
1394/05/10  حمل کالای قاچاق و حمل 94 بطری مشروب خارجی ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931407
1394/12/19  تفخیذ ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940195
1395/12/24 نگهداری یک گرم و 50 سانت گراس ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 950784
1399/11/30  نگهداری 995 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و نگهداری 500 گرم شیشه ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین
85 سیده نجمه پور نیک قلب 703 1386/5/25 1390/01/27 11 وارد کردن مقدار 60 گرم ماده روان گردان شیشه به داخل زندان ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 892557
1391/05/04  معاونت در حمل 250 گرم مواد روان گردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910476
1394/05/07  کلاهبرداری ش 103 دادگاه کیفری دو قزوین 940143
1394/12/05 نگهداری تقریبی 27 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940441
1395/12/24  جرح عمدی باچاقو ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین – زیر 18 سال
1396/10/10  جرح عمدی باچاقو کلانتری 15 جانبازان ( جناب ستوان مهدی سلمانی )
1397/08/14  نگهداری تقریبی 496 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970439
1398/07/14  زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980116
1399/02/17  نگهداری 1 گرم و 70 سانت هروئین ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 9900004
1399/02/17 نگهداری 34 گرم و 50 سانت هروئین و 351 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900038
1399/05/22 صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 9900507- زیر 18 سال
86  زرین تاج ذاکری نرگس آباد 701 1385/4/14 1390/01/18 6 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 892750
1391/05/04  حمل 994/50 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910336
1394/11/20  عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940774
1396/01/14  سرقت وجه نقد از منزل ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 951463
1396/10/10  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 961045
1398/07/20  ایراد صدمه بدنی عمدی تهدید با چاقو ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 971595
87 علی امینی 722 1385/4/14 1392/05/27 4  فروش مقدار 32 کیلو تریاک و حمل 30 کیلو و سیصد و پنجاه گرم تریاک ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 910794
1393/04/30  نگهداری تقریبی 154 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930224
1398/10/25  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980246
1399/10/22  نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900826
88  سید رضا فاطمی 723 1383/2/17 1390/08/18 4  لواط – ش 2 کیفری قزوین 900001
1393/05/02  نگهداری 32 گرم و 50 سانت هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920954
1394/05/13  آدم ربایی ش 102 دادگاه کیفری دو قزوین 940205
1396/01/16  ایراد صدمه بدنی شبه عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950983
89  مهدی شاه محمدی 725 1385/4/14 1390/01/09 12  عدم درج  اتهام ش 3 دادگاه کیفری قزوین 890055
1392/02/18  عدم درج نوع اتهام ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900604
1394/05/10  آدم ربایی ش 102 دادگاه کیفری دو قزوین 940205
1395/01/14  قتل ش دادگاه بخش عمومی دشتابی 941088
1396/01/16  نگهداری مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950027
1396/08/30  عدم درج نوع اتهام – ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 960582
1397/10/29  مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970237
1398/09/18  نگهداری تقریبی 42 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980783
1399/02/17 شرب خمر – ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981420
1399/05/23  نگهداری پیش ساز های شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900082
1399/08/26  توهین وایراد صدمه بدنی عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900554
1399/12/06  نگهداری مشروبات الکلی به میزان 1/5 لیتر ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 9900740
90  آمنه پزدانی 721 1385/04/14 1393/04/24 7 حمل 303 گرم هروئین و 49 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 960256
1394/11/11  مشارکت در حمل 95 گرم هروئین و استعمال تریاک ش 8 ازپرسی دادسرای قزوین 940712
1396/01/29  نگهداری 2 گرم و 40 سانت گراس ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960002
1397/03/07  ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960840
1398/09/18  نگهداری تقریبی 140 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980825
1399/02/17  شرب خمر ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981420
1399/05/22  کلاهبرداری رایانه ای ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900148
91  ماندانا اسلامی 726 1389/5/17 1390/09/12 7 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900370
 1394/05/13  حمل 1/500 کیلو گرم هروئین ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 940265
1395/01/14  مشارکت در سرقت ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 94102
1397/08/14  نگهداری تقریبی 496 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970439
1398/09/05 توهین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980471
1399/02/17  شرب خمر ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981420
1399/05/26 نگهداری تقریبی 262 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900257
92  محمد امینی 719 1385/4/14 1390/12/24 3  عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری قزوین 900089
1394/04/11 نگهداری تقریبی 68 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930180
1399/11/05  اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 9901062
93  سپیده نجف ابادی 729 1389/05/17 1393/05/21 2  نگهداری 990 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930367
1399/11/30  ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به جراحت ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9901124
94  زهرا درویش 728 1390/8/5 1391/01/07 7  عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900604
1394/07/11  حمل و نگهداری 77 گرم هروئین ش 8 دادسرای قزوین 940337
 1396/03/20  عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960028
 1397/03/23  مشارکت در فروش مواد مخدر هروئین و شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970015
1398/09/05  مشارکت در نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی ش 2بازپرسی دادسرای قزوین 970198- زیر 18 سال
1399/07/16  مشارکت در نگهداری تقریبی 156 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980642
1399/05/26  مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980127
95  امیر افشار نجفی 735 1385/4/14 1391/05/31 6   عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 910440
1393/05/21  قتل عمد- ش 2 دادگاه کیفری استان 930045
1395/01/14 تمرد نسبت به مامورین نیروی انتظامی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940899
1396/01/28  نگهداری 200 گرم هروئین و سرقت 2 جفت پلاک خودرو – نگهداری 70 سانت شیشه و 57 گرم هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980375
1399/02/16  اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجادحرکات نامتعارف و رانندگی بدون پروانه رسمی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 9900116 – زیر 18 سال
1399/05/26  ایراد جرح عمدی با قمه ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 9900170
96  محمد قهرمانی 755 1387/04/25 1390/01/18 9  عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 892749
1391/06/19  حمل 250 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910476
1394/05/13 حمل و نگهداری بیش از 5 کیلو برای بار سوم ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940061
1395/01/18  نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940644
1396/01/29  عدم درج نوع اتهام – ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 951096 – زیر 18 سال
1397/10/01  لواط ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950140
1398/09/05  نگهداری و حمل مشروبات الکلی دست ساز ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 981013
1399/02/16 مشارکت در سرقت ( 100 شاخه 12 متری لوله کشاورزی ) ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 981287
1399/06/02  نگهداری تقریبی 85 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900323
97 پریسا قاسمی 750 1389/5/17 1390/07/17 9 حمل یک کیلو 30 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901084
1394/01/18  نگهداری و حمل یک کیلو گرم هروئین ش 1دادگاه انقلاب قزوین 930378
1394/02/07  مباشرت در حمل 500 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930412
 1394/08/16  مشارکت در نگهداری 516 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940391
1395/01/21  عدم درج نوع اتهام – ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 950026
1396/01/29  حمل و نگهداری 70 گرم هروئین و 13 گرم و پنجاه سانت شیشه ش 3 بازپرسی دادسرای البرز960028
1396/06/06  عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادیاری دادسرای البرز 960140
1398/11/16  ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 البرز 980884 – زیر 18 سال
1399/07/19 عدم درج نوع اتهام – ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 9900376
98  مهنوش پاک نیا 752 1385/4/14 1391/05/31 7  عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 910490
1393/06/01  حمل 50 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930411
1394/05/13  حمل و نگهداری 200 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940051
1395/01/14  ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی عضو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 941015
1396/01/29  عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 96//71
1397/10/08  سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 970909
1399/11/21   کلاهبرداری ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 9901612 – زیر 18 سال
99 باقر خواجه حق وردی 753 1389/5/17 1390/09/19 8 نوع اتهام درج نشده  شعبه 2 دادگاه کیفری قزوین  900008
1393/11/07 نگهداری تقریبی 296گرم هروئین وشیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930845
1394/05/13 مباشرت در قتل عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 940339
1395/01/14 حمل مواد مخدر ش 6بازپرسی دادسرای قزوین 941078
1396/01/29 سرقت از منزل ش 9بازپرسی دادسرای قزوین  950863
1397/02/03 مشارکت در نگهداری تقربی 228گرم هروئین ش 1دادگاه انقلاب قزوین 960499
1399/02/17 مشارکت در نگهداری تقریبی 2کیلوگرم شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب  9900001
1399/05/21 نگهداری 95گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900084
100 مریم احمد پور 748 1389/5/17 1390/06/14 5 حمل 200گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 99989
1394/07/06 مباشرت در نگهداری 28گرم قرص متادون و 15 سیس سی شربت متادون ش 8بازپرسی دادسرای  قزوین 940293
1395/08/05 مشارکت در فروش 2/500 کیلو هروئیین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950034
1396/10/07 درمعرض فروش قرار دادن مقدار 545 گرم تریاک  در غالب 55 بسته اماده فروش ش 1 بازپرسی دادسرای ابیک 961163
1398/10/30 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئیین 18گرم و1 گرم 50سانت مواد مخدر از نوع شیشه  ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980588
101 کیارش معتقدی 754 1385/4/14 1390/05/10 8 عدم درج نوع اتهام  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900466
1394/10/20 حمل 98 گرم و 10سانت شیشه و3 گرم تریاک ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940611
1395/11/20 مشارکت در حمل و نگهداری مقدار 80 گرم هروئیین ش 1 بازپرسی دادسرای ابیک 950893
1396/10/07 مشارکت و درمعرض فروش قرار دادن 3گرم و 40سانتی گرم هروئیین در غالب 47 بسته اماده فروش ش 1 بلزپرسی دادسرای ابیک 961143
1397/06/27 عدم درج نوع اتهام ش 2بازپرسی دادسرای ابیک 940283
1398/07/17 ایراد و ضرب و جرح عمدی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980745 زیر 18 سال
1399/02/17 عرضه مواد مخدر جهت فروش به میزان 31 گرم هرئیین و 18 گرم از نوع روان گردان شیشیه ش 1 بازپرسی  دادسرای ابیک 981451
1399/07/16 مشارکت در قتل عمدی ش 1 بازپرسی دادسرای ابیک  9900120
102 همایون عرفانی معین 785 1386/5/25 1391/06/29 7  نگهداری 300 گرم شیشه و یک عدد پایپ ش 1 دادگاه انقلاب تاکستان 910224
1394/08/03  توهین و فحاشی و تهدید به قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش کوهین 940985
1395/05/19  نگهداری 34 گرم شیشه و نگهداری 31 گرم تریاک ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 941184
1396/07/01  نگهداری تقریبی 250 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960306
1397/06/18 نگهداری 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970322
1398/06/04  سرقت از داخل خودرو و مشارکت در سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980161
1399/02/16  قتل عمد ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980999
103  عیدی غیاثی محمد خانی 782 1386/5/25 1390/06/02 2 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900706
1394/11/18  قتل عمد ش دادگاه عمومی بخش اسفرورین 941111
 الهام کاکاوند 777 1386/05/25 1390/08/18 9  عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900056
1391/06/29  نگهداری 9 کیلو و 300 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910670
1394/05/14 مشارکت در کلاهبرداری ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 930926
1395/01/18  مشارکت در تخریب و توهین ش 106 دادگاه کیفری2  قزوین 940860
1396/02/17   رانندگی فاقد گواهینامه ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 951105 – زیر 18 سال
1397/02/03  نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960775
1398/09/18  ایراد ضرب و شتم و در گیری ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 980418 – زیر 18 سال
1399/02/11  ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 981500- زیر 18 سال
1399/06/02  نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900240
104 ابوالحسن رسولخانی 776 1386/5/25 1391/06/11 8  عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 910490
1393/06/04  نگهداری 608 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930171
1394/05/14 940029 قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین
1395/01/18  مشارکت در تخریب و ورود به عنف و تظاهر و قدرت نمایی با چاقو توهین و تهدید و ایراد ضرب عمدی و اخلال در نظم عمومی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940602
1396/02/17  نگهداری 57 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950455
1397/05/25  نگهداری مواد مخدر ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970272
1398/09/18 نگهداری تقریبی 66 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980849
1399/06/02  نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900340
105 صمد شکوری 773 1386/5/25 1391/05/17 9  مشارکت در نگهداری 87 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910427
1393/06/04  مشارکت در نگهداری 608 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930171
1394/05/14  مشارکت در کلاهبرداری ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 930926
1395/01/18  ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 941008
1396/02/17  مشارکت در حمل 400 گرم هروئین و مشارکت در حمل 500 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950723
1397/05/25 نگهداری مواد مخدر ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970272
1398/10/12  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980164
1399/02/16 مشارکت در نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981297
1399/06/02  مشارکت در نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900340
106  عباس محمدی 763 1383/7/30 1393/06/04 4  قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 930046
1397/10/08  زنا ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970084
1398/09/05  نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین و شیشه ش1 دادگاه انقلاب قزوین 980845
1399/11/30  نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 99010556
108 لقمان شعبانی نژاد 848 1384/7/7  1394/05/25 5 وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان ( 15 گرم هروئین -15 گرم شیشه ) ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 940121
1395/08/01  نگهداری 1 گرم هروئین – 2 گرم حشیش و 30 سانت گراس و استعمال حشیش و گراس ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950698
1396/10/25  ضرب و جرح عمدی باچاقو ش 9 دادیاری دادسرای قزوین 960701- زیر 18 سال
1398/04/12  عدم درج نوع اتهام – ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 980286
1399/04/05  نگهداری 37 گرم هروئین – 12 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900099
109 مهدی رحمانی 846 1387/4/25 1392/06/06 6  زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری قزوین 920042
1393/06/22  مشارکت در نگهداری 255 گرم شیشه و نگهداری 7 گرم و 70 سانت هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930547
1394/05/18  مشارکت در حمل و نگهداری 480 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940068
1395/01/23 نزاع دسته جمعی ش 107 دادگاه کیفری 2 قزوین 940798
1396/03/20  عدم درج نوع اتهام – ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 960079 – زیر 18 سال
1397/10/20  نگهداری تقریبی 170 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970287
110 ارسلان آرایشگر گز افرودی 835 1386/5/25 1390/06/26 6  خرید 405 گرم شیشه و حمل 170 گرم شیشه و استعمال شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 900958
1394/06/16  معاونت در قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940085
1395/06/16  عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950584
1396/05/14 عدم درج نوع اتهام – ش 102 دادگاه کیفری دو آبیک 960261
1397/06/18  تحصل مال مسروقه ش 11 دادیاری انقلاب قزوین 960655
1398/06/04  عدم درج نوع اتهام – ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980395
111  حسن رضا محمدی 834 1386/5/25 1390/01/18 6  عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 892771
1391/06/07  قتل عمد – ش 2 دادگاه کیفری قزوین 910038
1396/09/27  حمل و نگهداری 50 گرم هروئین و 7 گرم و 20 سانت شیره مطبوخ و 48 گرم کریستال ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 960365
1397/10/01  مشارکت در حمل 58/45 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970563
1398/10/03  نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980865
1399/12/18  نگهداری تقریبی 600 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901058
112  مریم صمدی مقدم 826 1386/5/25 1392/11/24 6  خرید و فروش یک کیلو هروئین ش 1 دادگاه انقلاب تاکستان 920228
1394/08/03  ارتکاب بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940125
 1396/11/10  ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش 4 دادیاری دادسرای انقلاب 961143
1397/10/20  در معرض فروش قرار دادن هروئین و شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970968
1398/07/13  نگهداری تقریبی 55 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980583
1399/02/29 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 73 گرم و شیشه به میزان 15 گرم ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 981200
113  مجتبی نجفی عرب 866 1389/5/17 1394/07/29 1  تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940128
114  علیرضا علینوری 859 1387/4/25  1392/11/24 8  فروش و خرید یک کیلو هروئین ش 1 دادگاه انقلاب تاکستان 920228
1394/08/03  بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940114
 1395/06/09  نگهداری مواد مخدر شامل 35 گرم هروئین -50 سانت شیشه و استعمال هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 950417
1396/05/31 مشارکت در حمل مواد مخدر ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 960468
1397/08/05 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 120 گرم و شیشه به میزان 10 گرم ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 970714
1398/07/09  نگهداری مواد مخدراز نوع هروئین به میزان 66 گرم و نگهداری یک گرم شیشه ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 971299
1399/02/23 مشارکت در نگهداری 18/50 گرم شیشه و آلات استعمال ( پایپ ) ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 9900037
1399/06/31 مشارکت در قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980332
115 مجتبی گنجه ها 858 1384/4/30 1390/01/24 2  عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 892416
 1399/12/25  نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
116 خشایار قاسم زاده 857 1386/05/25 1394/07/06 4 نگهداری 22 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940362
1395/08/01  حمل 616 گرم هروئین ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950639
1396/10/30  بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو  بوئین زهرا 961089- زیر 18 سال
1398/03/01  مشارکت در سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای انقلاب قزوین  971075
117  زهرا قدومه 852 1388/5/8 1390/06/26 6   حمل 613 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900982
1394/06/10  مشارکت در حمل و نگهداری 34 گرم شیشه و 5 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای انقلاب قزوین 940162
1395/06/16  عدم درج نوع اتهام – ش 8 دادسرای قزوین 950574
1396/04/28  حمل و نگهداری 30 سانتی گرم مواد روان گردان شیشه و یک گرم و 11 سانتی گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960025
1397/02/05  توهین و قذف ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 960919 – زیر 18 سال
1398/03/26  نگهداری 18/5 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980340
118  کاوه کاکاوند 851 1389/5/17 1390/03/30 7 مشارکت در حمل 255 گرم مواد روان گردان شیشه ش 1 دادگاه انقلاب  قزوین 900511
1394/02/07  حمل 515 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب البرز
1395/02/14 فروش 32 گرم مواد شیشه و یک عدد پایپ ش 3 بازپرسی دادسرای الرز 950003
1396/02/13  صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف رانندگی ش 1 دادیاری دادسرای البرز 950948
1397/05/20 عدم درج نوع اتهام – ش 102 دادگاه کیفری دو البرز 961066
1398/06/31 تهدید ش 1 بازپرسی دادسرای البرز 980314 – زیر 18 سال
1399/02/13  ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 البرز 980884 – زیر 18 سال
119  مرتضی ایمانی  رحیم لو 877 1387/4/25 1390/10/27 8 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه کیفری قزوین 900055
1394/08/03 توهین و فحاشی و تهدید به قتل – ایراد ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش کوهین 940985 – زیر 18 سال
1395/10/22 رابطه نامشروع و تبانی برای ارتکاب جرم ش11 بازپرسی دادیرای قزوین 950990- 950985 – زیر 18 سال
1396/08/04 مشارکت در قتل عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 960112
1397/10/01 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970202
1398/06/04  حمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 168 گرم ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 980342
1399/02/24 حمل قمه ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 981150
1399/06/31 مشلرکت در قتل عمدی  و سرقت مقرون به ازار ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980333
120  حمزه عباسی 879 1387/04/25 1391/06/18 9  عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری قزوین 900014
1393/06/22  قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری قزوین 930010
1394/05/25  نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر از نوع هروئین به مقدار یکصدو چهل و چهار گرم ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 940360
1395/01/24  کشف 82 گرم هروئین ، 48 سانتی گرم شیشه و 2 گرم سوخته تریاک ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950013
1396/01/26 مشارکت در نگهداری تقریبی 56 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950442
1397/05/25  نگهداری تقریبی 299 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950449
1398/09/18  مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی دست ساز ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 970198 -زیر 18 سال
1399/02/20  نگهداری تقریبی 64 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981169
1399/06/04  ایراد ضرب و جرح با چاقو ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900774
121 زهرا یوسف معمار 872 1387/4/25 1392/01/27 8  مشارکت در حمل 49 گرم مواد روان گردان شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین  911234
1393/06/31  مشارکت در نگهداری 630 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930232
1394/05/19  نگهداری 62 گرم و 50 سانت هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین
1395/05/19  عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940489
1396/05/09  مشارکت در حمل و نگهداری 197 گرم هروئین و 75 گرم شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960200
1397/04/11  جعل اسکناس رایج داخلی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970284
1398/10/03  نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980944
1399/12/27  قدرت نمایی با چاقو و …. ش 13بازپرسی دادسرای قزوین 9901145
122  شادی رمضانی فر 874 1387/4/25 1393/06/30 8  مشارکت در حمل و نگهداری و در معرض فروش قرار دادن 540 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب البرز930085
1394/03/04 نگهداری 19 گرم هروئین – نگهداری 5 گرم شیشه – نگهداری 7 عدد پایپ – خرید 80 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب البرز 940082
1395/11/05 تقصیر در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی عمدی ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 950432
1396/09/12  مشارکت در 2 فقره سرقت موتور سیکلت ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960688
1397/12/20 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 971478
1398/10/12 توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی  ش 102 دادگاه کیفری 2 البرز 971182 – زیر 18 سال
1399/03/26 شرب خمر و نگهداری 100 سی سی مشروب الکلی دست ساز ش 102 دادگاه کیفری 2 البرز 9900069
1399/09/23 مشارکت در تخریب خودرو و شرب خمر ش 1 دادیاری دادسرای البرز 9900602
123 علی کشاورز قدیمی 878 1389/05/17 1390/03/17 8  عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900354
1390/11/17 عدم درج نوع اتهام- ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 890155
1394/08/24 حمل و نگهداری 216 گرم هروئین و 2 گرم شیشه و استعمال هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940410
1395/10/29 مشارکت در قتل عمدی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 950742
1396/10/03 نگهداری تقریبی 48 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960467
1397/12/27 ورود 18 گرم هروئین و 19 گرم شیشه به زندان مرکزی قزوین ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 971187
1398/11/06 تخریب عمدی خودرو – توهین – تهدید ش 3 دادیاری دادسرای البرز
1399/10/10 ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 9900035
124 زهرا صالحی 920 1387/4/25 1390/10/26 9 مشارکت در حمل و نگهداری 954 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901216
1393/07/09 ب اتهام 105 کیلو شیشه و 220 گرم مواد اولیه ش 2 دادگاه انقلاب قزویم 910608
1394/05/27 مشارکت در نگهداری 198 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940101
1395/01/29 ضرب و جرح عمدی و توهین ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941111
1396/02/26 ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950832
1397/07/08 مشارکت در نگهداری 189 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960052
1398/10/15 نگهداری 90 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981036
1399/02/23 تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900002
1399/09/23 قتل عمدی ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 9900779
125 محمد علی معصومی 929 1387/4/25 1393/07/28 8 قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 930095
1394/07/16 سرقت ش دادگاه عمومی بخش کوهین 941114
1395/01/29 به اتهام وارد کردن مواد به زندان ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 941257
1396/01/29 به اتهام حمل 598/5 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960020
1397/08/05 نگهداری تقریبی 27 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970020
1398/10/08 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و اخلال در نظم عمومی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 981291
1399/02/24 نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900019
1399/06/11 نگهداری 50 سانت تریاک و استعمال مواد مخدر ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900099
126 لیدا باحجاب 925 1387/4/25 1390/09/10 4 مشارکت در معرض فروش قرار دادن 6 کیلو و 660 گرم تریاک ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900980
1394/09/09 حمل و نگهداری 38 گرم هروئین و 50 سانت شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940475
1395/11/20 مشارکت در حمل و نگهداری مقدار 80 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 950893
1397/02/17 مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970074
127 طیبه لشگری 924 1387/4/25 1390/09/19 8 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900069
1393/07/16 حمل و نگهداری 496 گرم شیشه و استعمال تریاک ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930649
1394/05/27 مشارکت در نگهداری 198 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940101
1395/01/29 مشارکت در نفقه ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 940184
1397/06/06 نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970249
1398/10/03 نگهداری تقریبی 95 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980943
1399/02/24 نگهداری تقریبی 28 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900023
1399/06/11 نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900388
128 حسن میرزا محمدی 916 1389/5/17 1394/08/16 10 مشارکت در قتل عمدی ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 930928
1395/05/19 قتل عمد ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 950135 – 950126
1395/10/15 عدم درج نوع اتهام – ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 950851
1396/02/26 مباشرت در قتل عمدی مقتول ش دادگاه عمومی بخش رامند 960222
1396/09/29 شرکت در منازعه ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 950384
1397/02/03 شرکت در منازعه و تخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد
1398/03/21 عدم درج نوع اتهام ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 980165
1398/08/25 کلاهبرداری ش دادگاه عمومی بخش ضیا آباد
1399/04/26 مشارکت در شروع به سرقت ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981130
1399/11/26 حمل 700 گرم هروئین و 360 گرم شیشه ش 14 بازپرسی دادسرای انقلاب قزوین 9900813
129 رویا وریانی 915 1387/04/25 1390/08/30 7 مشارکت در حمل 255 گرم ماده روانگردان شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 900511
1394/11/13 سرقت و نگهداری یک عدد فشنگ جنگی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941110
1396/02/19 توهین ، ایجاد مزاحمت ، ایراد صدمه بدنی عمدی ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 951071
1397/06/06 ساختن مواد محترقه ش 14 دادیاری دادسرای قزوین 970623
1398/09/16 عدم درج نوع اتهام – ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 980014
1399/02/28 حمل مواد مخدر 64 گرم هروئین و 18 گرم و 40 سانت شیشه ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981431
1399/06/04 تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900125
130 امجد معتمدی 950 1387/4/25 1390/09/19 4  عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری قزوین 900031
1391/07/01 مشارکت در نگهداری 12 گرم هروئین و 49/80 گرم کراک و 11/80
1394/07/20 قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940043
 1399/12/25  مشارکت در نگهداری تقریبی 580 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901140
131 حسین قاسمی 949 1387/4/25 1390/06/26 1 مشارکت در حمل 497 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900964
132 محمد تقی صالحی 849 1387/4/25 1391/06/11 6 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 910344
1393/06/22 مشارکت در نگهداری 255 گرم شیشه و 7 گرم و 70 سانت هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930547
1395/12/24 کمشارکت در حمل 499 گرم هروئین و 14 گرم و 50 سانت شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940730
1396/11/10 مشارکت در حمل 500 گرم مواد مخدر ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 960861
133 1398/01/21  نگهداری تقریبی 21/60 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970883
1399/12/18  نگهداری تقریبی 200 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901116
مهرنوش کیال 947 1387/4/25 1393/07/28 5 مشارکت در نگهداری 298 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930406
1394/05/27  نگهداری در مالکیت 32 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 940335
1395/02/28 مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت مقرون به آزار و ممانعت ازحق و تخریب ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 930321
1396/02/26 ایراد صدمات بدنی شبه عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 951526
1397/06/06 نگهداری تقریبی 140 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970250
مجید علی محمدی 957 1387/04/25 1392/11/05 معاونت در قتل عمدی – رابطه نامشروع ش 1 دادگاه کیفری قزوین 920008
1396/11/12 دایر بر حمل مواد مخدر ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 960955
1397/10/01 مشارکت در حمل 24/10 گرم هروئین و 9 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970555
1398/03/21 فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 960788
1399/11/05 نگهداری تقریبی 760 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900991
135 اکرم کلهر 987 1388/5/8 1390/09/12 10 مشارکت در معرض فروش قرار دادن 6 کیلو و 660 گرم تریاک ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900980
1393/08/14 فروش 450 گرم هروئین و نگهداری 5 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930711
1394/06/02 مشارکت در کلاهبرداری ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 920507
1395/02/08 تهدید –  افترا – فحاشی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940675
1396/01/26 معاونت در نگهداری 2/500گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950442
1396/11/29 نگهداری 36 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960595
1397/10/20 حمل و نگهداری یک کیلو گرم هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین
1398/10/15 سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 981250
1399/02/23 مشارکت در 2 فقره سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981384
1399/06/18/ رانندگی بدون گواهینامه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900440
136 پژمان برقی مستان آباد 986 1388/5/8 1390/10/15 8 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900531
1394/08/04 حمل هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای البرز 940279
1394/12/08 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930080
1395/11/26 حمل و نگهداری 300 گرم هروئین ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 950909
1396/11/10 مشارکت در حمل 300 گرم مواد روان گردان هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960922
1397/11/17 نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان 2 گرم ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 971155
1398/06/10 حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980842
1399/02/17 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 981654
137 شقایق بهشتی 990 1388/5/8 1392/04/05 2 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920037
 1399/12/17  مشارکت در سرقت ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901443 – زیر 18 سال
138 مهری آئینه چی 991 1388/5/8 1392/01/31 9 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 910933
1393/08/10 مشارکت و نگهداری 205 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930738
1394/06/02 مشارکت در حمل و نگهداری 43 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940124
1395/02/29 آدم ربایی ش  2 دادگاه کیفری یک قزوین 930097
1396/03/20 نگهداری مواد مخدر ( حنل 98/40 گرم شیشه ) ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950354
1397/03/23 تخریب عمدی اموال عمومی ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 960545
1398/11/12 ایراد صدمه بدنی عمدی – تخدید با چاقو ش 4 دادیاری دادسرای قزویم 971595
1399/04/26 نگهداری تقریبی 26 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900196
1399/07/21 نگهداری تقریبی 43 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900630
139 فریدون هادیپور نجار کلا 993 1388/5/8 1390 /03/17 8 قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 900001
1394/08/04 نگهداری مواد مخر ش 1بازپرسی دادسرای البرز 940279
1395/11/03 اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حرکات نامتعارف – هیاهو و جنجال ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941421
1396/09/05 مشارکت در توقیف غیر قانونی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960733
1397/09/08 مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ورود صدمات بدنی عمدی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970135
1398/07/01 توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای البرز 980814
1399/04/05 عدم درج نوع اتهام – ش 102 دادگاه کیفری البرز 9900108
1399/09/26 مشارکت در تخریب خودرو و شرب خمر ش 1 دادیاری دادسرای البرز 9900602
140 ولی جلالی 992 1389/5/17 1390/05/17 9 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900822
1393/12/10 نگهداری 43 گرم و 20 سانت هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931300
1394/06/02 مشارکت در حمل و نگهداری 43 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940124
1395/02/08 رابطه نامشروع مادون زنا ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940268
1396/02/04 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960005
1397/03/23 تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960178
1398/08/29 توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 980950 – زیر 18 سال
1399/02/23 اخلال در نظم عمومی ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 980530
1399/06/17 حمل مواد محترقه ش 1 بازپرسی  دادسرای قزوین 981724 – زیر 18 سال
141 مجتبی عبداله زاده 1001 1389/5/17 1390/03/08 7 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 892417
1394/04/02 مشارکت در حمل 57 گرم هروئین و 49 گرم و 50 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940382
1395/02/08 مباشرت در سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940269
1397/03/23 مشارکت در خرید حمل و نگهداری 95 گرم هروئین و 19 گرم شیشه ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970204
1398/08/28 نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980813
1399/09/29 نگهداری پیش سازه  های تولید شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900082
1399/06/17 نگهداری 2 کیلو 750 گرم هروئین و 1 کیلو گرم شیشه  ش 12 بازپرسی  دادسرای قزوین 9900554
142 بهروز فارسی 1000 1390/8/5 1392/02/15 7 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 911329
1393/08/27 مشارکت در نگهداری 425 گرم هروئین  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930777
1394/06/02 مشارکت در نگهداری 66 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940129
1395/02/08 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940722
1395/10/12 مشارکت در آدم ربایی و …… ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 920064
1397/07/08 نگهداری تقریبی 500 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970326
1399/12/25  نگهداری 13 گرم و 50 سانت هروئین و 3 گرم و 10 سانت شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900933
143 مهناز سرخوش افشار 997 1389/5/17 1392/02/05 1 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 911174
144 علیرضا مافی 995 1383/12/26 1390/01/24 6 نگهداری مقدار 486 گرم مواد روانگردان شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 900034
1393/08/24 نگهداری 57 گرم و 20 سانت هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930782
1394/05/29 خرید و فروش 3 کیلو گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910387
1399/02/29 توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی – نگهداری کبوتر و کبوتر پرانیش 1 دادیاری دادسرای قزوین 981129
1399/06/20 مشارکت در حمل 813 گرم هروئین ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900664
1399/10/22 تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980383
145 انسیه مطیعی 1009 1389/05/17 1390/02/21 8 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900075
1393/08/27 نگهداری تقریبی 67 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930541
1394/06/03 نگهداری تقریبی 53 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940303
1397/04/31 نگهداری تقریبی 16 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970163
1398/10/22 مشارکت در نگهداری 490 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980930
1399/02/29 رانندگی بدون گواهینامه – توهین و تعرض به بانوان – ایراد صدمه بدنی عمدی  فاقد آثار ش 2 دادیاری دادسرایقزوین 981784
1399/06/18 فروش و عرضه قلیان در اماکن عمومی و تهدید علیه بهداشت عمومی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9900246 – زیر 18 سال0
1399/10/07 نگهداری تقریبی 38 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900861
146 سکینه اکبری 1006 1389/5/17 1394/06/12 6 تغییر کاربری بدون اخذ مجوز ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940056
1395/08/01 مشارکت در 3 فقره کیف زنی و مشارکت در شروع به کیف زنی یک فقره ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950289
1397/01/26 اتهام 5 فقره سرقت اموال و خرید 5 گرم مواد مخدر از نوع شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 951116
1397/07/17 عدم درج نوع اتهام ش 2دادیاری دادسرای بوئین زهرا 970461
1399/02/19 ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای بوئین زهرا 980932
1399/07/15 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 981249
147 مرضیه پاسبان سرمزده 1008 1389/5/17 1393/06/30 1 به اتهام 140 گرم هروئین و 5 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب البرز 930080
148 مهسا قربانی 1007 1389/05/17 1394/04/04 8 حمل 863 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940383
1395/02/29 ایراد صدمه بدنی عمدی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 950035
1395/08/12 مشارکت در حمل 41 گرم هروئین و 2 گرم و 50 سانت شیشه  ش 8 دادسرای قزوین 95289
1396/10/25 توهین – ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 961191
1397/10/20 مشارکت در حمل 195 گرم مواد مخدر از نوع شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 970567
1398/08/28 نگهداری تقریبی 30 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980816
1399/02/28 نگهداری 1 گرم و 10 سانت گرم گراس و استعمال مواد مخدر ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900135
1399/06/18 فروش و عرضه قلیان در اماکن عمومی و تهدید علیه بهداشت عمومی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9900246 – زیر 18 سال
149 زهرا عطاری 1005 1389/5/17 1390/03/08 2 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900309
1393/08/27 نگهداری تقریبی 330 گرم هروئین ش1 دادگاه انقلاب قزوین930544
150 مریم مرتضایی 1003 1389/5/17 1390/3/08 1 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900245
151 شادی احمدی 1011 1389/5/17 1390/02/15 6 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 892735
1394/06/03 نگهداری تقریبی 635 قوطی مشروبات الکلی  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940337
1395/03/06 مشارکت در حمل 41 گرم هروئین و 2 گرم و 50 سانت شیشه  ش 8 دادسرای قزوین 95289
1396/03/03 سرقت مسلحانه ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 951306
1398/08/29 رانندگی باموتور سیکلت بدون گواهینامه ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 981174 – زیر 18 سال
1399/09/23 قتل ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900172
152 مهدی قربانی فالیزانی 1014 1389/05/17 1390/05/22 8 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری قزوین 900011
1394/10/26 عدم درج نوع اتهام – ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 940661
1395/12/01 عدم درج نوع اتهام – ش 5 دادگاه تجدید نظر قزوین
1396/09/25 مشارکت و در معرض فروش قرار دادن هروئین و شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961082
1397/04/11 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960499
1398/02/16 عدم درج نوع اتهام – ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 971094
1398/11/24 حمل و نگهداری 17 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980557
1399/07/19 مشارکت در نگهداری مواد مخدر به میزان 44 کیلو و 840 گرم تریاک ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900748
153 مسعود نایب زاده 1016 1389/05/17 1392/09/11 9 نگهداری 199 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920404
1393/08/27 نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930541
1394/06/03 نگهداری تقریبی 27 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940336
1395/02/12 سرقت مقرون به آزار – مشارکت در ضرب و جرح عمدی با چاقو و مشارکت در تخریب اتومبیل ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960156
1396/03/03 عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960154
1397/06/14 مشارکت در حمل مواد مخدر ( تریاک ) ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 97062
1398/08/29 ایراد جرح عمدی با سلاح گرم ش 2 دادسرای عمومی و انقلاب محمدیه 981245
1399/09/01 نگهداری تقریبی 47 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900610
1399/09/01 نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900526
154 تهمینه مرادیان 1013 1389/05/17 1390/09/19 5 نگهداری 59 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901354
1394/10/26 حمل کالای قاچاق از نوع مشروبات الکلی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940475
1395/12/01 قدرت نمایی با شمشیر ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 951078 زیر 18 سال
1397/03/23 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970179
1398/10/22 در معرض فروش قرار دادن 3 گرم و 40 سانت هروئین و 1 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980535
155 اکبر گودرزوند 1037 1389/05/17 1395/08/16 5 قتل عمد ش دادگاه عمومی بخش ضیا ءآباد 950386
1396/07/01 حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 544 گرم و مواد روانگردان  به میزان 65 گرم ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960534
1396/11/29 ایراد ضرب و جرح عمدی 961258
1398/03/01 شرکت در نزاع دسته جمعی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 930134
1399/01/20 ایراد جرح عمدی با اسلحه ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 981868
156 زینب یوسفی فخر 1036 1389/05/17 1395/10/25 5 ایراد جرح عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950033
1396/08/11 نگهداری 800 گرم هروئین و 50 گرم شیشه و پایپ ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960610
1397/11/27 مشارکت در آدم ربایی به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970207
1398/11/16 آدم ربایی و تهدید با چاقو ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980210
1399/02/16 ضرب و جرح عمدی و قدرت نمایی با سلاح سرد ش دادگاه عمومی بخش ضیا ء آباد 981197
157 عذرا طاهری نژاد 1029 1389/05/17 1393/03/07 4 فروش 100 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب تاکستان 920480
1394/08/04 تغییر غیر مجاز اراضی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940104
1396/09/01 نگهداری 20 گرم شیشه ش 1 ددگاه انقلاب قزوین 940642
1397/11/17 نگهداری تقریبی 26 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970760
158 نجیبه یعقوبی 1032 1390/8/5 1392/07/17 7 نگهداری 36 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب آبیک 91002
1394/10/26 تظاهر به عمل حرام ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 940107
1395/11/30 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940230
1396/09/25 در معرض فروش قرار دادن هروئین و شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک
1397/04/11 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر  ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960499
1398/11/24 در معرض فروش قرار دادن 10 گرم هروئین و 2 گرم و 20 سانتی گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980002
1398/12/04 شرکت در نگهداری 4 کیلو و 824 گرم و 60 سانتی گرم ماده روانگردان شیشه  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین – مستقر در آبیک 980490
159 فاطمه در افشانی 1034 1389/05/17 1392/03/22 9 خرید 3 کیلو گرم هروئیم ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910387
1393/12/20 خرید و فروش 194 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930758
1395/03/09 ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950143
1394/07/20 مشارکت در نگهداری 200 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940308
1396/03/06 مشارکت در خرید و فروش 30 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960051
1398/10/12 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980161
1399/02/29 نگهداری تقریبی 65 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900060
1399/06/23 زنا ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980384
1399/10/07 فروش 5 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 98072
160 رضا جمشید زاده لرده 1030 1389/05/17 1390/11/03 10 حمل 2 کیلو هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 900498
1393/12/13 مشارکت در حمل 43 گرم هروئین و 9 گرم و 80 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931325
1394/07/20 مشارکت در نگهداری 200 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940308
1395/02/21 سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940273
1396/03/06 سرقت حدی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 950936
1397/02/03 نگهداری تقریبی 590 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960741
1398/01/24 سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940273
1398/01/25 مشارکت در سرقت مستوجب حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940273
1399/04/28 نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900242
1399/07/21 صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی فک و ایراد صدمه بئنی عمدی ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 9900647
161 بهرامعلی چگینی 1033 1389/05/17 1394/07/08 5 زنای به عنف و آدم ربایی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 940666
1395/01/15 شرب خمر و رابطه نامشروع  ش دادگاه عمومی بخش کوهین 941749 – زیر 18 سال
1396/04/10 ضرب و جرح عمدی و تهدید ش دادگاه عمومی بخش کوهین 960177
1397/08/14 ایراد صدمه بدنی عمدی ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 970099
1399/07/12 قتل عمد ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 980642
162  زهرا صالحی 1042 1389/05/17 1393/12/24 7 مشارکت در نگهداری 198 گرم و 50 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931304
1394/07/20 قاچاق مشروبات الکلی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940308
1395/03/09 مشارکت در حمل 940 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950179
1396/05/04 قتل عمد ش دادگاه عمومی بخش کوهین 960541
1398/10/14 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین ئ980161
1399/03/01  رانندگی بدون گواهینامه و توهین و تعرض به بانوان ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 981784
1399/06/23 زنا ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980384
163 سیما علی زاده 1047 1390/8/5 1390/07/04 5 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900028
1394/07/06 نگهداری تقریبی 100 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 931029
1395/10/02  مشارکت در نگهداری 16 گرم و 20 سانت مواد مخدر از نوع هروئین و 2 گرم شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950871
1398/06/10 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 980519
1399/02/29  سرقت یک دستگاه خودروی پراید ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900149
164 سهیلا آقاجانلو 1041 1389/5/17 1390/06/28 4 مشارکت در حمل 490 گرم کراک و فروش 100 گرم کراک ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901043
1394/10/02 نگهداری 100 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940573
1396/09/29 تحصیل مال مسروقه ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 961096
1397/12/06 نگهداری موادمخدر از نوع شیشه به میزان 30 گرم و نگهداری مواد مخدر هروئین به میزان 30 سانت و نگهداری 13 عدد پایپ ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 971580
165 اعظم رحیمی حاجی بابا 1044 1389/5/17 1390/07/03 8  معاونت در نگهداری 42 گرم کراک  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900453
1393/12/25 مشارکت در نگهداری 2 گرم هروئین و 10 گرم هروئین و 19 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931399
1394/07/26 اتهام نگهداری 39 گرم هروئین و 2 گرم 30 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940369
1395/03/09 حمل 940 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای انقلاب قزوین 950179
1397/07/08 مشارکت در نگهداری 189 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960052
1398/08/29  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980886
1399/03/01 نگهداری پیش سازه های تولید شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900082
1399/06/24 خرید 2 کیلو هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900571
166 سییده زهرا حسینی 1054 1389/05/17 1390/06/26 4 خرید و نگهداری 613 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب دادگستری قزوین 900982
1394/01/16 نگهداری تقریبی 113 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930952
1395/03/06 تمرد نسبت به مامورین نیروی انتظامی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940448
1399/10/14 نگهداری تقریبی 50 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900898
167 فاطمه سروری 1048 1389/05/17 1390/06/28 2 نگهداری 42 گرم کراک  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900453
1393/12/25 مشارکت در نگهداری 2 گرم هروئین و 10 گرم هروئین و 19 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931399
168 سمیه ترکمنی 1052 1389/05/17 1390/07/07 5 حمل 147 گرم و 50 سانتی گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901092
1395/03/09 حمل و نگهداری 160 گرم هروئین 45 گرم شیشه و 1 عدد پایپ ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950062
1396/03/02 عدم درج نوع اتهام – ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 960014 – زیر 18 سال
1397/03/23 نگهداری تقریبی 21 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9700066
1398/09/20 حمل مواد مخدر به میزان 99 گرم شیشه و حمل 100 گرم هروئین ش 11 بازپرسی دادسرای انقلاب قزوین 981189
169 علی اسلام محبی 1055 1389/05/17 1390/06/26 6 حمل 390 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 900986
16394/06/16  معاونت در قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری  یک قزوین 940085
1395/06/16 مشارکت در حمل مواد مخدر از نوع هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزین 950098
1396/05/16 ورود به عنف و شروع به عمل تجاوز به عنف ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 960442 – زیر 18 سال
1397/06/13 نگهداری 1 کیلو 18 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960746
1398/05/10 نگهداری 27 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980451
170 لیلا پیر هادی 1051 1389/05/17 1390/08/02 7 خرید 100 گرم شیشه – فروش 60 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901214
1394/06/23 حمل و نگهداری 985 گرم هروئین و 150 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940150
1395/06/31 مباشرت در سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 951146
1398/08/21 مشارکت در کودک آزاری و تهدید ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980782
1398/10/12  مشارکت آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980161
1399/03/01 ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 990027
1399/07/16 نگهداری تقریبی 300 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900569
171 مهدی مرادی مجد 1058 1389/05/17 1394/10/26 7 حمل کالای قاچاق از نوع مشروبات الکلی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940521
1395/11/13 قتل عمد ش 107 دادگاه کیفری 2 قزوین 870638
1396/10/11 تولید 11 کیلو و 468 گرم گراس و نگهداری 65 گرم سوخته تریاک و 7 گرم و 35 سانتی گرم تریاک ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961009
1397/06/27 عدم درج نوع اتهام – ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 970323
1398/07/18 نگهداری تقریبی 389 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980656
1399/02/17 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981422
1399/08/26 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900120
172 فتحعلی سلیمانپور 1062 1388/5/8 1390/07/17 8 فروش مواد مخدر از نوع شیشه  ش 101 دادگاه عمومی جزایی تاکستان 9002725
1394/01/16 نگهداری تقریبی 1/532 کیلوگرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930895
1395/02/21 سرقت مقرون به آزار – آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940139
1396/03/27 ضرب و جرح عمدی – توهین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین ئ951011
1397/02/03 نگهداری تقریبی 250 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960709
1398/08/21 مشارکت در آدم ربایی منتهی به آسیب جسمی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970130
1399/03/11 قتل عمد ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 990090
1399/06/31 مشارکت در نگهداری تقریبی 112 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900504
173 اسماعیل محمدی 1065 1384/12/14 1394/10/26 1 مشارکت در نگهداری 94 گرم هروئین و 20 گرم شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 931021
174 عطیه رزاقی 1057 1390/8/5 1391/02/05 1 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900604
175 سید علی اکبرنائینی 1056 1389/5/17 1390 /07/04 12 عدم درج نوع اتهام ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900056
1393/09/12 نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930566
1394/01/16 نگهداری تقریبی 113 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930952
1394/07/26   حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به مقدار 343 گرم ش 3 بازپرسی دادسرای انقلاب قزوین 940688
1395/10/02 نگهداری 970 گرم هروئین ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 950648
1396/07/25 ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب از نوع شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 951196
1396/11/10 جعل و استفاده از سند مجعول ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960901
1397/07/28 مشارکت در خرید و فروش 30 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 961151
1398/02/07 قتل عمد ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 941026
1398/11/15 نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981059
1399/04/26 کلاهبرداری رایانه ای و جرم تعزیری درجه5 ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 981465 – زیر 18 سال
1399/12/06  ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر عمومی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901198 – زیر 18 سال
176 اکبر آریا فرد 1059 1389/5/17 1390/08/04 9 مشارکت در حمل 200 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901031
1394/04/02 نگهداری 490 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940383
1395/02/21 سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940273
1396/03/27 ضرب جرح عمدی و تخریب از نوع شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 951196
1396/11/14 سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940273
1397/10/29 مشارکت در سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970237
1398/09/20 نگهداری مواد مخدر به میزان 999 گرم شیشه و 500 گرم هروئین ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981138
1399/03/01 نگهداری 68 گرم شیشه و فروش 295 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 990077
1399/06/31 نگهداری تقریبی 112 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900504
177 محمد رحمانی 1060 1385/1/31 1394/08/04 9 قاچاق مشروبات الکلی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940421
1395/04/01 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 950306
13695/08/15 قتل عمدی ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 950512
1396/06/26 معاونت در قتل ش دادگاه عمومی بخش رامند 960222
1397/08/05 نگهداریمواد مخدر از نوع هروئین به میزان 66گرم – 1 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 970728
1397/10/01 قتل عمد ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 970807
1398/12/01 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین و نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 25 گرم ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 980845
1399/02/22 قتل ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900061
1399/06/31 حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به میزان 300 گرم ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900671
178 رقیه عباسیان پور 1072 1390/8/5 1392/08/16 8 نگهداری 50 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920639
1394/01/18 حمل 87 گرم هروئین و 8 گرم و 60 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940008
1395/03/09 نگهداری 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950028
1397/03/23 نگهداری تقریبی 22 گرم مواد مخدر روانگردان ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970018
1398/01/24 توهین به مامورین انتظامی حین انجام وظیفه و ظاهرشدن در معابر  و انظار عمومی بدون حجاب شرعی ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 970768
1398/11/21 تهدید و قدرت نمایی با چاقو – ایراد جرح عمدی باچاقو و توهین به اشخاص عادی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 981292
1399/04/28 آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980311
1399/07/28 نگهداری 100 گرم هروئین و 18 گرم شیشه و حمل چاقو به قصد درگیری شیشه ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900822
179 مهدی اسماعیلی 1071 1390/8/5 1394/01/18 7 مشارکت در حمل 98 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931427
1395/02/21 سرقت مقرون به آزار- آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940139
1396/01/26 معاونت در نگهداری 2/500گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950442
1397/03/27 نگهداری تقریبی 70 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970044
1398/06/12 نگهداری تقریبی 17 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960333
1399/03/11 جنبه عمومی جرح عمدی با چاقو ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 9900033
1399/06/31 قتل عمدی یک مرد مسلمان – مل سلاح بطور غیرمجاز – سوء استفاده از موقعیت شغلی ش 1 بازپرسی دادسرای نظامی قزوین 9900198
180 لادن عباسی 1070 1390/8/5 1390/12/08 8 خرید 5 کیلو گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 901597
1394/01/18 مشارکت در حمل 98 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931427
1395/03/09 نگهداری 536 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940508
1396/03/30 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960352
1396/09/12 ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی ش 109دادگاه کیفری قزوین
1396/10/13 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960273
1397/10/29 حمل 325 گرم مواد مخدر از نوع هروئین ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 970739
1399/12/27  سرقت دو قلاده سگ ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980562 – زیر 18 سال
181 فاطمه طالبی 1068 1393/07/07 1 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
182 مرتضی اعرابی 1069 1390/8/5 1391/02/03 7 نگهداری مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب آبیک 900044
1394/09/15 رابطه نامشروع  ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940148
1395/07/07 نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950130
1395/07/07 نگهداری 18 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950125
1396/04/18 بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 960357 – زیر 18 سال
1397/06/04 نگهداری 40 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960673
1398/05/15 فروش مال مسروقه و سرقت در سب ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 980779
183 زینب نوری شیرزی 1067 1393/09/05 3 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
1394/06/28 نگهداری29 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940352
1396/05/16 ارتکاب 2 فقره سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960209
184 سید محسن خطیبی 1066 1387/5/2 1390/01/18 1 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 891473
185 مرتضی رحیمیان آزاد 1076 1387/10/4 1390/12/06 1 قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 890097
186 سمیرا خلیلی 1080 1390/8/5 1394/03/05 4 نگهداری 8 گرم شیشه و 33 گرم و 50 سانتی گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب البرز 940090
1395/03/18 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950024
1399/04/28 تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980297
1399/11/13 تولید و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز ش 12 بازپرسی دادسرای آبیک 9900891
187 بهزاد فخیمی 1074 1385/12/3 1390/12/22 5 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه کیفری قزوین 900022
1394/01/18 ارتکاب 2 فقره قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 920138
1395/02/25 نگهداری 32 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950001
1396/04/31 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950200
1397/03/23 نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970057
188 عزیزه برزگر الویردلی 1073 1387/10/4 1390/08/18 9 قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 900024
1394/01/23 نگهداری 27 گرم و 80 سانت شیشه و فروش 60 گرم و 50 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940024
1394/10/07 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940156
1395/05/24 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950029
1396/05/04 نگهداری مواد روان گردان به میزان 292 گرم شیشه ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 960219
1397/03/23 حمل 4 کیلو گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970130
1398/09/20 نگهداری مواد مخدر از نوع مرفین به میزان 110 گرم ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 980553
1399/03/11 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی براثر تصادف رانندگی با وصف فقدان گواهینامه ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 980948
1399/06/31 حمل 8 کیلو تریاک ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900485
189 سیده مهناز جامعی 1079 1390/8/5 1392/03/25 7 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920037
1393/09/12 نگهداری 44 گرم هروئین و فروش 9 گرم و 30 سانت هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930544
1394/02/06 نگهداری 49 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 931070
1395/03/18 اتهام 21 و 50 سانت هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 950076
1398/10/12 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980161
1399/06/29 نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900494
1399/10/30 نگهداری تقریبی 310 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900986
190 ندا کلجه 1082 1390/8/5 1393/09/16 7 نگهداری تقریبی 168 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930619
1394/02/13 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940065
1395/03/18 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9500 24
1396/11/14 مشارکت در حمل 489 گرم هروئین و استعمال هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960530
1397/10/29 نگهداری تقریبی 66 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970600
1398/09/20 توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 980847
1399/11/09 نگهداری 49 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900493
191 سارا امامی کوپایی 1081 1391/5/12 1395/06/01 5 نگهداری 16 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950095
1396/03/31 ایراد جرح عمدی با چاقو و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960100
1396/09/01 عدم درج نوع اتهام ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 960906
1398/09/20 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980883
1399/03/27 نگهداری تقریبی 20 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900124
192 عذرا زارعی 1089 1390/8/5 1394/02/13 6 محاربه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940065
1395/01/23 عدم درج نوع اتهام – ش1 دادیاری دادسرای قزوین 950052
1396/01/26 عدم درج نوع اتهام – ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 940611
1397/02/30 نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960774
1398/02/07 نگهداری 13 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970837
1398/11/24 نگهداری تقریبی 550 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981133
193  مریم شفیعی 1092 1387/4/2 1394/02/08 2 مشارکت در نگهداری 134 گرم هروئین و 98 گرم و 50 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931332
1396/06/15 سرقت ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960375
194 فریبا رضایی 1091 1387/05/02 1391/08/28 7 فروش 12 گرم مواد روان گردان شیشه و نگهداری 28/50 گرم مواد شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 910545
1394/02/08 مشارکت در نگهداری 134 گرم هروئین و 98 گرم و 50 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931332
1398/09/20 ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 981017
1399/03/31 نگهداری 5 گرم و 30 سانت و 11 گرم و 27 سانت هروئین ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900074
1399/06/29 نگهداری تقریبی 495 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900508
1399/10/22  تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900007
 1399/12/06  ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9901036
195 مهسا مشاطان 1084 1390/8/5 1392/03/25 7  فروش 82 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920245
1394/02/13 محاربه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940065
1395/03/18 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941145
1396/04/03 مشارکت در حمل 2 کیلو 60 گرم کوکائین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960234
1398/09/20 نگهداری تقریبی 210 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980879
1399/03/27 ایراد جرح عمدی باچاقو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 9900136
1399/06/29 مشارکت درنگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900521
196 مصطفی رحیمی پور 1083 1390/8/5 1394/06/17 4 نگهداری تقریبی 1 کیلو گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940314
1395/07/24 مشارکت در 3 فقره کیف زنی و مشارکت در شروع به کیف زنی یک فقره ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950289
1395/09/13 مشارکت در حمل 247 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950429
1396/03/30 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950217
197 محمد احمدی 1086 1390/8/5 1393/07/16 7 حمل مقدار 80 و 3 گرم هروئین و 5 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930119
1394/08/16 قتل عمدی مرد مسلمان ش 1 بازپرسی دادسرای البرز
1395/11/06 ایراد ضرب و جرح عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950995
1396/10/11 نگهداری 21 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960510
1397/12/06 نگهداری تقریبی 33 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970864
1399/03/22 سرقت ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 9900108
1399/06/29 مشارکت در نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900521
198 حمیدرضا حاجی سید جوادی 1097 1390/8/5 1393/03/21 7 حمل  40 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930006
1394/08/07 ارتکاب قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940118
1395/08/16 حمل مواد مخدر مستوجب اعدام ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین ئ950721
1396/07/01 نگهداری 955 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960302
1397/07/28 نگهداری تقریبی 406 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970347
1398/05/24 نگهداری 190 گرم تریاک ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980605
1399/02/14 شرب خمر در مرحله 4 ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900030
199 زهرا سبزی 1099 1391/5/12 1393/09/06 7 نگهداری 80 گرم هروئین و 100 گرم شیشه و 4 عدد پایپ و 1 عدد شوکر برقی
1394/02/08 مشارکت در حمل 260 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940116
1395/03/18 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 941145
1396/03/24 مشارکت در سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950046
1398/01/21 نگهداری 400 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970795
1399/04/26 نگهداری مواد مخدر به میزان 2 کیلو و 5 گرم از نوع هروئین و 26 سا
1399/11/14 سرقت مستوجب حد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین
200 بهروز عبادی گنبد 1101 1391/5/12 1393/09/06 11 نگهداری 30 گرم هروئین و 7 گرم شیشه و استعمال هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930192
1393/07/22 مشارکت در حمل و نگهداری و در معرض فروش قرار دادن 540 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب البرز 930085
1394/09/04 عدم درج نوع اتهام – ش 2 بازپرسی دادسرا ی البرز
1395/11/10 استعمال تریاک و حمل 64 گرم و 80 سانت تریاک ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 950784
1396/02/04 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 960060
1396/10/03 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950030
1397/02/02 در معرض فروش قرار دادن 11 گرم هروئین در قالب 57 بسته آماده فروش و 14 گرم شیشه در قالب 24 بسته آماده فروش ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961081
1397/09/20 نگهداری هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای البرز 970805
1398/05/27 بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل شبه عمدی و ایراد بدنی عمدی ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 980452
1399/04/09 ایراد ضرب و جرح عمدی نتهی به شکستگی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 971142
1399/10/10 ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 9900255
201 مهدی شاه حیدری پور 1100 1393/7/26 1393/09/06 4 مشارکت در نگهداری 30 گرم هروئین و 7 گرم شیشه و استعمال شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب البرز 930192
1395/11/10 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950175
1396/10/03 مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960830
1394/09/23 حمل کالای قاچاق از نوع مشروبات الکلی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940513
202 سید جواد آرموتی 1118 1391/5/12 1393/07/14 8 شرکت در نگهداری 1 کیلو و یکصد و 10 گرم مواد روانگردان از نوع شیشه ش 1 دادگاه انقلاب آبیک 930094
1394/11/04 ایراد ضرب منتهی به شکستگی عضو ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941150
1395/12/04 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950196
1396/09/25 در معرض فروش قرار دادن هروئین و شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961080
1397/12/20 مشارکت و در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 971339
1398/11/10 حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981180
1399/02/23 نگهداری مواد مخدر به میزان 3 کیلو و 30 گرم تریاک و 3 کیلو و 3 گرم هروئین و 5 گرام گراس ش 14 بازپرسی دادسرای آبیک 981578
1399/09/23 معاونت در قتال عمدی مسلمان ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9901151
203 محمد مهدی اعرابی 1120 1391/5/12 1394/08/16 6 وارد کردن 32 گرم هروئین به زندان ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین
1395/10/29 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950889
1396/09/14 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950400
1397/12/20 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 200 گرم و نگهداری شیشه به میزان 6 گرمش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 971578
1398/10/15 کلاهبرداری ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 980946
1399/08/06 قتل شبه عمد ش دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد 921015
204 وحیده رضازاده اصل 1122 1392/7/12 1398/04/05 1 مشارکت در تخریب عمدی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 980312
205 ژیلا قدیمی خسرقی 1123 1391/5/12 1395/08/01 4 مشارکت در حمل 27 گرم هروئین – 9 گرم شیشه و یک حقه پایپ ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 950571
1396/09/12 نگهداری و استعمال مواد مخدر ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 961042 – زیر 18 سال
1394/06/12 نگهداری تقریبی یک کیلو گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940314
1398/04/05 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادیاری دادسرای بوئین زهرا 980131
206 الهه آرام 1124 1391/5/12 1392/04/23 7 خرید و فروش و حمل مقدار 900 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 911111
1394/02/17 مشارکت در نگهداری و ساخت پیش سازه های مواد روان گردان از نوع شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940150
1395/03/18 ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین  ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941393
1396/05/04 مشارکت در حمل 15 کیلو گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960344
1397/04/11 نگهداری تقریبی 13 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970117
1398/08/22  ایراد جرح عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980329
1399/06/31 نگهداری تقریبی 34 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900208
207 حمیدرضا اسماعیلی 1119 1391/5/12 1393/09/16 8 نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900444
1394/02/17 قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 930109
1395/03/18 نگهداری تقریبی105 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940083
1396/11/10  اخلال در نظم عمومی و شرکت در نزاع دسته جمعی ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 960498
1397/10/20 نگهداری تقریبی 406 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970347
1398/08/28 نگهداری تقریبی 52 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980814
1399/03/26 نگهداری تقریبی 26 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900101
1399/06/31 نگهداری تقریبی 27 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900522
208 مریم صفایی 1131 1391/5/12 1392/04/23 3 خرید و فروش و حمل مقدار 900 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 911111
1393/09/16 نگهداری تقریبی 248 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930645
1399/12/17  مشارکت در سرقت ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901443 – زیر 18 سال
209 سمانه مشیری 1127 1391/05/12 1394/10/02 5 نگهداری مشروب قاچاق ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940001
1395/08/20 حمل و نگهداری میزان 100 گرم مواد روان گردان شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950764
1396/09/14  کبوتر پرانی در مناطق ممنوعه ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 960214
1397/12/06 زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970223
1398/10/16 قتل عمد ش دادگاه عمومی بخش ضیا ءآباد 820001
210 محمود قلندری 1126 1391/06/29 4 فروش مواد مخدر از نوع کراک و مواد روان گردان شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 910145
1394/11/04 حمل و نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940531
1395/12/11 مشارکت در حمل 2 کیلو و 500 و24 گرم هروئین ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 950900
1397/02/17 مشارکت درحمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970074
211 پریسا قنبری حبیب 1130 1391/5/12 1394/06/10 5 مشارکت در حمل و نگهداری 34 گرم شیشه و هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزین 940164
1395/06/16 مشارکت در فروش 4 کیلو تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950138
1396/04/07 حمل مواد مخدر ش 102 دادگاه کیفری 2 آبیک 951196
1397/02/30 سرقت یک دستگاه تلفن همراه ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 970118
1398/03/11 جعل اینترنتی ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 970781
212 شهرام خدایی خلجی 1128 1390/8/5 1394/06/22 4 قتل شبه عمد ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 930704
1396/04/14 حمل کالای قاچاق ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960314
1397/06/06 به اتهام 6 گرم و 50 هروئین برای بار سوم – 1 گرم و 50 سانت حشیش برای بار دوم ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 951442
1398/04/24 ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 980168 – زیر 18 سال
213 منا فیروزی 1125 1391/5/12 1394/02/17 6 مشارکت در نگهداری و ساخت پیش سازه های مواد روان گردان از نوع شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940150
1395/04/01 نگهداری 23 گرم شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940599
1397/03/23 نگهداری 61 گرم هروئین – 2 گرم و 50 سانت تریاک – 1 گرم و 50 سانتی گرم شیره تریاک ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970203
1398/08/20 نگهداری 41 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980709
1399/07/24 سرقت مقرون به آزار ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900277
1399/10/20 نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین ش 14 دادگاه انقلاب قزوین 9900934
214 داود اینانلو 1135 1391/5/12 1394/07/06 8 نگهداری 680 بطری مشروبات الکلی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940363
1395/07/24 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950706
1395/10/19 تمرد نسبت به مامورین دولت و توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 941202
1395/11/20 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای  بوئین زهرا 950717
1397/02/30 سرقت کابل برق ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 970005
1398/03/11 ورود به عنف – توهین – ایراد ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش رامند 970971
1398/09/14 نگهداری مواد مخدر به میزان 46 گرم ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا
1399/07/16  نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900691
215 راضیه تقی پور 1136 1391/5/12 1394/08/03 7 حمل و نگهداری 50 گرم هروئین و 48 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 940363
1395/10/29 مشارکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 950827
1396/04/26 حمل و نگهداری 66 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 960461
1397/08/27 نگهداری 219 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970422
1398/08/12 نگهداری مواد مخدر ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 980172 – زیر 18 سال 980173
1399/03/26 نگهداری تقریبی 19 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900111
1399/07/05 نگهداری مواد مخدر 101 گرم شیشه و 7 گرم و 40 سانت هروئین – نگهداری آلات و ادوات مخصوص استعمال مواد ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 9900420
216  زهرا بهرامی 1134 1392/7/11 1392/09/11 7 نگهداری 199 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920404
1394/02/21 مشارکت در حمل 64 گرم و 50 سانت هروئین و 9 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940197
1396/05/14 شرکت در منازعه و اخلال در نظم عمومی ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960120
1397/04/11 مشارکت در حمل 1 کیلو و 900 و 95 گرم هروئین و 99 گرم شیشه و مشارکت در شروع به دادن رشوه ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970274
1398/10/12 نگهداری تقریبی 43 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980960
1399/03/26 مشارکت در نگهداری تقریبی 18 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900009
1399/07/05 تجاوز و لواط ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900007
217 بهناز صبوری راد 1137 1391/5/12 1394/06/17 5 مشارکت در حمل و نگهداری 35 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940172
1395/08/05 نگهداری 22 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین  940561
1396/06/15 حمل 1 گرم گراس و استعمال گراش ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 960296
1397/08/27 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970204
1398/06/04 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 9 گرم و نگهداری شیشه به میزان 9 گرم ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980205
218 امیر حسین عباسی 1133 1392/7/11 1392/08/16 5 نگهداری 50 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 920639
1394/02/17 مشارکت در نگهداری و ساخت پیش سازه های مواد روان گردان از نوع شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940150
1395/02/28 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940214
1396/06/26 اخلال در نظم از طریق هیاهو و جنجال و مصرف مسکر ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960432
1399/12/27   مشارکت در نگهداری 580 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901140
219 زهرا اکبر شاهی 1132 1391/5/12 1394/11/13 6 مشارکت در سرقت و نگهداری اسپری اشک آور ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941104
1395/12/09 مشارکت در شروع به ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی  ش 5 دادیاری دادسرای قزوین – 951470- زیر 18 سال
1396/09/01  ایراد ضرب و جرح عمدی و شرب خمر ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960677
1398/10/12 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980267
1399/03/26 مشارکت در نگهداری تقریبی 18 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900009
1399/06/31 کلاهبرداری اینترنتی ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 9900874
220 مرضیه حناساوی 1141 1391/5/12 1392/04/23 8 خرید و فروش و حمل مقدار 900 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 911111
1394/02/21  مشارکت در نگهاری 88 گرم شیشه ش  2 دادگاه انقلاب قزوین 940192
1395/04/01 نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950033
1396/04/27 نگهداری 19 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960153
1397/06/06 ساختن مواد محترقه و منفجره  ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 970623
1398/08/12 تحصیل مال مسروقه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980395
1399/07/05 مشارکت در نگهداری تقریبی 624 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900488
1399/11/07 شرب خمر و اخلال در نظم عمومی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900715
221 مهراب مرادی 1144 1391/5/12 1394/07/06 6 نگهداری 55 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940361
1395/08/01 مشارکت در حمل 27 گرم هروئین – 9 گرم شیشه و یک حقه پایپ ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 950571
1396/10/03 توهین و تهدید ش 1 دادیاری دادسرای بوئین زهرا 960638
1397/12/04 سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970782
1398/08/25 نگهداری 81 گرم مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 980733
1399/07/24 نگهداری 25 گرم هروئین و 10 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900720
222 زهرا سراجان 1139 1391/05/12 1393/09/16 9 نگهداری تقریبی 168 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930619
1394/02/21 حمل و نگهداری 288 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 94201
1395/04/01 نگهداری 23 گرم شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940599
1396/03/24 مشارکت در سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950046
1397/04/11 خرید 1 کیلو و 995 گرم هروئین و 99 گرم شیشه و مشارکت در حمل آن و مشارکت در شروع به رشوع دادن ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970274
1398/01/19 نگهداری تقریبی 17 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960667
1398/11/21 مشارکت در نگهداری تقریبی 15 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981115
1399/04/26 نگهداری مواد مخدر به میزان 2 کیلو 5 گرم از نوع هروئین ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900323
1399/07/23 نگهداری تقریبی 998 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980953
223 زهرا نوری ملا محله 1142 1391/5/12 1394/03/04 6 حمل مواد مخدر – مشارکت در حمل 2 کیلو 475 گرم هروئین – 22 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940205
1394/04/08 نگهداری 5 گرم هروئین  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940398
1396/10/25 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960583
1398/02/07 نگهداری 36 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970919
1398/11/21 مشارکت در نگهداری تقریبی 15 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981115
1399/04/26 تجاوز به عنف با محارم ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980109
224 مرجان سررشته داری 1140 1391/5/12 1394/06/11 3 کلاهبرداری 103 دادگاه کیفری 2 قزوین 940038
1398/07/14 سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 980108 – زیر 18 سال
1399/04/12 تیر اندازی با سلاح شکاری ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 9900257
225 حسن حسنی 1146 1391/5/12 1393/09/16 9 خرید 33 کیلو تریاک ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930714
1394/03/04 مشارکت در حمل 2 کیلو و 475 گرم هروئین – 22 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940205
1396/01/26 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950338
1395/02/28 خرید و فروش تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940717
1396/11/10 حمل 19 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960238
1397/10/20 نگهداری تقریبی 33 کیلو تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970289
1398/08/18 معاونت در نگهداری تقریبی 1 کیلو و 18 گرم  شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980843
1399/03/26 نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900090
1399/07/05 نگهداری تقریبی 1 کیلو هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900558
226 مریم آقا بیگی ها 1152 1392/7/11 1392/08/16 7 نگهداری حدود 105 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920439
1394/03/05 مشارکت در نگهداری 295 گرم شیه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940248
1395/04/01 نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950045
1397/01/26 تهدید – توهین و مشارکت در ایراد صدمات بدنی عمدی و ایراد جرح عمدی با چاقو ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 970001
1398/02/07 نگهداری 21/40 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970920
1399/04/26 نگهداری تقریبی 81 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900284
1399/11/07 شرب خمر – اخلال در نظم عمومی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900715
227 رضا صالحی 1153 1392/7/11 1393/07/15 8 نگهداری 110  گرم مواد روانگردان از نوع شیشه ش 1 دادگاه انقلاب آبیک 930094
1394/11/04 حمل مشروب الکی به میزان تقریبی 1/5 لیتر ش 106 دادگاه کیفری قزوین 941169
1395/12/03 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950203
1396/11/10 در معرض فروش قرار دادن 46 گرم هروئین و 12 گرم شیشه بصورت بسته بندی آماده فروش برای بار سوم ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961171
1397/12/20 مشارکت و در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 971339
1398/11/15 حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981180
1399/02/24 مشارکت در نگهداری مقدار 1 کیلو و 110گرم مواد روانگردان شیشه و مشارکت در تولید مقدار 321 گرم مواد روانگردان شیشه و نگهداری مقدار 24 گرم آفدرین و نیم لیتر محلول مشکی رنگ بعنوان پیش سازه های مواد روانگردان ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980158
1399/10/07 نگهداری مواد مخدر هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 9900786
228 عباسعلی خدابنده لو 1150 1392/7/11 1393/10/10 8 مباشرت در حمل 245 گرم شیشه و نگهداری 1 عدد پایپ شیشه ای جهت استعمال  واستعمال شیشه ش 1 دادگاه انقلاب البرز 930220
1394/08/30 نگهداری 64 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای البرز 940454
1395/11/06 نگهداری 1 کیلو 420 گرم شیشه و 1 عدد پایپ ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930774
1396/10/17 مشارکت در نگهداری مواد مخدر و مشارکت در نگهداری آلات استعمال و نمرد در مقابل مامورین حین انجام وظیفه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960868
1397/08/02 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی ش 102 دادگاه کیفری 2 قزوین 970466
1397/12/06 نگهداری تقریبی 48 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970798
1398/09/14 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980282
1399/08/17 ضرب و جرح عمدی و توهین ش 3 دادیاری دادسرای البرز 9900409
229 سعید بوکانیان 1147 1391/05/12 1392/04/05 8 قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری قزوین 910141
1394/03/04 مشارکت در حمل و نگهداری 912 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940203
1395/04/01 نگهداری 1 گرم و 20 سانت شیشه و استعمال شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 950399
1396/03/21 نگهداری مواد مخدر ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960179
1397/02/17 توهین ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 970039
1398/08/12 سرقت با سلاح سرد و آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980085
1399/04/26 نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 99002858
1399/07/28 نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900662
230  علی طاهرخانی 1148 1388/4/29 1390/01/14 9 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 981473
1394/03/04 حمل مواد مخدر و مشارکت  در حمل و نگهداری 912 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940203
1395/02/28 مشارکت در نگهداری 25 گرم و 70 سانت شیشه و مباشرت در حمل 13 گرم شیشه و استعمال شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950084
1395/06/20 مشارکت و نگهداری 42 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950491
1396/05/14 نگهداری 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
1397/04/11 نگهداری تقریبی 28 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970116
1398/08/12 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980121
1399/03/26 نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900132
1399/07/09 مشارکت در آدم ربایی
231 هوشنگ دینی فسقندیس 1149 1393/7/26 1393/09/12 7 نگهداری 30 گرم هروئین و 6 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب البرز 930191
1394/03/05 حمل 90 گرم هروئین و 32 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940252
1395/02/28 مشارکت در حمل 60 گرم هروئین – 19 گرم شیشه و مشارکت در حمل 7 عدد پایپ ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940804
1396/01/26 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 951062
1398/08/12 مشارکت در تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 16 کیلو گرم ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 980683
1399/03/26 نگهداری تقریبی 22 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900119
1399/07/05 نگهداری 42 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980783
232 نسرین دل نگیز 1158 1393/7/26 1394/06/12 4 تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940058
1395/08/01 ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950568
1398/09/09 بی احتیاطی در امر رانندگی  ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 981082
1399/11/08 تخریب عمدی خودرو ش 101 دادگاه کیفری 2  بوئین زهرا 9900521
233 میثم چگینی 1156 1392/7/11 1393/09/20 10 نگهداری 220 گرم شیشه و خرید 384 گرم تریاک ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 930930
1394/03/04 مشارکت در نگهداری 295 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین
1394/05/27 مشارکت در نگهداری 198 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940101
1396/01/26 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 951062
1397/02/17 عدم درج نوع اتهام – ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین
1395/04/01 نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950071
1398/02/07 مشارکت در 4 فقره سرقت مسلحانه مقرون به آزار ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970267
1398/11/21 نگهداری تقریبی 380 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981125
1399/04/26 نگهداری تقریبی 450 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900283
1399/07/28 نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
234 زهرا حسین زاده قره کانلو 1154 1392/7/11 1394/07/26 6 حمل و نگهداری 490 گرم هروئین  و شروع به رشا ء ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940336
1395/11/20 مشارکت در نگهداری و حمل 37 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و 39 گرم و 50 سانت شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 951032
1396/10/11 نگهداری و استعمال مواد مخدر ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 961042 – زیر 18 سال
1398/03/11 نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به میزان 1 لیتر ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 980018 – زیر 18 سال
1399/04/26 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
1399/06/23 معاونت در جرح عمدی با چاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900221 – زیر 18 سال
235 امین آقا نوریان 1160 1392/7/11 1393/10/11 6 در معرض فروش قرار دادن 9 گرم و 30 سانت مواد مخدر هروئین  – در معرض فروش قرار دادن 11 گرم و 30 سانت مواد روانگردان شیشه  – فروش 12 گرم و 50 سانت مواد مخدر هروئین – فروش 12 گرم و 50 سانت مواد روانگردان شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930257
1394/10/02 نگهداری 58 گرم هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 940953
1396/04/14 بی احتیاطی در رانندگی منجر به قتل غیر عمدی ش 2 دادیاری دادسرای آبیک 960417
1395/07/05  نگهداری 34 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950129
1397/10/01 ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی  با وصف عدم گواهینامه ش 13 دادیاری دادسرای قزوین 970425 – زیر 18 سال
1398/05/15 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی براثربی احتیاطی در رانندگی ش 2 دادیاری دادسرای البرز 980321
236 ابوذر بختیاری 1157 1392/7/11 1392/08/28 2 نگهداری تقریبی 64 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920482
1394/03/07 مشارکت در حمل 996 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940285
237 سیما علجانی 1159 1392/7/11 1393/10/06 4 نگهداری تقریبی 77 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930679
1394/08/24 تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین940157
1394/11/13 مشارکت در حمل 80/597 گرم شیشه و 3 عدد پایپ و استعمال شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940697
1396/04/19  عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادیرای قزوین 960297
238 فاطمه خلیلی 1155 1392/7/11 1394/06/12 6 جعل کلاهبرداری ش 103 دادگاه کیفری دو قزوین 940550
1395/04/01 نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9500458
1396/01/26 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 951062
1397/02/17 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970071
1398/04/26 فعالیت تبلیغی علیع نظام جمهوری اسلامی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 980198
1399/03/26 نگهداری تقریبی 50 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900107
239  مینا حسینی امین 1161 1392/7/12 1393/07/15 4 مشارکت در نگهداری 1 کیلو و 10 گرم مواد روانگردان شیشه ش 1 دادگاه انقلاب آبیک 930094
1394/11/04 ضرب و جرح و چاقو کشی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین
1395/12/04 عدم درج نوع اتهام – ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 950872
1397/04/11 مشارکت و در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960676
240 عبدا… خمسه 1167 1392/7/11 1394/08/03 6 حمل و نگهداری 50 گرم هروئین و 48 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 940363
1395/10/13 استعمال و حمل 20 سانت حشیشش 7 دادیاری دادسرای قزوین 950896
1396/07/25 در معرض فروش قرار دادن مقدار 6 کیلو و 750 گرم گراس و کشت 157 بوته شاهدانه برای تولید مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960737
1397/01/26  مفقود نمودن بی سیم متعلق به بسیج ش 1 بازپرسی دادسرای نظمی قزوین 960684
1398/01/21 شروع به قتل ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970243
1398/11/16 تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960228
241 زهرا شکیبانیا 1166 1392/7/11 1393/10/04 9 نگهداری تقریبی 60 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930709
1394/03/12 نگهداری تقریبی 960 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940189
1395/04/07  عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950285
1395/05/24  عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950535
1396/06/15 اخلال در داده های رایانه ای ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960026
1397/06/06 فروش 5 کیلو هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960720
1398/08/18 ایراد ضرب و جرح عمدی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980830  – زیر 18 سال
1399/03/27 نگهداری تقریبی 164 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900136
1399/07/28 مشارکت در نگهداری 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900654
242 سعید فلاح امینی 1165 1392/7/11 1393/10/07 10 نگهداری تقریبی 817 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930428
1394/03/10 نگهداری 50 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940187
1395/06/09 مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940117
1396/01/16 مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه و با حیله با وصف ایراد ضرر حیثیتی ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 950362
1397/02/19 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970037
1397/02/17 تولید 1 کیلو و 720 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960750
1398/02/07 لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 960151
1398/12/01 مشارکت در سرقت از مدرسه  ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 981466 – زیر 18 سال
1399/04/26  مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 981883 – زیر 18 سال
1399/07/28 مشارکت در نگهداری 158 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900654
243 فخرالدین شکری 1162 1393/7/26 1394/07/07 7 زنای به عنف و آدم ربایی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 940666
1395/08/12 قتل عمد – شرب خمر ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950703
1396/07/13 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960544
1397/08/05 نگهداری تقریبی 27 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970392
1398/08/12 لواط به عنف و اکراه ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970335
1399/03/27 نگهداری تقریبی 164 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900126
1399/10/14  توهین به مقدسات اسلام و اولیا ء عظام ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981608
244 حمید یاوری 1163 1392/7/11 1394/07/08 9 زنای به عنف و آدم ربایی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 940666
1395/08/05 در معرض فروش قرار دادن 350 گرم متدون مایع و 24 گرم و 90 سانتی گرم هروئین و مقدار 1 کیلو و 535 گرم حشیش ش 1 بازپرسی  دادسرای آبیک 950535
1395/10/08 آدم ربایی ش 12 بازپرسی دادسراس قزوین 950645
1396/01/16 مشارکت در آدم ربایی ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 950362
1397/02/03 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970006
1397/08/06 افترا ش 103 دادگاه کیفری آبیک 970054
1398/07/28 سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 آبیک 980332
1399/02/24 نگهداری 4 کیلو و 450 گرم مواد مخدر از نوع شیشه و نگهداری 7 گرم خالص مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980158
1399/11/04 انتشار تصاویر خصوصی متعلق به دیگران ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900756 – زیر 18 سال
245 شایسته رشوند 1164 1392/7/11 1393/10/06 7 نگهداری تقریبی 398 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930565
1394/03/12 نگهداری تقریبی 578 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940184
1395/04/01 ارتکاب بزه مستوجب مجازات درجه 3 ش 107 دادگاه کیفری 2 قزوین 930564
1396/04/15 عدم درج نوع انهام – ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 950036
1397/02/30 مشارکت در نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960774
1398/04/31 حمل مواد مخدر از نوع شیشه بمیزان 10 گرم ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 980132
1399/11/18 توهین به مامورین ، تهدید و قدرت نمایی با چاقو ، سرقت و تمرد نسبت به مامورین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9901045
246 هانیه آذر کیوان 1264 1394/7/22 1395/06/01 2 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 950052
1398/10/12 نگهداری 11 گرم و 50 سانتی گرم هروئین و 3 گرم و 10 سانتی گرم شیشه و مشارکت در معدوم نمودن 35 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980077
247 محسن ملائی 1170 1388/3/12 1390/10/22 8 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 900472
1394/03/23 حمل مقدار 149 گرم شیشه  ش 2 دادگاه  انقلاب قزوین 940346
1395/02/28 مشارکت در حمل مواد مخدر ازنوع هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950098
1396/02/26 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 951134
1397/02/05 مشارکت در حمل 216 گرم مواد روانگردان شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970083
1398/04/31 خیانت در امانت ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 980228
1399/03/31 عدم درج نوع اتهام – ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین
1399/07/28 نگهداری تقریبی 2 کیلو گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900344
248 علی زمان سلگی 1171 1391/5/12 1392/09/05 6 مشارکت در حمل و نگهداری پانصد گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 920537
1394/03/27 مشارکت در حمل و نگهداری 496 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940125
1394/04/08 نگهداری 167/5 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940276
1395/04/13 نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940699
1396/02/26 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 951134
1397/02/17 حمل 133 گرم مواد روانگردان هروئین و 45 گرم شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970082
249 محبوبه جعفر زادگان 1173 1389/11/17 1393/10/18 6 مشارکت در نگهداری 60 گرم و 50 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931088
1394/05/08 فروش 90 گرم هروئین و نگهداری 20 سانت هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940026
1395/04/13 نگهداری مواد مخدر مستوجب اعدام ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 950345
1396/03/09 مشارکت در نزاع دسته جمعی و مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 951238 – زیر 18 سال
1397/02/30 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960499
1399/11/14 زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900318
250 صابر حاج سید جوادی 1174 1393/7/26 1394/07/06 5 نگهداری 757 بطری مشروبات ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940366
1395/12/16 رانندگی بدون گواهینامه و مخدوش نمودن ارقام و مشخصات پلاک ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 951045
1396/10/17 مالکیت و نگهداری 90 گرم شیشه و مشارکت در حمل مواد مذکور و 1 عدد پایپ ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960897
1398/01/28 ایراد ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش رامند 971052
1399/07/24 ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو بوئین زهرا 9900435
251 میترا پزشکی 1175 1393/7/26 1393/10/18 6 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931088
1394/09/02 شروع به آدم ربایی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940491
1395/04/09 فروش مال غیر و جعل سند ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940278
1396/05/08 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960488
1397/06/04 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 960253
1398/04/31 نگهداری مواد محترقه و اخلال در نظم عمومی از طریق پرتاب ترقه و حرکات غیر متعارف  ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 980248
252 داود خان زاده 1176 1393/7/26 1393/10/18 8 مشارکت در نگهداری 60 گرم و 50 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931088
1394/03/27 نگهداری 49 گرم و 50 سانت شیشه و فروش 50 گرم تریاک ش 2دادگاه انقلاب قزوین 940371
1395/04/13 مشارکت در سرقت با سلاح سرد ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 941360
1396/02/26 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 951175
1397/02/17 مصرف مسکر ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970068
1398/08/02 مشارکت در نگهداری تقریبی 35 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980741
1399/03/27 حمل 1/200 گرم شیشه ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900141
1399/07/28 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900690
253 زکیه کریمی اسکابنی 1177 1393/7/26 1393/10/22 9 نگهداری 60 گرم و 50سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 931088
1394/03/27 نگهداری 49 گرم و 50 سانت شیشه و فروش 50 گرم تریاک ش 2دادگاه انقلاب قزوین 940371
1394/05/18 کلاهبرداری و جعل ش 103 دادگاه کیفری دو قزوین 940417
1395/04/14 نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940326
1396/03/09 عدم درج نوع اتهام – ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 951144
1397/03/23 سرقت و توهین ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 970168
1398/04/31 توهین و تمرد به مامور دولت ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 980238
1399/03/26 حمل 34 گرم شیشه  ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900101
1399/09/23 قتل ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900172
254 ناصر عبدا… نژاد 1178 1393/7/26 1393/10/17 8 مشارکت در تهیه و توزیع مقدار 3 کیلو و 440 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب البرز930072
1394/10/14 سرقت ش 105 دادگاه کیفری 2 قزوین 940077
1395/11/10 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950028
1396/10/03 رابطه نامشروع – ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950164
1397/10/29 قتل عمدی همسرش ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 970868
1398/08/12 ایراد جرح عمدی با چاقو ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 980331
1399/07/06 سرقت ش 107 دادگاه کیفری دو قزوین 9900559
1399/10/10 لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900167
255 احسان ا… قنبری 1181 1393/07/26 1393/11/02 8 حمل 155 گرم هروئین و 81 گرم شیشه و 2 عدد پایپ جهت استعمال شیشه ش 1 دادگاه انقلاب البرز 930187
1394/08/24 کیف قاپی ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 940854
1395/11/14 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950966
1396/10/17 مشارکت در نگهداری مواد مخدر و مشارکت در امحاء لوازم  جرم مواد مخدر ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960868
1397/12/27 نگهداری تقریبی 12 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970837
1398/09/28 توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 البرز 971182 – زیر 18 سال
1399/03/26 مشارکت در نگهداری 298 گرم شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900191
1399/07/29 تخدیش پلاک انتظامی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9900798
256 مصطفی بحری 1184 1393/07/26 1395/12/11 1 حمل و نگهداری 80 گرم مواد مخدر از نوع شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 951083
257 سعید صالحی 1183 1393/7/26 1392/03/12 5 قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری قزوین 920006
1394/11/04 مشارکت در قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 930103
1395/12/11 نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950400
1398/10/05 در معرض فروش قرار دادن 27 گرم هروئین و 20 گرم مواد روان گردان شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980164
1399/02/24 عرضه مواد مخدر برای فروش شامل هروئین و شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980737
258 علی اکبر شایگان 1180 1394/7/22 1394/09/14 5 شرکت در فروش 2 کیلو 540 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 940019
1396/02/17 نگهداری مواد مخدر به میزان 17 گرم از نوع هروئین – 1 گرم از نوع تریاک و 10 سانت از نوع روانگردان شیشه و نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر شامل 2 عدد پایپ ش 1 دادگاه انقلاب تاکستان 960052
1396/10/06 قتل عمد ش دادگاه عمومی بخش شال 960990
1397/11/10 نگهداری مواد مخدر ازنوع هروئین به میزان 19 گرم و از نوع سوخته تریاک به میزان 4 گرم ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 970864
1398/07/21 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه تجدید نظر قزوین 960977
259 آیدا آریا پارسا 1182 1393/07/26 1394/09/02 4  نگهداری مقدار48 گرم و 90 سانتی گرم مواد روانگردان شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 940797
1398/11/24 حمل و نگهداری  90 سانتی گرم هروئین و 15 سانتی گرم شیشه برای بار ششم ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980161
1399/02/24 فروش مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 980928
1399/11/25 برقراری رابطه نامشروع دون زنا و انجام عمل منافی عفت دون زنااز طریق شرکت در پارتی مختلط ش 102 دادگاه کیفری دو آبیک 9900951
260 سوده خوشه گیر 1179 1393/7/26 1393/12/10 4 نگهداری و فروش 80 سانت شیره تریاک و 10 گرم شیشه و 35 گرم هروئین و 10 گرم حشیش ش 1 دادگاه انقلاب البرز 930393
1394/10/14 سرقت  ش 105 دادگاه کیفری دو قزوین 940077
1396/03/09 حمل و نگهداری 70 گرم هروئین و 13 گرم و 50 سانت شیشه ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 960028
1397/06/06 عدم درج نوع اتهام – ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 960681
261 علی ابراهیمی 1186 1393/7/26 1394/11/06 1 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 940716
262 هادی حقیقی 1192 1393/7/26 1394/03/28 1 مشارکت در حمل و نگهداری 400 کیلو گرم تولوئن 395 کیلوگرم استون 144 کیلوگرم یو – 40 کیلو گرم فسفر قرمز و 350 کیلوگرم سود ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 9403700
263 نسیم مرادی 1189 1395/10/02 1 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950308
264 داور مهدوی 1188 1393/7/26 1394/11/06 2 نگهداری مواد مخدر ش 1بازپرسی دادسرای قزوین 940716
1395/12/11 مشارکت در حمل 2 کیلو و 24 گرن هروئین ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 950900
265 طاهره سبزیکار 1187 1393/7/26 1394/08/24 2 کیف قاپی ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 940854
1395/10/29 ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 951137
266 طاهره شیاسی 1193 1393/7/26 1394/07/20 6 نگهداری 197 گرم هروئین و 6 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940317
1395/09/30 مشارکت در سرقت ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941020
1396/02/26 نگهداری مواد مخدر ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 950956
1397/02/30 ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 961137
1398/03/11 ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 محمدیه 971458
1398/10/22 ضرب و جرح عمدی باچاقو ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 980573
267 امیر اصل فلاح 1197 1392/7/11 1394/07/06 4 حمل و نگهداری 93 گرم هروئین و 80 سانت شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940296
1396/09/25 سرقت و عنف خودرو و آدم ربایی با خودرو نقلیه ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 960184
1398/02/17 ساب النبی ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 970894
1399/07/23 نگهداری 170 گرم هروئین و 91 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900629
268 ساره مقدم اصلانی 1198 1393/7/26 1394/06/17 4 کلاهبرداری ش 104 دادگاه کیفری دو قزوین 940432
1396/09/01 بی احتیاطی در امر رانندگی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 960124
1398/04/05 عدم درج نوع اتهام – ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 980100
1399/10/27 مشارکت در ایراد ضرب عمدی در حد لوث ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900641
269 علیرضا حلاجی قهی 1199 1395/5/13 1395/07/24 2 توهین به مامور دولت و افتراء ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950681
1396/10/11 عدم درج نوع اتهام – ش 102 دادگاه کیفری 2 آبیک 960189
270 سمیرا درویشی 1200 1393/7/26 1394/06/26 6 ایراد ضرب و جرح و ورود به عنف و فحاشی ش دادگاه عمومی بخش کوهین 940959
1395/09/20 نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950243
1396/09/14 حمل 110 لیتر پیش سازه های شیشه – حمل 2 کیلو مواد ناریه و تهیه وسایل ارتکاب جرم ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960699
1397/08/27 توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970426 -زیر 18 سال
1398/06/12 جعل رایانه ای ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 980553
1399/02/22 ایراد صدمه بدنی عمدی ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 980323
271 معصومه اسدی 1201 1393/7/26 1394/07/08 4 زنای به عنف  و آدم ربایی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 940666
1395/09/20 نگهداری تقریبی 33 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950165
1397/09/08 مشارکت در حمل 448 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970549
1398/06/31 عدم درج نوع اتهام – ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980556
272 یوسف دهقاندار 1202 1393/7/26 1394/06/31 5 نگهداری مواد مخدر و معاونت در آن ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 940623
1395/07/24 مشارکت در حمل 782 گرم هروئین و 14 گرم شیشه ش 8  بازپرسی دادسرای قزوین 950681
1396/03/27 مشارکت در مبادرت به توزیع 20 کیلو تریاک ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960272
1397/03/23 ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 960886
1398/06/04  تهیه و تولید مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 980552
273 مهدی رجبی 1203 1393/7/26 1395/07/24 6 مشارکت در حمل 7782 گرم هروئین و 14 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950681
1394/09/22 مشارکت در حمل 290 گرم هروئین و استعمال هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940555
1396/06/07 مشارکت در نگهداری 14 کیلو گرم گراس و 29 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950388
1397/06/06 ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف رانندگی بدون گواهینامه ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 970420
1398/06/04 ایراد صدمه بدنی خطئی منتهی به شکستگی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980528
1399/11/05 سرقت ش دادگاه عمومی بخش بشاریات 9901031
274 حمیده سلطانخواه 1204 1393/7/26 1393/08/22 8 مشارکت در نگهداری 90 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930719
1394/03/27 مشارکت در نگهداری  400 کیلو گرم تولوئن 395 کیلو گرم استون – 144 کیلو گرم ید – 40 کیلو گرم فسفر قرمز و 350 کیلو گرم سود ش 2 دادگاه انقلاب  قزوین 940370
1395/03/22 سرقت  – کلاهبرداری رایانه ای ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950291
1396/03/09 تمرد در مقابل مامورین دولت و شرب مسکر ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960010
1397/02/30 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 70001
1398/03/18 نگهداری تقریبی 33 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970513
1399/04/05 مشارکت در نگهداری 298 گرم شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900191
1399/08/05 فروش 6 کیلو گراس ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900658
275 حسین شاه حسینی 1205 1393/7/26 1394/08/17 4 سرقت ش 105 دادگاه کیفری 2 قزوین 940679
1395/08/20 حمل و نگهداری 194 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و 9 گرم مواد مخدر از نوع شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950772
1396/10/25 توزیع 8 کیلو و 930 گرم تریاک ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961206
1397/12/06 عدم درج نوع اتهام – ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970530
276 مرضیه رحیم زاده زمانی 1206 1393/7/26 1395/10/13 2 شرکت در نزاع سته جمعی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 941222
1398/05/30 توهین ش 12 بازپرسی  دادسرای قزوین 980437 – زیر 18 سال
277 فاطمه ذوالقدر 1207 1393/7/26 1394/07/26 7 حمل مواد مخدر مستوجب اعدام  ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 940651
1395/11/20 مشارکت در نگهداری و حمل 37 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و 39 گرم و 50 سانت شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 951032
1396/10/11 حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 544 گرم و مواد روانگردان  به میزان 65 گرم ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960873
1398/03/11 ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 972399
1398/12/08 عدم درج نوع اتهام – ش دادگاه عمومی بخش رامند
1399/05/13 مشارکت در 2 فقره سرقت موتور سیکلت و اوراق نمودن آن ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900534
1399/07/09 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900797 – زیر 18 سال
278 الهام مقربان 1209 1394/06/17 1 مشارکت در حمل و نگهداری 35 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940172
279 معصومه بهزاد 1210 1393/7/26 1394/11/11 3 آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940220
1395/12/11 ایراد ضرب و جرح عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 951218
1397/06/18 حمل و نگهداری حدود 20 گرم مواد روانگردان ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970504
280 زینب نیازی 1211 1393/7/26 1394/06/07 1 کلاهبرداری و جعل ش 103دادگاه کیفری 2 قزوین 940494
281 مریم محمدی 1212 1393/7/26 1394/06/12 1 قاچاق مشروب ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940328
282 مهدی جلوخانی 1213 1393/7/26 1394/03/28 6 مشارکت در حمل و نگهداری 79 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930501
1395/03/22 نگهداری 18 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950038
1396/03/09 حمل و نگهداری 494 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940360
1397/04/11 نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970041
1398/03/19 نگهداری تقریبی  26 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970760
1399/11/05 نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900990
283 سارا سیف 1214 1390/5/7 1392/04/26 8 خرید و فروش و حمل مقدار 900 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 911111
1394/04/02 خرید 1 کیلو 353 گرم هروئین و معاونت در حمل مواد مذکور ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940383
1397/02/30 حمل 198 گرم هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970144
1396/03/06 مصرف مسکر و نگهداری 1 لیتر مشروبات الکلی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950428
1398/03/11 نگهداری 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980066
1398/11/24 نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981032
1399/04/28 آدم ربایی ، سرقت ، تهدید با چاقو ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980221
1399/08/05 نگهداری 130 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900661
284 علی اکبر لشگری 1219 1391/11/4 1393/11/06 9 مشارکت در حمل هروئین و متادون ش 1 دادگاه انقلاب البرز 930265
1394/08/27 قتل ش 1 بازپرسی دادسرای البرز 940629
1395/04/22 قتل عمدی همسرش ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 941178
1396/04/03 مشارکت در نگهداری 296 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960138
1397/04/11 قتل عمدی ش دادگاه عمومی بخش بشاریات 970308
1398/03/27 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی فاقد گواهینامه ش 11 بازپرسی قزوین 971144
1398/10/03 تبلیغ علیه نظلم ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970045
1399/05/02 مشارکت در نگهداری تقریبی 2 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900059
1399/08/28 فروش تقریبی 5 کیلو گرم حشیش ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900747
285 کریم جوادی 1215 1391/9/15 1394/07/20 9 کلاهبرداری و سرقت ش 105 دادگاه کیفری 2 قزوین 940380
1395/04/22 مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950287
1396/03/27 مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح ش 11 بازپرسی قزوین 960129
1397/02/30 مشارکت در نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960774
1398/02/07 اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروههای تلگرامی و ……. ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 970644
1398/11/24 مشارکت در نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981124
1399/02/20 اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981504
1399/05/02 نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900290
1399/08/01 مشارکت در سرقت تعزیری ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900590
286 ابراهیم ثابتی 1216 1393/7/26 1394/06/07 11 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 940210
1395/04/22 مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950287
1395/11/03 مشارکت در نگهداری 70 سانت شیره ی مطبوخ و مشارکت در نگهداری 42 گرم شیشه ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9502524
1395/11/03 خرید و فروش 32 کیلو گرم تریاک ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 870318
1395/10/29 مشارکت در قتل عمدی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 950742
1395/12/23 انتشار محتویات مبتذل در فضای مجازی از طریق رسانه های رایانه ای ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 950635
1397/06/04 نگهداری تقریبی 120 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970236
1398/04/05 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980179
1398/11/24 مشارکت در نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981124
1399/05/02 حمل مشروبات الکلی ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900409
1399/08/17 مشارکت در نگهداری 130 گرم هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9900424
287 ولی ناصری 1217 1391/9/15 1394/04/02 8 نگهداری مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب تاکستان 930600
1395/04/26 نگهداری 11 کرم هروئین و 4 گرم و 80 سانت شیشه ش 2  دادگاه انقلاب قزوین 950503
1397/03/06 عدم درج نوع اتهام – ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 900843
1396/04/03 مشارکت در نگهداری 296 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960138
1398/03/23 نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 980239
1398/11/30 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980260
1399/05/02 مشارکت در نگهداری تقریبی 2 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900059
1399/08/17 زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970052
288 علی صالحی 1218 1391/8/4 1394/11/07 5 مشارکت در قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 930103
1395/12/11 اخلال در نظم عمومی ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 950321
1398/07/06 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 980167
1399/02/23 رانندگی فاقد گواهینامه موتور سیکلت ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 980540
1399/12/06  ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900747 – زیر 18 سال
289 مالک آخوندی 1220 1393/7/26 1394/11/11 4 حمل مواد مخدر مستلزم مجازات اعدام ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 941078
1397/02/03 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970011
1398/11/15 توهین ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 980488- زیر 18 سال
1398/02/23 سرقت ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 980143 – زیر 18 سال
290 معصومه طاهری 1221 1389/01/22 1395/06/01 6 حمل و نگهداری 24 گرم و 30 سانتی گرم مواد مخدر از نوع هروئین و مقدار 3 گرم و 92 سانتی گرم مواد روانگردان از نوع شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 950509
1397/02/03 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961451
1398/04/31 عدم درج نوع اتهام – ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 970429
1398/11/27 در معرض فروش قرار دادن 126 گرم هروئین و 7 گرم و 70 سانتی گرم شیشه مواد مخدر ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980571
1399/04/12 مواد مخدر ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 980486
1399/12/06  نگهداری مواد مخدر ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900931
291 مصطفی نظری 1222 1392/7/11 1394/11/11 2 آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940219
1395/12/04 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950944
292 محمد محمود کریمی 1223 1392/7/11 1394/11/11 7 آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940219
1395/12/04 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950944
1396/12/07 نگهداری تقریبی 19 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960543
1398/02/17 مشارکت در آدم ربائی  ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 971369 – زیر 18 سال
1398/11/24 در معرض فروش قرار دادن 64 گرم 50 سانتی گرم هروئین و 29 گرم و 50 سانتی گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980601
1399/06/23 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 980543
1399/12/06  تجمع غیر قانونی ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900951
293 مهدی کیایی 1224 1394/7/22 1394/09/23 7 نگهداری مواد مخدر ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 940646
1396/05/18 تهدید با چاقو و رانندگی بدون گواهینامه ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 96038
1397/04/05 مشارکت در حمل 189 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 970306
1398/03/11 نگهداری 99 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970953
1398/11/21 استفاده از اسناد یا نوشته های غیررسمی مجعول و فروش مال غیر و کلاهبرداری ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980205
1399/05/02 ایراد صدمه بدنی فاقد آثار ، تهدید و سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9900068
1399/08/28 نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900748
294 سمیرا آریا سرشت 1225 1394/7/22 1394/10/02 6 حمل 497 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940554
1395/11/06 ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی همراه باتوهین و فحاشی ش 1 دادیاری دادسرای محمدیه 951556
1396/09/29  عدم درج نوع اتهام -ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 961102
1397/10/01 سرقت تعزیری ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 971357
1398/05/26 عدم درج نوع اتهام – ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 971075
1399/03/11 تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900065
295 مریم رجبی فرد 1226 1394/7/22 1394/09/23 5 حمل مشروبات الکلی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940519
1395/08/12 حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 54 گرم و 80 سانت و مواد روان گردان از نوع شیشه به میزان 30 گرم و 20 سانت ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950709
1396/06/15 نگهداری 27 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960281
1397/11/17 زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970223
1398/11/12 مشارکت در نگهداری 1 کلیتر مشروب الکلی دست ساز و شرب خمر ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981374
296 گیتی رحمنی 1227 1394/07/22 1394/09/23 4 نگهاری تقریبی 25 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940483
1396/06/15 نگهداری تقریبی 17 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960232
1397/07/28 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 30 گرم و 18 عدد قرص ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 970680
1398/06/04 عدم درج نوع اتهام – ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 980367
297 سعید داودی 1228 1394/7/22 1394/08/24 4 ضرب و جرح عمدی با چاقو ش دادگاه عمومی بخش کوهین 941229
1396/06/12 سرقت ش دادگاه عمومی بخش کوهین 960978
1396/11/10 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی ش دادگاه عمومی بخش کوهین 961758
1397/10/29  قتل عمدی ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 970826
298 احمد رضا حسین وردی 1229 1394/7/22 1394/08/30 10 نگهداری تقریبی 32 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940325
1395/04/22 عدم درج نوع اتهام – ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 950094
1395/11/18 حمل و نگهداری 400 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 951254
1396/07/01 مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950052
1396/03/16 تمرد در مقابل مامورین دولت و شرب مسکر ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960010
1396/09/01 مباشرت در قتل عمدی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960740
1397/06/04 نگهداری تقریبی 29 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970245
1398/08/12 قتل ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9940192
1399/03/26 ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی بینی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9900182
1399/08/06 توهین – ترک انفاق – افترا ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 9900567
299 سعید فرجی 1230 1394/7/22 1394/10/02 6 نگهداری و فروش مواد مخدر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 940993
1395/05/19 تفخیذ و ضرب و جرح ش 101 دادگاه کیفری 2 محمدیه 950526
1396/04/25 ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 محمدیه 960055
1398/01/22 تصادف منجر به فوت ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 971595
1398/07/01 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980886
1399/03/22 سرقت تعزیری اموال شاکی از داخل خودرو ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900072
300 محسن نقدی 1231 1394/7/22 1394/09/08 4 شروع به خرید 390 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای البرز 940568
1395/10/29 مشارکت در قتل عمدی ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 950742
1396/10/03 عدم درج نوع اتهام – ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 960642
1397/07/28 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 970400
301 محمد حبیبی برسری 1232 1394/7/22 1394/09/02 6 نگهداری 298 گرم شیشه و نگهداری 2 گرم و 50 سانت شیشه مطبوخ ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 940503
1395/09/20 قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 950118
1396/08/04 حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 960756
1397/09/20 نگهداری 2 کیلو 60 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970592
1398/05/20 ضرب و جرح عمدی و تهدید و تخریب و توهین ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 980590
1399/03/18 سرقت ش 102 دادگاه کیفری دو محمدیه 9900082
302 سید علی اصغر حسینی 1233 1394/7/22 1398/10/15 1 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 980360
303 سعید ایمانی 1234 1394/7/22 1394/09/23 4 حمل کالای قاچاق از نوع مشروبات الکلی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940501
1395/07/24 مشارکت در حمل 782 گرم هروئین و 14 گرم شیشه ش 8  بازپرسی دادسرای قزوین 950681
1396/06/28 نشر اکاذیب در نزد مقامات رسمی ( ناجا ) ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 960343
1398/06/04 سرقت و ایراد جرح عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 941360
304 حامد قجر 1235 1394/7/22 1394/09/10 5 مشارکت درحمل و نگهداری 56 گرم شیشه و استعمال شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940526
1396/07/25 عدم درج نوع اتهام – ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 960395
1398/02/29 سرقت ش 101 دادگاه کیفری دو بوئین زهرا 980100
1399/03/26 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 27 گرم ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 9900130
1399/08/17 سرقت ش 3 دادیاری دادسرای تاکستان 980821
305 صابر جهانی 1240 1394/7/22 1394/09/23 8 تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940185
1395/09/06 ادم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 950057
1396/05/18 قتل عمدی 4 نفر از کارکنان وظیفه و مجروح نمودن 4 نفر دیگر ش 1 بازپرسی دادسرای نظامی 960267
1397/06/04 سرقت ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970300
1398/04/16 قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری قزوین 880142
1398/07/29 عدم درج نوع اتهام – ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970271
1399/04/05 نگهداری تقریبی 28 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900184
1399/08/17 توهین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900323 – زیر 18 سال
306 مرضیه رضایی 1241 1394/7/22 1395/10/08 4 حمل مواد روان گردان از نوع شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950843
1396/08/11 مشارکت در نگهداری مواد مخدر هروئین و شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960580
1397/12/27 عدم درج نوع اتهام – ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 971159
1398/07/14 سرقت یک دستگاه گوشی همراه ش دادگاه عمومی بخش رامند 971232
307 فاطمه اسدالهی 1242 1395/5/13 1395/02/08 7 سرقت تعزیری ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950083
1395/06/16 عدم درج نوع تهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950584
1395/06/09 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950518
1396/04/03 نگهداری 19/50 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
1397/02/30 عدم درج نوع اتهام – ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 970380 – زیر 18 سال
1398/07/28 نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980682
1399/11/14 سرقت مقرون به آزار ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900112
308 روح ا… قموشی رامندی 1243 1394/7/22 1394/10/10 5 عدم درج نوع اتهام – ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 940601
1396/08/07 مشارکت در نگهداری 179 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960432
1395/10/13 معاونت در نگهداری تقریبی 998 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950211
1397/10/01 نگهداری 48 گرم هروئین ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970100
1398/06/04 آدم ربایی – سرقت به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980003
309 نسیم کرمی فرد 1245 1394/07/22 1394/09/28 4 تجاوز به عنف  ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940142
1395/03/18 به اتهام 13 فقره سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940071
1397/07/28 قتل عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 971106
1398/07/22 نگهداری 23 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980771
310 محمد رفیعی آتانی 1236 1394/7/22 1394/09/23 7 نگهداری 18 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940511
1395/05/19 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 950428
1396/04/25 جعل اسناد ش 101 دادگاه کیفری 2 محمدیه 960268
1397/02/17 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 961666
1397/04/02 سرقت ش 105 دادگاه کیفری 2 قزوین 940987
1398/06/04 ایراد ضرب و جرح عمدی باچاقو ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980349
1399/03/31 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 981911
311 فرنوش اسدالهی 1238 1394/7/22 1394/10/02 6 نگهداری و فروش مواد مخدر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 940993
1395/09/30 مشارکت در حمل مواد مخدر ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950833
1396/09/12 عدم درج نوع اتهام ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 960233- زیر 18 سال
1397/11/17 مشارکت در سرقت گاردریل و تابلوهای نصب شده در اتوبان ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 970124
1398/08/12 ایراد ضرب و جرح و تهدید و ورود به عنف ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 980567
1399/06/16 نگهداری اسپری فلفلی ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900476
312 اسماعیل کشاورز صفیئی 1239 1394/7/22 1397/06/13 3 نگهداری تقریبی 38 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970268
1398/08/12 مشارکت در نگهداری 1 گرم و 60 سانتی هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980880
1399/08/05 تصرف عدوانی اراضی ملی به متراژ 200 متر مربع ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9900817 – زیر 18 سال
313 مجید صالحی 1246 1394/07/22 1394/09/23 5 مشارکت در حمل و نگهداری 56 گرم شیشه و استعمال شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940526
1395/09/24 لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 950166
1397/12/04 زنای به عنف و اکراه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970105
1398/08/18 تخریب ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 981026
1399/11/18 تخریب خودرو ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا9900521 – زیر 18 سال
314 فاطمه احمد زاده 1247 1394/7/22 1394/09/02 1 تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغها ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940187
315 زهره زینالی 1248 1394/7/22 1394/09/23 6 مشارکت در نگهداری 1/5 گرم شیره مطبوخ و نگهداری 913 کیلو گرم پیش سازه شیشه – رانندگی بدون گواهینامه ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 940018
1396/05/18 سرقت ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960191
1397/06/13 خرید و نگهداری تقریبی 28 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970269
1398/07/28 مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 980272
1399/04/05 نگهداری تقریبی 20 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900179
1399/07/09 مشارکت در آدم ربایی ش 3 دادگاه کیفری 1 قزوین 980121
316 ریحان صادقی 1249 1394/7/22 1394/11/11 4 آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940219
1395/12/11 نگهداری 528 گرم هروئین و 50 سانت شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950978
1398/03/11 عدم درج نوع اتهام – ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 980089
1399/04/18 نگهداری 47 گرم و 50 سانت هروئین و 26 گرم و 50 سانت شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900156
317 محمد رضا معافی 1250 1394/7/22 1394/08/28 2 رابطه نامشروع ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 940375
1394/10/17 سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 941061- زیر 18 سال
318 فهیمه صفری 1251 1394/11/11 1 عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940229
319 رسول آقا کاشی 1252 1394/7/22 1394/09/15 4 ضرب و جرح عمدی باچاقو و شرب خمر ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 940920
1396/06/06 نگهداری 495 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960193
1397/08/05 مشارکت در حمل 7 کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 970328
1398/05/15 نگهداری 11 گرم شیشه ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 980692
320 جهانشاد آذر پیوند 1253 1394/11/26 1395/04/22 5 آدم ربایی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950233
1396/03/09 مشارکت در معرض فروش قرار دادن مقدار 420 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960056
1397/08/05 ایراد صدمه بدنی عمدی ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 970316
1398/05/09 نگهداری 165 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980322
1398/05/09 نگهداری 165 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980322
321 یعقوب ساسانی 1276 1394/7/22 1394/10/20 6 عدم درج نوع اتهام  ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 940954
1395/11/14 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950966
1396/10/03 عدم درج نوع اتهام ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950030
1397/07/08 نگهداری تقریبی 17گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970328
1398/04/31 عدم درج نوع  تهام  ش 1 بازپرسی دادسرای البرز980353
1399/09/17 مشارکت در نگهداری 2 گرم و 30 سانت مواد مخدر از نوع هروئین ش 1 دادیاری دادسرای البرز 9900814
322 اسلام ترکمن 1272 1394/7/22 1394/08/24 7 نگهداری 72  گرم هروئین ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 940464
1395/04/22 تفخیذ اکراهی – ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 950004
1396/04/07 آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 960014
1398/03/11 قتل عمدی ش دادگاه عمومی بخش الموت غربی980072
1398/11/30 ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی باوصف فقد گواهینامه ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 980118
1399/05/02 ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی باوصف فقد گواهینامه ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 9900173
1399/08/19 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900595
323 حسین رضی کلایه 1275 1394/7/22 1394/08/24 8 عدم درج نوع اتهام – ش 105 دادگاه کیفری دو قزوین 940987
1395/04/30 نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950045
1396/04/14 آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940263
1397/02/30 حمل 2 کیلو 403 گرم مواد روانگردان هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970123
1398/03/09 عدم درج نوع اتهام ش دادگاه عمومی بخش الموت شرقی980115
1398/12/01 نشر اکاذیب ش 107 دادگاه کیفری 2 قزوین 981105
1399/05/02 تهدید و قدرت نمایی با چاقو – ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو – توهین ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 981755
1399/08/28 مشارکت در نگهداری 47 کیلو گرم سیلیکون حاوی مواد روانگردان شیشه ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 9900219
324 حسین تیموری 1274 1394/7/22 1394/09/08 9 نگهداری مواد مخدر مستوجب اعدام ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 940829
1395/04/22 عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950363
1396/04/07 لواط ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940203
1397/02/30 مشارکت در حمل 4 کیلو گرم هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970120
1398/02/28 اخلال در نظلم ارزی از طریق فعالیت قاچاق عمده ارز ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 970736
1398/02/28 اخلال در نظلم ارزی از طریق فعالیت قاچاق عمده ارز ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 970736
1398/11/30 مشارکت در سرقت و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 980369 – زیر 18 سال
1399/05/02 ایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی و شرب خمر و توهین و…. ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9900445- زیر 18 سال
1399/08/08 نگهداری تقریبی 48 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین  9900746
325 مبینا قزوینی 1270 1394/7/22 1394/09/04 1 تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940134
326 اسدا… بهرامی 1271 1394/7/22 1394/09/25 6 مشارکت در حمل و نگهداری 135 گرم مواد مخدر هروئین و 14 گرم مواد مخدر شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 940468
1395/04/22 عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950363
1395/05/24 فروش تقریبی 3 کیلو تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940635
1396/04/20 قتل ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 940283
1397/06/06 لواط و …. ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960091
1399/06/29 نگهداری 39 گرم هروئین ش 1بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900334
327 حسین خدابنده 1277 1394/7/22 1394/08/21 8 تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940106
1395/05/06 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950114
1396/04/14 ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 950852
1397/02/30 نگهداری 36 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960595
1398/03/11 سرقت مسلحانه و آزار و اذیت منتهی به صدمات بدنی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970338
1398/12/01 نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981146
1399/05/02 لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980322
1399/08/08 مشارکت در نگهداری 47 کیلو گرم سیلیکون حاوی مواد روانگردان شیشه ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 9900219
328  علیرضا شاه مراد زاده 1278 1394/7/22 1395/09/14 1 نگهداری تقریبی 18  گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950124
329 تقی تقوایی کشتکار 1279 1391/12/21 1392/09/17 9 نگهداری تقریبی 100 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 920539
1394/04/02 قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 910130
1395/05/06 حمل 695 گرم هروئین و 75 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950415
1396/04/14 تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960046
1397/02/30 مشارکت در سرقت تعزیری ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 970098
1398/03/11 نگهداری 42 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970936
1398/11/30 نگهداری تقریبی 19 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981149
1399/05/02 حمل مشروبات الکلی دست ساز ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900402
1399/07/18  توهین به مامورین حین انجام وظیفه و تمرد مقابل مامورین ش 7 دادیاری دادسرای قزوین
330 علی لامعی رامندی 1280 1395/12/5 1395/02/14 8 خرید مشروب الکلی و مصرف مسکر ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 940291
1396/02/19 صدمه بدنی غیر عمدی ش دادگاه عمومی بخش رامند 960018
1396/11/16 مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش رامند 960937
1397/12/27 مشارکت در قتل عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 971323
1398/06/10 عدم درج نوع اتهام ش دادگاه عمومی بخش رامند 980644
1399/02/23 حمل و نگهداری 998 گرم شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 981186
1399/05/13 مشارکت در 2 فقره سرقت موتور سیکلت و اوراق نمودن آن ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900534
1399/09/23 ایراد ضرب و جرح عمدی باچاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900832 – زیر 18 سال
331 مجید بیگدلی 1281 1392/7/11 1393/06/23 10 نگهداری 11 کیلو و چهارصد و نود گرم شیشه و 20 گرم شیره مطبوخ  ش 1 دادگاه انقلاب  تاکستان 930265
1394/08/17 نگهداری تقریبی 78 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940422
1395/04/04 نگهداری 45 گرم هروئین ، نگهداری 2 گرم هروئین و نگهداری یک گرم تریاک ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 95313
1395/11/24 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 890452
1396/10/17 نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 960831
1397/01/26 مشارکت در نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 37 گرم ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 961037
1398/02/07 ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 972125
1398/11/12 سرقت مستوجب تغزیر ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 980953 – زیر 18 سال
1399/06/22 رابطه نامشروع ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 981050
1399/08/28 ضرب و جرح عمدی با چاقو و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 9900448
332 غلامحسین مهرعلیان 1282 1392/5/10 1392/11/07 9 مباشرت در قتل عمدی ش 2 دادگاه کیفری قزوین 910202
1394/05/18 نگهداری مواد مخدر مستوجب سلب حیات ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 940348
1395/05/06 مشارکت در نگهداری 115 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950338
1396/05/04 عدم درج نوع اتهام  ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960344
1395/06/04 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950070
1398/04/31 لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970320
1398/12/01 ضرب و جرح عمدی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980272
1399/04/14 قتل عمد ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 981607
1399/08/19 رانندگی بدون پروانه رسمی و ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وصف ترک محل حادثه  ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 9900408 – زیر 18 سال
333 حبیب اله کرمی گلباغی 1283 1392/11/9 1394/01/15 5 عدم درج نوع اتهام  ش 2 دادگاه کیفری قزوین
1396/04/14 نگهداری 17/50 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960123
1397/05/03 مشارکت در حمل 219 گرم مواد مخدر هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970289
1398/03/21  نگهداری 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980287
1398/11/30 ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980272
334 رحیم افشار 1284 1392/11/02 1393/12/20 6 نگهداری 155 گرم هروئین و 81 گرم شیشه و استعمال هروئین ش 1 دادگاه انقلاب البرز 930187
1395/02/21 نگهداری 43 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 950026
1395/11/13 قتل عمد ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9500958
1397/12/20 نگهداری تقریبی 58 گرم هروئین و 29 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970815
1398/09/30 ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 البرز 980839
1399/10/20 مشارکت در نگهداری تقریبی 68 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900932
علی کمالی 1285 1382/12/17 1393/10/21 4 مشارکت در نگهداری 90 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930719
1394/04/02 حمل مواد مخدر ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940383
1399/07/09 عدم درج نوع اتهام ش 7 دادیاری دادسرای قزوین
1399/10/20 نگهداری تقریبی 488 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900942
335 صدیقه درگاهی 1287 1395/5/13 1395/10/13 6 تهدید و پخش فیلم خصوصی ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 951056
1396/08/07 سرقت یک دستگاه موتور سیکلت از منزل و رانندگی بدون داشتن گواهینامه ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960628
1398/03/11 تهیه تصاویر مستهجن از شاکی و تهدید و توهین ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980035
1398/12/08 نگهداری تقریبی 20 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981168
1399/05/06 ایراد صدمات بدنی عمدی با چاقو ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 980806
1399/08/17 نگهداری 22 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین  9900680
336 منیژه شاهسوند 1288 1395/05/13 1395/06/09 6 اخلال در نظم دادگاه و تخریب اموال دادگاه ش 8 دادگاه تجدید نظر قزوین 950064
1395/12/24 مشارکت در حمل و نگهداری 4 کیلو گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای  محمدیه 951399
1396/12/17 ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 941273
1397/12/04 نگهداری 50 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970462
1398/07/30 ایراد صدمه بدنی عمدی با جسم ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 981025 – زیر 18 سال
1399/11/23  مشارکت در تخریب عمدی قطاار مسافربری ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900772
337 سمیه خاتوله 1289 1395/5/13 1399/05/13 2 حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981578
1399/12/19  قتل ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 990044
338 آیدا صمدیان 1290 1395/05/13 1395/09/06 5 مشارکت در حمل 470 گرم هروئین – 80 سانت هروئین – 50 سانت هروئین و 30 سانت شیشه ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 950674
1396/07/19  عدم درج نوع اتهام  ش 102 دادگاه کیفری دو قزوین 960106
1397/08/05 نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970128
1398/04/31 افترا ء – تهمت و فحاشی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 980471
1399/05/07 عدم درج نوع اتهام  ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980332
339 مصطفی فرجی ها 1291 1395/5/13 1395/06/09 3 فراری دادن متهم محکوم به اعدام ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950030
1396/04/22 عدم درج نوع اتهام ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 960202
1397/02/30  اتهام 227 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970002
340 زهرا حاجیان 1292 1395/05/13 1395/08/05 6 نگهداری تقریبی 225 کیلو گرم استون و …. ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950094
1396/07/05 عدم درج نوع اتهام ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 960638
1397/09/08 نگهداری 1 کیلو و 290 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970504
1398/07/09 نگهداری تقریبی 49 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980457
1399/04/05 نگهداری تقریبی 350 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900139
1399/08/17 نگهداری 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900680
341 مریم کشاورز عمندی 1293 1395/5/13 1395/08/05 5 حمل 1 کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950718
1396/07/13 عدم درج نوع اتهام – ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960544
1397/09/08 اختلاس ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970297
1398/07/09 نگهداری تقریبی 33 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980457
1399/05/04 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 16 گرم و 50 سانت و 9 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 9900047
342 سعید صبوری 1295 1395/5/13 1395/12/11 7 مشارکت در حمل 2 کیلو و 24 گرم هروئین ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 950900
1395/09/20  مشارکت در آدم ربایی و سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 951081
1396/05/18 سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 960043
1397/08/05 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 970159
1398/06/05 ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 980451
1399/03/11 سرقت ش 102 دادگاه کیفری دو محمدیه 9900083
1399/05/26 مشارکت در نزاع دسته جمعی و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 981234
343 محمد صالح عرب زاده 1296 1395/5/13 1395/06/01 5 نگهداری 23 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950100
1396/04/14 فروش 17 گرم  و 10 سانتی گرم ماده مخر هروئین و شیشه و 6 گرم مواد روان گردان از نوع شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 950571
1397/02/30 اتهام 227 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970002
1399/04/09 ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900163
1399/0/8/17 ضرب و جرح ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 9900859
344 اکرم وادی خیل 1297 1395/5/13 1395/10/26 3 نگهداری تقریبی 17 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940589
1398/12/08 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 980862
1399/10/23 نگهداری مواد مخدر به میزان 44 گرم و 40 سانت هروئین و 7 گرم و 70 سانت روانگردان شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900971
345 مهدی فخیمی 1298 1395/5/13 1395/08/05 4 نگهدار 27 گرم مواد از نوع هروئین و 7 گرم و 20 سانت مواد روانگردان از نوع شیشه و 4 گرم تریاک ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 950452
1396/05/16 قتل عمدی با چاقو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 960457 – زیر 18 سال
1397/08/27 حمل و نگهداری 4 قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970802
1398/06/04 زنای به عنف و اکراه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970189
345 اعظم هزیر کشاورز 1299 1395/5/13 1395/10/22 3 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 951247
1396/10/17 مشارکت در تولید 107 کیلو گرم گراس با نقش سردستگی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 960395
1398/11/16 شروع به سرقت ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 980760
346 حشمت پایدار 1300 1395/5/13 1395/09/06 6 مشارکت در حمل 470 گرم هروئین – 80 سانت هروئین – 50 سانت هروئین و 30 سانت شیشه ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 950674
1396/08/11 مشارکت در نگهداری مواد مخدر هروئین و شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960580
1397/07/28 قتل عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 971106
1398/07/14 سرقت منزل ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 980296
1399/04/12 تیر اندازی با سلاح شکاری ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 9900257
1399/06/06 تیر اندازی با سلاح شکاری منجربه قتل ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 9900635
347 یحیی خسروی بورنگ 1302 1395/5/13 1394/09/30 2 مشارکت در حمل و نگهداری 136 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940539
1398/07/15 ضرب و عمدی با چاقو ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980933
348 ایمان آهنگریان مقدم 1304 1395/5/13 1396/10/11 2 عدم درج نوع اتهام ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 960869
1398/02/28 نگهداری 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 971008
349 مجتبی اصغر نژاد 1306 1395/05/13 1395/10/13 5 اخلال در نظم عمومی ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 950321
1396/09/25 توهین و تهدید با قمه و قدرت نمایی با قمه ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 960553
1398/07/13 تهدید با چاقو ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 9802158 – زیر 18 سال
1399/02/24 قتل عمد ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980999
1399/08/28 مشارکت در سرقت تعزیری ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 980350
350 مجتبی فتوحی سورکوهی 1307 1395/5/13 1395/06/28 4 نگهداری 90 گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 950762
1396/05/25 جرح عمدی با چاقو ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960404
1397/06/06 توهین و ایراد صدمه بدنی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 970622
1398/06/04 زنای به عنف و اکراه ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980050
351 سید مهدی حسینی 1308 1395/5/13 1395/07/13 4 درگیری ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 950357
1396/05/19 قتل عمد ش دادگاه بخش بشاریات 950226
1396/08/04 سرقت خودرو ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 960722
1397/09/08 مشارکت در حمل 448 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970549
352 عذرا زرین پور 1310 1395/05/13 1395/11/06 4 ایراد صدمه بدنی و شرکت در نزاع دسته جمعی ش دادگاه عمومی بخش کوهین 941311
1397/10/29 مشارکت در منازعه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960896
1397/11/16 مشارکت در منازعه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960896
1398/06/31 ضرب عمدی فاقد آثار و توهین و فحاشی ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 980239
353 حسن محمدی علی آبادی 1311 1395/5/13 1395/06/09 1 مشارکت در حمل و نگهداری 42 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950491
354 مرتضی برزگر گلستان 1312 1395/5/13 1395/06/09 6 مشارکت در حمل 89 گرم و 80 سانت شیشه و مباشرت در نگهداری 5 سانت شیشه  ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950563
1396/04/10 نگهداری 1 گرم و 80 سانت گراس وروزه خواری  ش 5 بازپرسی  دادسرای قزوین 960247
1397/02/30 نگهداری تقریبی 45 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960768
1398/03/11 نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980086
1399/03/24 حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900118
1399/09/23 سرقت ش 3 دادیاری دادسرای تاکستان 980821
355 وحید اسکندری 1314 1395/5/13 1395/08/12 6 عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950769
1396/03/16 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 951402
1397/03/23 نگهداری مواد روانگردان 328 گرم شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970205
1398/03/11  آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970324
1398/12/05 نگهداری مواد مخدر 32 گرم و 50 سانت شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 981563
1399/05/04 ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی بینی ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900018
356 فریده بابایی مدانی 1315 1395/05/13 1395/10/02 6 مشارکت در 2 فقره سرقت موتور سیکلت و تحصیل مال مسروقه ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 950077
1397/04/31 ایراد صدمه شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 970155
1398/03/21 مشارکت در حمل و نگهداری مواد از نوع شیشه به میزان 36 گرم و 70 سانت و …. ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 980184- 980200
1398/12/05 نگهداری مواد مخدر 39 گرم و 60 سانت شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 981549
1399/05/04 نگهداری تقریبی 112 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900314
1399/08/20 نگهداری 3 کیلو گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 9900636
357 هانیه حسین زاده 1316 1395/05/13 1395/07/24 4 سرقت ش8 بازپرسی دادسرای قزوین 950676
1396/06/06 مشارکت در نگهداری 495 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960192
1397/09/08 مشارکت در حمل 448 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970549
1398/06/10 مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 971242
358 ناصر کریمی 1317 1395/05/13 1395/11/10 7 مشارکت در سرقت  از داخل خودرو ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 953094
1396/05/23 نگهداری مشروب ش دادگاه عمومی بخش آبگرم 960017
1396/07/01 تمرد – ضرب و جرح مامور و توهین به مامور تحت تعقیب ش دادگاه عمومی بخش آبگرم 960360
1397/09/20 نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970530
1398/06/04 مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980068
1398/07/17 فروش مال غیر ش 1 بازپرسی دادسرای آوج 970218
1399/04/19 رانندگی بدون پروانه ش 102 دادگاه کیفری 2 تاکستان 9900029
359 وحید وهابی خلوت 1318 1396/02/04 1 حمل مواد مخدر ( هروئین )ش 1 بازپرسی دادسرای البرز 960042
360 زهره قربانی 1321 1395/5/13 1395/10/13 5 شرکت در نزاع دسته جمعی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 941222
1396/07/25 عدم درج نوع اتهام  ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 960395
1396/08/11 نگهداری 800 گرم هروئین و 50 گرم شیشه و پایپ ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960610
1397/09/08 مشارکت در نراع دسته جمعی منتهی به ورود صدمات بدنی عمدی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970135
1398/04/20 به اتهام 1 گرم و 20  سانت شیشه ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 980060
361 خدیجه درخشان خلیفه کندی 1322 1395/5/13 1396/02/27 4 نگهداری 17 گرم و 2 سانتی گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 951387
1397/11/10 اخلال در نظام ارزی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970665
1398/03/11 نگهداری 37 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980052
1399/11/08 توهین – تهدید و ورود به عنف ش 103 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900021
362 زهره تک دهقان 1323 1395/5/13 1395/09/20 4 نگهداری تقریبی 28 گرم هروئین و شیشه ش 1دادگاه انقلاب قزوین 950228
1396/10/07 حمل مواد مخدر ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 960955
1397/12/27 توهین و ایراد جرح عمدی با چاقو و شرب خمر ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 971253
1398/11/12 نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به میزان 1 لیت ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 981208
363 رئوفه چگینی 1324 1395/5/13 1396/08/07 2 قبول مال مسروقه و معاونت در بزه سرقت ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 960368
1398/03/11 نگهداری 1 کیلو 800 گرم یشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980166
364 نازنین حاجی زاده 1327 1395/5/13 1395/11/06 2 ایراد صدمه بدنی عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی ش دادگاه عمومی بخش کوهین 941311
1396/10/25 ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش کوهین 961865
365 الناز سلیمی 1328 1395/5/13 1395/11/13 6 شرکت در منازعه منتهی به قتل عمد ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950958
1396/10/25 حمل و نگهداری 15 سانتی گرم هروئین و 10 سانتی گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961170
1397/10/01 فروش مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970712
1398/11/15 نگهداری مواد مخدر به میزان 25 سانت هروئین ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 980485
1399/02/23 ضرب و جرح عمدی ش 103  دادگاه کیفری دو آبیک 980058
1399/07/05 نگهداری مواد مخدر 1 گرم هروئین ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900388
366 مهسا رمضانی 1331 1395/5/13 1395/07/05 5 حمل 244 گرم هروئین و 2/5 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950665
1396/03/27 عدم درج نوع اتهام ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 950340
1397/02/03 فحاشی و تغییر تصاویر شاکی و انتشار آن در فضای مجازی  ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 960426
1398/03/11 افترا ش 2 دادیاری دادسرای البرز 980101
1397/07/05 قتل عمد و شرب خمر ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 9900675
367 احسان خاکزاد شاهاندشتی 1329 1395/5/13 1399/06/18 1 شرب خمر ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 990320
368 حسین صوفی 1330 1395/5/13 1396/04/18 5 مشارکت در تخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی و …. ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950791
1396/12/14 حمل 1 کیلو 924 گرم مواد مخدر روانگردان ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 950226
1397/07/08 مشارکت در نگهداری تقریبی 150 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970354
1398/04/12 توهین به ااشخاص عادی و ضرب جرح ش 3 بازپرسی دادسرای البرز980029
1399/09/23 مشارکت در تخریب خودرو و شرب خمر ش 1 دادیاری دادسرای البرز 9900602
369 صبا اسماعیل پور افشاری 1333 1395/5/13 1395/12/11 4  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 950200
1396/11/10 سرقت مستوجب تعزیر ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 961347
1399/05/13 حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981578
1399/12/19  خرید و نگهداری مواد مخدر ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900931
370 میلاد طاهرخانی 1334 1395/5/13 1395/05/19 5 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 90262
1396/05/31 مشارکت در حمل مواد مخدر ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 960468
1397/06/18 مشارکت در نگهداری تقریبی 25 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970218
1398/08/06 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین 115 گرم و شیشه 48 گرم ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980528
1399/10/16 نگهداری 15 گرم هروئین و 3/20 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 9900784
371 سیما شریفی نوروزی 1335 1395/5/13 1395/09/30 6 مشارکت در حمل 7 کیلو827 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950830
1395/11/20 ضرب و جرح عمدی و قدرت نمایی با چاقو ش 101 دادگاه کیفری 2 محمدیه 951109 – زیر 18 سال
1396/10/03 سرقت موتور سیکلت ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960788
1397/12/20 عدم درج نوع اتهام  ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 971092
1398/10/12 اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 980812 – زیر 18 سال
1399/07/05 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای  محمدیه 971289
372 حسن یعقوبی الموتی 1336 1395/5/13 1395/05/24 5 فروش 40 گرم مواد مخدر هروئین و ….. ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 950426
1396/03/16 مشارکت در آدم ربایی و سایر اتهامات ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 960009
1397/02/30 حمل 198 گرم هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970144
1399/05/28 نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900411
139/11/17 شرب خمر و اخلال در نظم عمومی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900715
373 الهام خان چرلی 1339 1395/5/13 1396/05/16 4 ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 960479 – زیر 18 سال
1395/06/09 فراری دادن متهم محکوم به اعدام ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950030
1397/06/18 اخاذی و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 970293 – زیر 18 سال
1399/03/31 مباشرت در سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9900115
374 مهدی عبدلی 1340 1395/5/13 1395/11/13 5  مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمد ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950958 – زیر 18 سال
1396/09/25 مشارکت در حمل کالای قاچاق 525 بطری مشروب الکلی خارجی ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961022
1397/08/23 در معرض فروش قرار دادن 690 گرم تریاک  ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961164
1398/07/28 ایراد ضرب و جرح ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 970184 – زیر 18 سال
1399/02/23 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 981044
375 شهاب میر آقاپور 1341 1395/5/13 1395/07/13 5 نگهداری 140 گرم هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 950154
1397/06/04 قتل عمد ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 970307
1397/08/23 سرقت و ورود به منزل دیگری و تهدید ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 960686
1398/07/13 نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980678
1399/11/06 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900988
376 هاجر آذر بایجانی 1342 1395/5/13 1395/07/13 5 نگهداری 140 گرم هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 950154
1396/06/114 نگهداری 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین  950095
1397/06/13 خرید و نگهداری تقریبی 60 گرم هروئین و شیشه و ….. ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970159
1398/06/04 نگهداری مواد مخدر ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 980503
1399/01/25 مشارکت در سرقت ش 101 دادگاه کیفری 1 تاکستان 981084
377 حمید خدابنده لو 1343 1395/5/13 1395/10/22 4 نگهداری 20 گرم شیشه ش 1 ددگاه انقلاب قزوین 940642
1396/07/25 عدم درج نوع اتهام ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین  960395
1399/07/09 سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980352
1399/10/11 نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900900
378 صغری رزاقی 1344 1395/05/13 1395/06/16 2 عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950575
1396/04/18 ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 951003
379 نیاز عبدی 1348 1395/12/05 1395/08/29 4 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950524
1396/07/05 نگهداری 21 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960326
1397/06/18 نگهداری 148 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970318/
1398/08/12 سرقت مقرون به آزار 2 دستگاه گوشی تلفن همراه ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980565
380 نسرین مقدس زاده 1350 1392/12/07 1393/10/21 10 مشارکت در نگهداری 90 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 930719
1394/04/02 مشارکت در نگهداری 36 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940381
1395/06/09 مشارکت در نزاع دسته جمعی و …. ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940117
1395/05/24 عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950506
1396/04/14 حمل 34 گرم شیشه  ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960193
1396/09/19 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960943
1397/01/30 مشارکت در خرید و فروش 30 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960051
1398/12/08 زنای به عنف ش 1 دادگاه کیفری 2 قزوین
1399/05/04 نگهداری تقریبی 100 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900297
1399/08/20 نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش  1 دادگاه انقلاب قزوین 9900723
381 بقیت اله باقری 1351 1393/4/18 1394/06/07 3 قدرت نمایی باچاقو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940067
1395/06/21 نگهداری 17 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950140
1396/07/13 نگهداری 6 گرم و 60 سانت هروئین برای بار سوم و 1 گرم و 50 سانت حشیش برای بار دوم  ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 951442
382 حسن فرجی 1352 1394/7/22 1394/10/26 5 عدم درج نوع اتهام ش دادگاه عمومی بخش کوهین 941749
1395/09/20 آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 950067
1396/08/23 شرکت در نزاع دسته جمعی ش دادگاه عمومی بخش کوهین 961136
1397/08/23 قتل عمد ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 970422
1399/05/14 نگهداری مواد مخدر به میزان 165 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981536
383 سید بهنام الموتی 1353 1394/7/22 1396/09/21 5 قتل عمد ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 960848
1397/07/30 زنای به عنف و اکراه ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970105
1398/07/22 نگهداری مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980725
1399/04/02 شرب خمر ش 111 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900333
1399/08/18 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 09900729
384 علی زر آبادی پور 1354 1393/7/14 1394/06/30 7 مشارکت در حمل و نگهداری 954 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940305
1395/09/30 مشارکت در حمل 7 کیلو 827 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950830
1396/09/25 شروع به قتل غیر عمدی و ایراد جرح باچاقو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 960848 – زیر 18 سال
1397/08/23 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970463
1398/07/21 عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی دادسرای نظامی قزوین 980048
1399/04/09 شرب خمر ش 111 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900233
1399/08/20 نگهداری تقریبی 24 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900721
385 رقیه زهدی شریف 1355 1387/10/4 1393/12/23 8 مباشرت در حمل یک کیلو و 495 گرم هروئین ش 1  دادگاه انقلاب البرز 930293
1394/10/20 عدم درج نوع اتهام ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 941447
1395/12/04 نگهداری هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای البرز 950360
1396/10/03 سرقت تلفن همراه ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 961169
1397/07/08 مشارکت در نگهداری 150 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970354
1398/07/06 توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای البرز 980440
1399/07/05 رابطه نامشروع دون زنا ش 101 دادگاه کیفری دو قزوین 971049
1399/10/16 توهین – ورود به عنف به منزل غیر و مشارکت در ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای البرز 980601
386 سعید بهرامخانی 1356 1393/7/28 1394/04/02 6 مشارکت در نگهداری 36 گرم شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940381
1395/05/19 تفخیذ اکراهی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940087
1396/03/16 قتل عمد ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960130
1397/03/23 سرقت ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970130
1398/08/01 ایراد صدمه بدنی با چاقو و قتل عمد ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 980902
1399/08/20 نگهاری 18 گرم هروئین و 1 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 9900638
387 محمد ابراهیم قموشی 1357 1392/5/10 1394/04/02 9 مشارکت در حمل 57 گرم هروئین و 49 گرم و 50 سانت شیشه ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 940382
1395/05/24 عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950473
1396/03/16 وهین و ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 951402
1396/12/02 عدم درج نوع اتهام ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950030
1397/10/17 نگهداری تقریبی 524 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960751
1398/08/12 ایراد صدمهبدنی عمدی و توهین ش 106دادگاه کیفری 2 قزوین 980438
1399/03/27 قتل عمدی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 981607
1399/04/18 رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900016
1399/12/14  نگهداری تقریبی 26 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901091
388 ابوالفضل مهرپوری 1358 1395/5/13 1395/06/16 4 خیانت در امانت ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950330
1396/04/18 نگهداری 135/60 گرم مواد مخدراز نوع شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960239
1397/06/13 نگهداری 25 گرم هرویئن ش 1 دادگاه انقلاب قزو.ین 970315
1398/04/24 نگهداری 35 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980337
389 سعید چگینی 1360 1395/12/5 1395/06/16 6 توهین به کارمند دولت و انتشار تصاویر مستهجن از طریق سامانه رایانه ای ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950129
1395/12/16 عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی دادسرای البرز 950378
1396/04/22 نگهداری مواد مخدر ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 960341
1397/06/04 نگهداری 68 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970244
1397/12/16 قتل عمدی ش 1 بازپرسی دادسرای نظامی قزوین 970199
1398/08/12 کلاهبرداری ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 980554
390 علی پناهی 1361 1395/12/5 1396/05/16 1 مشارکت درارتکاب 2 فقره سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960209
391 علی زارعی 1362 1396/12/3 1395/06/09 7 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950637
1395/06/31 سرقت از مغازه لباس فروشی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950240
1396/12/14 به اتهام 3 فقره سرقت موتور سیکلت ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960996
1396/12/07 ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه منجر به قطع انگشت شست ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960739
1397/12/27 نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970836
1398/07/01 سرقت موتور سیکلت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980873
1399/07/05 مشارکت در تخریب عمدی شیشه قطار مسافربری ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900772 – زیر 18 سال
392 زهراشعبانی 1363 1395/12/5 1396/01/16 5 مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه با حیله  ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 950362
1396/09/25 مشارکت در حمل کالای قاچاق 525 بطری مشروب الکلی خارجی ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961022
1397/10/20 عدم درج نوع اتهام ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 970134
1398/07/17 شرب خمر ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 980534
1399/02/24  نگهداری مواد مخدر به میزان 10 سانت شیشه و نگهداری 23 گرم و 50 سانت هروئین و 2 گرم و 40 سانت مواد روانگردان شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980972
393 ابوالفضل حیدری 1364 1395/12/5 1396/01/26 5  حمل و نگهداری 495 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 960023
1397/07/08 آدم ربایی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970527
1398/02/28 قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 971557
1398/09/20 عدم درج نوع اتهام ش 2 بازپرسی دادسرای محمدیه 980432
1399/07/06 ایراد ضرب و جرح عمدی ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 9901079
394 مریم روحنواز آریا تپه 1365 1395/12/5 1396/06/12 4 سرقت ش 2 دادیاری دادسرای آبیک 960622
1397/08/27 حمل 40سانت هروئین ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 970848
1398/06/10 ایراد صدمه بدنی عمدی باچاقو ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 980105
1399/11/15 نگهداری 44 گرم هروئین و 33 گرم شیشه و 1/50 سانت گراس و یک دستگاه ترازوی توزین ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9901092
395 هدی منشی زاده 1366 1395/12/5 1397/11/10 4 نگداری تقریبی 27 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970746
1398/09/20 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980908 – زیر 18 سال
1399/04/05 رانندگی بدون پروانه رسمی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9900152
1399/08/24 اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق انجام حرکات غیر متعارف ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980508
396 شهریار ربیعی 1367 1395/12/5 1395/08/06 7 معاونت در سرقت چرخ دوچرخه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950752
1396/06/15 قتل عمد ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 960070
1397/05/25 آدم ربایی با  وسیله نقلیه موتوری ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970086
1398/02/29 قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 960244
1398/12/08 تخریب – توهین و تهدید با چاقو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 980693
1399/05/07 ایراد صدمهبدنی عمدی با چاقو ش 3 دادیاری دادسرای قزوین  9900356 – زیر 18 سال
1399/09/01 ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9900865
397 علی رود یانی 1372 1395/12/5 1395/06/28 2 سرقت موتور سیکلت ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 950714 – زیر 18 سال
1396/08/23  تخریب شیشه ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 960830 – زیر 18سال
398 مریم فریدی لیلی 1368 1395/12/5 1396/06/07 4 ایراد ضرب عمدی با چاقو ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960507 – زیر 18 ساال
1397/11/10 نگهداری تقریبی 105 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970745
1398/12/01 نگهداری 22 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و 3 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 981013
1399/03/26 ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 991185
399 محمد حسین محمدی 1371 1395/12/5 1396/01/29 5 حمل و نگهداری 495 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 960156
1397/07/08 عدم درج نوع اتهام ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 961534
1398/03/27 قمار بازی و نگهداری آلات قمار ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 980428 – زیر 18 سال
1399/01/02 نگهداری مشروبات الکلی ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 981769 – زیر 18 سال
1399/08/17 خیانت در امانت ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900247
400 مجید شفایی 1374 1395/12/5 1396/07/01 1 حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 960733
401 یلدا قجر زاده 1375 1395/12/05 1396/08/15 3 حمل مواد مخدر  1 بازپرسی  دادسرای محمدیه 96981
1397/12/20 سرقت ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 970703
1398/09/05 مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 981234
402 محمد سبزی 1273 1394/7/22 1395/11/13 4 شرکت در منازعه منتهی به قتل عمد ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950958 – زیر 18 سال
1396/09/25 استعمال تریاک ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961080
1397/11/23 حمل و نگهداری هروئین و شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 971249
1398/11/15 سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 آبیک 971281
403 میلاد کیهانیان 1377 1395/12/5 1395/09/20 4 مشارکت در سرقت ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950546
1396/09/01 عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 960094
1397/11/17 سرقت  از اماکن عمومی درشب ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 970981 – زیر 18 سال
1399/10/22 قتل عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای محمدیه 9900642
404 مهدی محمد زاده 1378 1395/12/5 1396/10/17 3 عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 960325
1398/01/21 عدم درج نوع اتهام  ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 970239
1398/12/01 نگهداری 16 گرم شیشه و 101 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 981035
405 سیده نرگس محسنی فرد 1379 1395/12/5 1395/08/01 5 سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای  قزوین 950294 – زیر 18 سال
1396/09/01 ضرب و جرح ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 960609 – زیر 18 سال
1397/12/04 سرقت ش 9 بازپسی دادسرای قزوین 970941
1398/10/22 عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 980840
1399/11/18 تخریب عمدی خودرو  ش 101 دادگاه کیفری دو بوئین زهرا 9900521 – زیر 18 سال
406 بهارک ادیب مرادی 1380 1395/12/5 1396/08/11 3 نگهداری 154 گرم و 50 سانتی گرم مواد مخدر از نوع گراس ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960634
1398/03/13 شرب خمر ش 101 دادگاه کیفری دو بوئین زهرا 980225 – زیر 18 سال
1399/11/18 تخریب عمدی خودرو ش 101 دادگاه کیفری 2  بوئین زهرا 9900521 – زیر 18 سال
407 انیس پاک نهاد 1381 1395/12/5 1395/06/14 8 صدمه عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950814
1395/12/23 انتشار محتویات مبتذل در فضای مجازی از طریق رسانه های رایانه ای ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 950635
1396/05/01 تولید به قصد تجارت و انتشار محتویات مبتذل در فضای مجازی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960037
1397/02/30 مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و … ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970009
1397/10/01 ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 970775
1398/10/12 نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980977
1399/04/09 نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 15 سانت و 27 گرم و 10 سانت هر.وئین  ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900254
1399/08/24  زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900162
408 کاوه منتظمی 1382 1395/12/5 1395/09/20 4 مشارکت در سرقت ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950546
1396/09/12 عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 960173
1397/11/17 نگهداری تقریبی 270 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970785
1398/11/03 نگهداری تقریبی 126 گرم هروئین و شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9801050
409 محمدرضا چلمبری 1383 1395/12/5 1395/07/13 3 شرب خمر ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950544
1396/05/31 مشارکت در حمل 177 گرم و 20 سانت شیشه و 2 گرم و 20 سانت هروئین و 1 عدد پایپ ش 8 باپرسی دادسرای قزوین 960421
1397/07/28 سرقت مستوجب تعزیر ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 970894 – زیر 18 سال
410 سید مهدی موسوی 1384 1395/12/5 1395/12/16 2 نگهداری مشروبات الکلی دست ساز و مصرف مسکر ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 951209
1396/10/17 حمل مواد مخدر ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 960952
411 ریحانه بهارلو 1385 1395/12/5 1395/08/16 2 ایراد جرح عمدی با چاقو ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 950008
1398/07/22 نگهداری 125 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980643
412 راحله نوری 1386 1395/12/5 1397/05/03 3 نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970237
1398/03/11 نگهداری 488 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980154
1399/11/18 نگهداری 17 گرم هروئین و 3 گرم شیشه و فروش 2 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9901024
413 مهناز شیرازی حاجی میری ها 1387 1395/12/5 1395/04/22 6 قدرت نمایی  و تهدید با چاقو و سرقت ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950316
1396/05/31 مشارکت در حمل 177 گرم و 20 سانت شیشه و 2 گرم و 20 سانت هروئین و 1 عدد پایپ ش 8 باپرسی دادسرای قزوین 960421
1397/06/04 نگهداری 480 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 940351
1398/03/11 نگهداری 500 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980126
1399/02/16 مشارکت در سرقت شبانه ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980228
1399/07/12 نگهداری تقریبی 143 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900588
414 فاطمه باجلان 1389 1395/12/5 1395/04/22 3 سرقت از منزل ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950343
1397/06/13 ضرب و جرح عمدی ش 1 دادگاه عمومی کوهین 970323
1398/07/09 قدرت نمایی با چاقو وایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 980732 – زیر 18 سال
415 امید ایزانلو 1391 1395/12/5 1396/04/15 3 بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد آسیب بدنی غیر عمدی ش دادگاه عمومی بخش ضیا ئ آباد 960263 – زیر 18 سال
1396/12/22 بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد آسیب بدنی غیر عمدی ش دادگاه عمومی بخش ضیا ئ آباد 961404 – زیر 18 سال
1397/12/27 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 17 گرم و نگهداری 1 گرم و 80 سانتی گرم شیشه ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 971461
416 مریم ضیا ء آبادی 1392 1395/12/05 1395/04/09 7 ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی عضو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950004
1396/10/17 مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه و با حیله با وصف ایراد ضرر حیثیتی ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 950362 – زیر 18 سال
1397/06/27  نگهداری تقریبی 36 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970247
1398/08/09 تهدید – مشارکت در سرقت گوشی و وجه نقد – مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و تخریب سیم کارت ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 980014  – زیر 18 سال
1398/08/13  قدرت نمایی با چاقو – ایراد صدمه بدنی منتهی به شکستگی – ایراد صدمه بدنی عمدی – تخریب ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 980328 – زیر 18 سال
1399/05/07 شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900419
1399/09/05 قتل عمد ش  7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900744
417 سولناز قمری 1394 1395/12/5 1397/08/27 2 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 970632
1398/07/09 عدم درج نوع اتهام ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 980839
418 سجاد مولایی 1395 1395/12/5 1395/06/28 6 سرقت موتور سیکلت ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 950714 – زیر 18 سال
1396/05/28 لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 950134
1397/08/14 تفخیذ ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960321
1398/08/02 مشارکت در نگهداری تقریبی 35 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980741
1399/05/07 شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900419
1399/09/03 نگهداری تقریبی 43 گرم هروئین ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900945
419 شاهپور باجلان 1396 1395/12/05 1395/07/07 4 توهین ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950082
1396/04/26 بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 960451 – زیر 18 سال
1397/02/30 عدم درج نوع اتهام ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960595
1399/01/20 ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981127
420 سمانه ذبیحی 1397 1395/12/5 1396/07/25 2 بزه کلاهبرداری ش 107 دادگاه کیفری 2 قزوین 960344
1398/11/16 زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980157
421 مهدیه نادری 1398 1395/12/5 1395/08/05 2 ایراد جرح عمدی با چاقو ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 950187
1398/07/01 نگهداری تقریبی 14 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980604
422 سیمد مرتضی میر سعید قاضی 1400 1395/12/5 1395/06/28 6 سرقت موتور سیکلت ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 950714 – زیر 18 سال
1396/05/25 آدم ربایی و سرقت ش دادگاه عمومی بخش رامند 960559
1396/10/11 تهدید با چاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 960898
1398/03/11 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 980215
1399/04/09 مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه و رانندگی بدون گواهینامه مخصوص موتور سیکلت ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900115
1399/06/23 مباشرت در قتل عمدی مسلمان و برقراری رابطه نامشروع دون زنا ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900806
423 ستاره خانبان 1401 1395/12/5 1395/04/13 9 مشارکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 941384
1396/04/14 تقصیر در امر رانندگی ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 960308
1396/10/17 سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 940273
1397/02/30 تهدید با چاقو و اخاذی ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970156
1398/03/02 ضرب و جرح عمدی ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 971520
1398/03/11  مشارکت در 2 فقره سرقت ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 970297 – زیر 18 سال
1398/04/10 مشارکتدر سرقت گوسفند ش 9 دادیاری دادسرای قزوین 980087 – زیر 18 سال
1399/05/07 شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900419 – زیر 18 سال
1399/09/08 نگهداری 5 کیلو گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900604
424 سعید عزیزی 1402 1395/12/5 1395/12/24 3 آدم ربایی ش اجرای احکام بخش رامند 940057
1396/09/25 آسیب های بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه ش دادگاه عمومی بخش رامند 960834
1398/03/08 ضرب و جرح و آدم ربایی ش دادگاه عمومی بخش رامند 971003
425 میلاد بشارتی فر 1404 1394/3/1 1398/02/17 1 مصرف مسکر ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 980006
426 شکوفه السادات حسینی پور 1406 1395/12/05 1395/05/30 5 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950524
1396/06/07 توهین و فحاشی ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 960370
1397/08/05 نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970128
1398/07/14 مخدوش نمودن پلاک انتظامی موتور سیکلت از طریق مخفی نمودن یک شماره از پلاک ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 980447
1399/06/19 ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 981625
427 محمد حسین پرندوش 1407 1395/12/5 1395/07/13 4 ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 950340 – زیر 18 سال
1396/06/15 عم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960473
1397/08/27 سرقت موتور سیکلت ش 1 دادیاری دادسرای تاکستان 970763
1398/06/04 نگهداری 65 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960728
428 علی میرزایی 1408 1395/12/5 1395/07/07 3 اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حرکات نامتعارف – هیاهو و جنجال ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941421
1396/06/15 نگهداری 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960174
1397/12/06 زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970223
429 سیده محدثه قاضی میر سعید 1410 1395/12/5 1395/08/01 3 کلاهبرداری ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 950378
1396/06/26 نگهداری 19 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960238
1397/12/04 عدم درج نوع اتهام ش 14 دادیاری دادسرای قزوین 970025
430 بهار حیدری 1411 1395/12/5 1396/03/21 3 سرقت خودرو و بار آن و ایراد صدمه بدنی عمدی و شروع به قتل عمدی و ….. ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 950462
1397/06/13 نگهداری تقریبی 38 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970299
1398/05/09 نگهداری تقریبی 19 گرم شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980452
431 حسین احمدی 1412 1395/12/5 1395/08/12 5 سرقت تعزیری و معاونت در سرقت تعزیری ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950741
1396/06/28 حمل مواد مخدر ش 11بازپرسی دادسرای قزوین 960639
1396/07/25 عدم درج نوع اتهام – ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 960395
1397/06/18 مشارکت در سرقت ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970659 – زیر 18 سال
1398/05/10 محاربه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970593
432 مهسا فانی 1421 1396/04/19 1 اجیر کردن اشخاص جهت نگداری مقدار11 گرم و 50 سانتی گرم هروئین و 3 گرم و 10 سانتی گرم شیشه و ….. ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960309
433 مصطفی علی نیا مقدم 1422 1395/12/5 1395/04/13 7  تهدید با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 950295 – زیر 18 سال
1396/04/15  نگهداری 47 گرم مواد مخدر از نوع هروئین ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 960116
1397/02/30  جرح عمدی با چاقو و تخریب خودرو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960160
1398/03/08  نگهداری 32 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 971022
1399/02/12  لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین
1399/05/07 شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900419 – زیر 18 سال
1399/09/23  قتل ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900172
434 فاطه غلامی 1420 1395/12/5 1395/04/22 4 سرقت موتور سیکلت و تحصیل مال مسروقه ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 950077
1396/05/25 حمل 4 گرم گراس و استعمال گراس ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 960461
1397/06/04 نگهداری تقریبی 65 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960728
1398/03/11 ایراد صدمه خطئی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 970971
435 تانیا محمدی 1419 1395/12/5 1395/08/29 4 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950903
1396/07/25  نگهداری 20 گرم شیشه ش 1دادگاه انقلاب قزوین 940642
1396/11/10 ایراد صدمه بدنی خطئی در اپر بی احتیاطی در رانندگی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960996
1398/05/30 سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 980135 – زیر 18 سل
436  سودابه  غفوری 1418 1395/12/05 1395/07/07 2 مشارکت در سرقت ش 10 دادگاه کیفری دو قزوین 950016
1399/05/07  شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 990041 – زیر 18 سال
437 مهدی پروین بازاری 1416 1395/12/5 1395/04/22 7  تحصیل مال مسروقه ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 940699
1396/04/18 به اتهام 256 گرم هروئین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960276
1396/06/19 ایراد صدمه بدنی شبه عمدی باشی از بی احتیاطی در امر رانندگی بدون گواهینامه رسمی ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 950561
1397/08/23  مشارکت در سرقت ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970532
1398/05/14 لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970320
1399/04/09 لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900014
1399/08/05 نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900668
438 الهام معصومی وشمه سرا 1414 1395/12/5 1396/04/18 2  مشارکت در تحریق عمدی اموال ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960007
1397/02/30  مزاحمت تلفنی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960671
439  علی محسنی مالکوانی 1413 1395/12/5 1395/07/07 5 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی به میزان 40 درصد تقصیر ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950463
1396/06/28 حمل مواد مخدر ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 960639
1396/07/25 عدم درج نوع اتهام  ش 3  بازپرسی دادسرای قزوین 960395
1397/07/08 نگهداری تقریبی 100 کیلو تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970160
1398/03/27  نگهداری 400 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980332
440 منوچهر احمدی مجد 1453 1396/12/3 1397/01/20 3 نگهداری تقریبی 27 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960729
1398/01/18 عدم درج نوع اتهام ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 970861
1398/11/12 نگهداری تقریبی 30 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981080
441 سعید صحرایی خانی 1455 1396/12/3 1397/01/20 3 توهین به مقام معظم رهبری ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 961275
1398/01/21 مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی  ش 13 دادیاری دادسرای قزوین 970005
1398/11/02 نگهداری تقریبی 5 کیلو تریاک و 1 کیلو هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981119
442 اژدر ابراهیم خانی 1456 1396/12/3 1397/02/03 1 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 960596
443 پروانه محمد حسینی 1460 1396/12/3 1397/12/06 1 ارتکاب 3 فقره سرقت ش 1 دادیاری دادسرای تاکستان 971377 – زیر 18 سال
444 غزل فاروقی 1463 1396/12/3 1395/08/29 5 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950524
1396/12/22 نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960659
1398/03/11 سرقت ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 980101 – 980100
1399/04/14 مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900182 – 9900184
1399/11/25 ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی ستون فقرات ش 8 دادیاری دادسرای انقلاب قزوین 9901403
445 محمود رضا ذاکرین 1459 1396/12/3 1395/08/22 7 توهین ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 940976
1395/09/24 عدم درج نوع اتهام ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 950904
1396/08/07 نگهداری قرص متادون – نگهدای داروی غیرمجاز ترامادول و 105 گرم قرص دتای هندی و 10 گرم قرص دراگون ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 960517
1397/06/14 مشارکت در حمل مواد مخدر تر یاک ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970562
1398/04/05 مشارکت در آدم ربایی منتهی به آسیب جسمی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970130
1399/04/09 نگهداری تقریبی 600 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900153
1399/08/17 نگهداری تقریبی 48 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900683
446 نسرین خدابنده لو 1464 1396/12/3 1395/08/29 4 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950524
1396/11/23 مشارکت در نگهداری هروئین و شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای انقلاب قزوین 960966
1397/12/27 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 971220
1399/06/18 سرقت موتور سیکلت ش 1 دادیاری دادسرای البرز 9900114
447 سید جمال وسوی دژکام 1451 1395/12/5 1396/04/22 4 مشارکت در نگهداری 396 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960138
1398/03/11 نگهداری 17 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980285
1399/01/20 صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی و ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین و….. ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 980336 – زیر 18 سال
1399/07/13 ضرب و جرح عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900356
448 سکینه امینی 1462 1396/12/3 1395/06/09 5 اخلال در نظم عمومی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 940834
1396/07/05 سرقت از داخل مغازه ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 950730
1398/06/04 تخریب – تهدید با چاقو و مصرف مسکر ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین ش980302
1399/04/10 قتل عمد ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 9900275
1399/08/24 لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 960229
449 علی خانی 1465 1396/12/3 1395/06/09 7 برقراری رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950637
1395/11/16 مشارکت در انزاع دسته جمعی  ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 950795 – زیر 18 سال
1396/02/26 ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاهکیفری دو قزوین 960132
1397/02/30 ادم ربایی و …. ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 960018
1398/03/23 مشارکت در حمل 246 گرم هروئین و 107 گرم شیشه ش 9 بازپرسی  دادسرای قزوین 980175
1399/04/14 زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980329
1399/09/08 حمل و نگهداری 118 گرم هروئین و نگهداری 50 سانتی گرم حشیش و 1 عدد پایپ ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900819
450 ماندانا بابایی 1461 1396/12/3 1395/08/29 6  سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 950694
1396/06/28 روزه خواری ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 960346
1397/01/26  عدم درج نوع اتهام ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 961203
1398/03/01 مشارکت در نگهداری 27 گرم مواد مخدر از نوع هروئین ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 970939
1399/07/14 نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900622
1399/10/11 فروش تقریبی 14 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950178
451 علیرضا لشگری 1438 1396/12/3 1395/04/04 5 ضرب و جرح عمدی ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 950005 – زیر 18 سال
1396/11/29 فروش  اموال نیروهای مسلح ش 1 دادگاه نظامی قزوین 960136
1397/10/01 قتل عمد و سوء استفاده از شغل دولتی ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 950386
1398/05/14 ضرب و جرح عمدی – توهین و افترائ ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 980447
1399/10/20 مشارکت در نگهداری تقریبی 68 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900932
452 علی مهر علیان 1440 1396/12/3 1395/08/20 3 تمرد نسبت به مامورین حین انجام و ظیفه ( جلوگیری از اجرای پلمپ ) ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 951110
1396/05/23 نگهداری مشروب  ش دادگا عمومی بخش آبگرم 960017 – زیر 18 سال
1397/05/03 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970342
453 غلامرضا آزادی 1441 1396/12/3 1395/07/07 3 اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حرکات نامتعارف – هیاهو و جنجال ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941421
1398/07/14 ضرب و جرح عمدی ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 971162
1399/06/18 شرب خمرش 3 بازپرسی دادسرای البرز 9900320
454 رضا امامعلی 1443 1398/01/24 1395/08/29 3 توهین و تهدید ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950721
1397/04/11 ترغیب و تهدید افراد به اعمال منافی عفت ش 11 دادیار دادسرای قزوین 970094
1398/03/11 عدم درج نوع اتهام ش 2 دادیاری دادسرای بوئین زهرا 970923
455 ثریا کشاورز یوسفی 1444 1396/12/3 1395/10/08 6  مصرف مسکر ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950339
1397/01/26 وارد کرون 1 گرم 10 سانت حشیش و 20 سانت گراس ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 960983
1398/03/11 مصرف مسکر و حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 980196
1399/01/20 حمل سلاح سرد با قصد ایراد صدمه ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 981680
1399/05/08 ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980449 – زیر 18 سال
1399/08/17 نگهداری 35 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900762
456 فرزام قاسم پور 1445 1396/12/3 1396/12/22 2 فراری دادن متهم محکوم به اعدام ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950030
1397/02/30 نگهداری مواد منفجره و محترقه ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 970316
457 علینقی عزیزی حسن آبادی 1447 1396/12/03 1395/08/16 6 شرب خمر ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 950748 – زیر 18 سال
1396/12/22 نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960673
1397/06/04 عدم درج نوع اتهام ش 102 دادگاه کیفری 2 قزوین 900018
1398/03/23 به اتهام 17 بوته گراس کشف شده از متهم ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 980473 – زیر 18 سال
1398/09/05  نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 981172
1399/10/27  شرب خمر ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 981021
458 احمد تربیعی 1448 1396/12/3 1396/12/14 2  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 961110
1398/07/15  نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980601
459 آرش جهانی 1449 1396/12/3 1395/06/09 5 کبوتر پرانی و نگهداری و پرورش کبوتر ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940325
1396/11/29 نگهداری تقریبی 26 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960546
1397/11/27 نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970696
1399/04/09  حمل 1 کیلو 982 گرم هروئین ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900192
1399/08/17  نگهداری 35 گرم هروئین  و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900672
460 حمیدرضا رضایی کرماجانی 1450 1396/12/3 1395/04/04 4 توهین و تهدید ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950087
1396/11/29  مشارکت در نگهداری 296 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960138
1398/07/13 نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980678
1399/01/25  مشارکت در سرقت ش 1014 دادگاه کیفری 2 تاکستان 981084
461 میثم حاج ابراهیمی 1473 1396/12/03 1396/07/13 4 ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 960658
1397/11/17  نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 971239
1398/08/25 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 981139
1399/09/12 بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9901060 – زیر 18 سال
462 محمد هادی محمدیان سروندانی 1468 1396/12/3 1395/09/30 5 جرح ا چاقو ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 950634
1397/10/01 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970783
1398/07/20 نگهداری و استعمال مواد مخدر از نوع گراس ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 980834
1399/02/23 نگهداری مواد مخدر به میزان 10 سانت شیشه و نگهداری 23 گرم و 50 سانت هروئین و 2 گرم و 40 سانت مواد روانگردان شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980972
1399/07/05 توهین و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 971202
463 غلامرضا مقیمی 1472 1396/12/3 1395/09/14 5  الصاق پلاک موتور سیکلت دیگر به موتور سیکلت خود ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950461
1396/11/29  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 961191
1397/10/20 توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 960601
1398/08/12 کلاهبرداری رایانه ای ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 980118
1399/01/25 مشارکت در سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 981084
464 منیژه اسماعیلی جامکانی 1476 1396/12/3 1395/08/29 5 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کفری دو قزوین 95052
1396/11/29  تهدید با چاقو ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 961409
1397/11/10 کشت 24 بوته شاهدانه و تولید 170 گرم گراس ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970255
1398/08/22  ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 981206
1399/11/23  مشارکت در تخریب عمدی قطاار مسافربری ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900772
465  مریم طهرانی ها 1470 1396/12/3 1395/09/20 6  ایراد صدمه بدنی عمدی ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 950343
1396/11/29  حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 960734
1397/10/01  جرح عمدی با چاقو ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 961507
1397/11/17 جرح عمدی با چاقو اشتباها ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 970515
1398/05/15  تمرد نسبت به مامور دولت در حین انجام وظیفه و تهدید  ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 980681
1399/04/14  قتل عمدی و مشارکت در فروش مال مسروقه ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980101
466  زهرا حیدری 1478 1396/12/3  1395/07/24 3 استفاده از چاقو در ایراد جرح عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950229
1397/01/20  نگهداری تقریبی 10 گرم هروئین و شیشه ش 1  دادگاه انقلاب قزوین 960716
1398/03/21  نگهداری تقریبی 346 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970438
467  شیوا ابراهیمی سرایی 1467 1396/12/3 1395/08/12 4 عدم درج نوع اتهام ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 950688
 1396/11/23  مشارکت در حمل و نگهداری 50 گرم مواد مخدر وغیره ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 960868
1397/12/20  ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشی ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 971017
1399/06/18  آدم ربایی و قاچاق انسان ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 960208
468 امیر طاهری 1475 1396/12/3  1395/09/06 5  ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 950755
1396/12/22  مضنون به قتل عمد ش دادگاه عمومی بخش اسفرورین 950847
1397/11/10 مشارکت در قتل ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 971106
1398/08/12  نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 62 گرم و نگهداری مواد مخدر شیشه به میزان 31 گرم و نگهداری متادون به میزان 20 سانت ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980262
 1399/01/25  مشارکت در سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 981084
469  سید محمود ملک حسینی 1474 1396/12/3  1397/10/17 2  نگهداری مواد مخدر ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 970308
 1398/06/17  سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980433
470  کامبیز لطفی 1477 1396/12/3  1395/08/05 3  شرب خمر و تمرد و تهدید ش 101 دادگاه کیفری دو محمدیه 950819
 1396/02/17  ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین ش 101 دادگاه کیفری 2 محمدیه 950480
 1397/04/31 عدم درج نوع اتهام ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 970390 – زیر 18 سال
471  زهرا عبداله پور 1471 1396/12/3  1395/08/29 6  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950524
 1396/08/04  مشارکت در سرقت  106 دادگاه کیفری دو قزوین 960736
1396/11/29  ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 950184
1398/07/20  عدم در ج نوع اتهام ش 10 دادگاه تجدید نظر قزوین 980334
1399/04/12 کلاهبرداری رایانه ای ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900073
 1399/09/15  نگهداری تقریبی 25 گر هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900827
472 کریم علیزاده 1469 1396/12/3 1395/10/08 6  مصرف مسکر و توهین و تخریب خودرو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950164
 1398/09/05  ضرب و شتم ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 980360
 1397/10/01  فروش مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970712
1396/11/29  سرقت و شروع به سرقت ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 961140 – زیر 18 سال
1399/03/01  مشارکت در نگهداری مقدار 1 کیلو و 110 گرم مواد روانگردان شیشه و …. ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 980577
1399/07/05  نگهداری 47/50 سانت هروئین و 26/50 سانت شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900156
473  مریم شیر خانلو 1486 1396/12/3 1395/08/06 6  مشارکت در بودن مال دیگری ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 941264
1396/07/13  سه فقره سرقت ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 960684
1396/12/13  عدم درج  نوع اتهام ش دادگاه عمومی بخش ضیا ء آباد 961155
1398/07/09  نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980570
1399/04/12  نگهداری و استعمال مواد مخدر ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 981793
1399/09/23  مشارکت در حمل و نگهداری 50 سانتیگرم حشیش و …. ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900819
474 مسلم نظری خاکشور 1479 1396/12/3  1396/08/08 6 مشارکت در آدم ربایی با چاقو و ایراد صدمه بدنی عمدی
1396/12/17  سرقت تعزیری ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 961577
1397/10/01  مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970202
1398/06/04  نگهداری 28 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980533
1399/04/12 مشارکت در سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 981514
1399/09/23 مشارکت در سرقت مقرون به آزار ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900112
475  محمد بهراد فتحی 1480 1396/12/3 1395/09/06 5 عدم درج نوع اتهام ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 950815
1396/11/28  عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 960404
1398/03/11 نگهداری و مالکیت مواد مخدر به میزان 50 گرم هروئین و 90 سانت شیشه و نگهداری مواد روان گردان به میزان 1 گرم ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980160
1399/04/12  حمل 973 گرم هروئین ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900108
1399/09/23 مشارکت در اخلال در نظم عمومی بواسطه ایجاد درگیری و هیاهو و جنجال در اوقات نامتعارف شب ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 9900674 – زیر 18 سال
476  سید میثم ارسنی 1490 1396/12/3 1395/07/24 6  مشارکت در ربودن مال دیگری ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941264
1396/03/31 سرقت ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 941591
1396/03/21  حمل 20 گرم گراس ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 960137
 1397/09/08  اختلاس ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970498
1399/07/16  نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900591
1399/10/11  نگهداری 28 گرم و 70 سانت مواد مخدر از نوع هروئین و نگهداری 51 گرم شیشه ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900751
477 حسین مافی 1482 1396/12/3 1395/04/26 6 ایراد ضرب  جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش کوهین 942085
1396/03/27 حمل 4 گرم گراس و استعمال گراس ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 960137
1397/05/03 نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970237
1398/03/13 نگهداری 42 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980050
1399/04/12  لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900014
1399/09/23  مشارکت در اخلال نظم عمومی بواسطه ایجاد درگیری و هیاهو و جنجال در اوقات نامتعارف شب ش 1 بازپرسی دادسرای قزین 9900674 – زیر 18 سال
478  مرتضی سبزی ایاز 1489 1395/08/29 3 اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حرکات نامتعارف ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 941421
1396/12/22 نگهداری تقریبی 45 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960688
1396/12/22 نگهداری 102 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960675
479 الهام مافی 1488 1396/12/3 1395/08/06 3  عدم درج نوع اتهام ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 950706
1396/11/29 ایراد جرح عمدی با چاقو ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 960821
1398/03/01 مشارکت در حمل 497 گرم مواد مخدر از نوع شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 980067
480 مهدی محمدیان 1483 1396/12/03 1395/08/06 3 سرقت چرخ دوچرخه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950752
1396/11/23  نگهداری 47 گرم و 20 سانت هروئین  + 30 سانت شیشه و 3 گرم قرص متادون ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 960875
1398/11/15  آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980233
481  حمیدرضا ولی زاده ابی 1484 1396/12/03 1395/10/08 3  ایراد صدمه بدنی عمدی  ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 951116
1396/12/22  نگهداری تقریبی 18گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960672
1397/12/06  عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 970357
482  داود یزدانی 1485 1396/12/3 1396/11/29 2  لواط ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960217
1397/12/27 نگهداری 30 گرم هروئین و …. ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970674
483  رضا رمضانی 1481 1395/3/16  1395/06/21 5  توهین – ورود به عنف و ایجاد رعب و وحشت ش 101 دادگاهکیفری دو بوئین زهرا 950616
 1396/07/01  تخریب شیشه اتومبیل ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 960548 – زیر18 سال
 1397/04/31  عدم  درج نوع اتهام ش 2 دادیاری دادسرای بوئین زهرا 970225
 1398/03/11  عدم درج نوع اتهام ش دادگاه عمومی بخش رامند 971258
1398/09/14  نگهداری 48 گرم هروئین و 1 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 980840
484  فاطمه کلاهدوزها 1487 1396/12/03  1395/10/13 5  عدم درج نوع اتهام ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 950484
1396/07/13  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960717
1397/08/27  نگهداری 105 کیلو تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970168
1398/02/15 نگهداری تقریبی 15 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970561
1398/06/04  رانندگی بدون گواهینامه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 970198
485  فهیمه راحتلویی 1496 1396/12/3 1395/06/16 3  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950524
1396/04/20 توهین به آموزش و پرورش ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 960423
1399/10/10 مشارکت در نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900904
486 اتنا ملک محمدی 1493 1396/12/3 1398/04/12 1 رانندگی بدون پروانه و تهیه وسایل ارتکاب به جرم  ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 980292
487 محسن درخوش 1494 1395/3/16 1396/08/30 5 رابطه نامشروع ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 961113
1397/06/18  نگهداری مواد محترقه و مواد ناریه ش 101 دادگاه کیفری دو بوئین  زهرا 970303
1398/01/21 عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی  دادسرای بوئین زهرا 970967 -زیر 18 سال
1398/07/01 نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980645
1398/07/28  قتل  ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 980505
488 سمیه سمیعی اینکی 1495 1396/12/3 1396/12/07 4  حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961336
1397/12/27  شروع به سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 971403
1398/11/16  شرکت در نزاع دسته جمعی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980471
1399/06/22  ایراد ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 971072
489  سارا آقایی لیاولی 1497 1396/12/3 1395/06/31 6  حمل 1 عدد گاز اشک آور ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 941432
1396/04/28  توهین ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 960423
1397/06/04 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 970400
1397/10/24  ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 97099
1398/07/14  عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980051
1399/12/06 حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 9901340
490 معصومه چگینی 1498 1396/12/3 1396/02/24 6 ایراد جرح با چاقو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 951215 – زیر 18 سال
1397/02/03 مشارکت در ادم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970009
1398/02/07 نگهداری 24 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970935
1398/10/12 ضرب و جرح عمدی و مشارکت در فروش مال مسروقه ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980696
1399/04/12 مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی ش 111 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900225
1399/09/24 نگهداری تقریبی 2177 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900815
491 مجید علی مددی 1499 1396/12/3 1395/10/08 7  سرقت ش 106 دادگاه  کیفری 2 قزوین 951220
1396/08/04 عدم درج نوع اتهام ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960771
1397/02/01  قتل عمد ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 94012
1398/03/21  فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 960788
1398/04/12  نگهداری هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980289
1399/04/12  مشارکت در سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 981514
1399/09/24  تحصیل مال از طریق نامشروع  سوء استفاده از تقلب از امتیازات و کلاهبرداری ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 9900762
492 سعید محمدی 1491 1396/12/3 1396/03/03 5  اخلال در نظم و ایراد ضرب با سیلی به مامور در حین انجام وظیفه ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 951216
1397/08/23  نگهداری مواد مخدر ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970741
1398/03/11 مشارکت در نگهداری 1/5 لیتر مشروبات  الکلی دست ساز داخلی و ….ش 9 بازپرسی دادسرای قزوی 970017
1399/04/12 نگهداری 210 گرم شیشه و 105 گرم هروئین و 90 سانت قرص متادون ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900194
1399/09/24 مشارکت در نزاع دسته جمعی  منجر به جرح ش 2 دادگاه  کیفری 1 قزوین 980127
493 مریم علیزاده 1492 1396/12/3 1395/08/29 6  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 950524
1397/02/17 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 961225
1398/03/11  نگهداری 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 971008
1398/03/23 نگهداری 37 گرم هروئین و شیشه ش 1دادگاه انقلاب قزوین 980322
1399/05/13  مشارکت در دو فقره سرقت موتور سیکلت و اوراق نمودن آن ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900534
1399/07/28  رابطه نامشروع دون زنا ش دادگاه عمومی بخش رامند – زیر 18 سال
494 مرضیه مهرعلیان 1500 1396/12/3 1395/06/28 4  نگهداری یک سوم لیتر مشروب الکلی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 950629
1396/12/22  عدم  درج نوع اتهام ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 960975 – زیر 18 سال
1397/11/09 مشارکت درحمل 316 گرم هروئین ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 970364
1398/05/20 مشارکت در تخریب عمدی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 980312
495 منصور منصوری 1501 1396/12/3 1397/01/20 2 نگهداری 21 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960326
1399/05/02 ایراد ضرب و جرح عمدی  ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900179
496 رضا رضایی 1502 1396/12/3 1396/12/13 4  عدم درج نوع اتهام ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 961172
1397/10/20 معاونت در سرقت مقرون به آزار و مصرف مسکر ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970373
1397/12/27 نگهداری 133 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970556
1398/11/12  اخلال در نظم عمومی ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 980530
497 مینا عسگری مژدهه 1503 1396/12/3 1396/03/03 4 مشارکت در ورو به عنف و توهین ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 960211
1397/02/03 مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح ش دادگاه  عمومی بخش دشتابی 960338
1398/05/14  نگهداری مواد مخدر به میزان 25 گرم ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 980434
1399/06/17 شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900115
498  زهرا مرآتی 1504 1396/12/3 1395/06/09 4  مزاحمت برای بانوان در معابر عمومی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950742
1396/12/20 حمل 993 گرم مواد روانگردان هروئین و 108 گرم مواد روانگردان شیشه ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 961010
1397/11/17 حمل 58/45 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970563
1398/11/16 نگهداری مواد از نوع شیشه و هروئین به میزان 25 گرم ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981006
499  سعید یوسفلی 1506 1396/12/3 1396/02/24 5  سرقت ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 951188
1397/04/11 قدرت نمایی با چاقو و شرب خمر ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 970419
1398/05/09 زنای به  عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970092
1399/04/12  نگهداری تقریبی 21 گرم و 50 سانت هروئین و 50 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900233
 1399/09/24  نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900823
500  فرشید رحیمی ورکی 1507 1398/01/24 1398/03/18 3 در معرض فروش قرار دادن 180 گرم هروئین و 8 سانتی گرم هروئین در قالب 10 بسته و 50 سانتی گرم شیشه و …. ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961200
1399/04/26  توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 980527
1399/08/24  نگهداری 49 گرم هروئین و آلات استعمال مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900746
501 شیما کیماسی سلخوری 1508 1396/12/3 1396/07/05 3  ایراد صدمه بدنی خطئی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف فرار از صحنه تصادف ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960689
1398/04/12   عدم درج نوع اتهام ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 980006
1399/05/02  نگهداری مواد روان گردان از نوع هروئین به میزان 45 گرم ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 9900087
502 سمیه بهرام خانی 1509 1396/12/3 1395/08/05 6 سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه مارک اپل ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 940352 – زیر 18 سال
1396/12/22 مشارکت در حمل مواد مخدر ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 961171
1397/12/04  ایراد صدمه بدنی شبه عمدی در اثر تصادف رانندگی ش 9 دادیاری دادسرای قزوین 971277 – زیر 18 سال
1398/10/12  مشارکت در آدم ربایی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980161
1399/04/12  رانندگی بدون گواهینامه ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9900120
1399/11/25 نگهداری تقریبی 62 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901054
503  سعید ربیع پور ششکل 1510 1396/12/3 1397/04/31 3  عدم درج نوع اتهام ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970216
1398/03/21  جرح عمدی با چاقو و اخلال در نظم عمومی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 980202
1399/01/20  نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 4 گرم و نگهداری مواد مخدر هروئین به میزان 17 گرم ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980714
504 معصومه ربیع زاده گیل 1511 1511 1397/01/20 3  نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960737
1398/01/21  نگهداری هروئین به میزان 2 گرم و شیشه 47 گرم ش 2 بازپرسی دادسرای البرز  971276
1398/11/02  نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 980665
505 لیلا ابراهیم خانی 1513 1396/12/3 1397/01/20 2  استعمال مواد مخدر و نگهداری مواد مخدر از نوع گراس ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 970015
 1398/05/14  عدم درج نوع اتهام ش دادگاه عمومی بخش رامند 970459
506  اهورا پویایی 1514 1396/12/3  1397/01/26 3  تحصیل مال مسروقه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960480
1398/02/07  فروش قرص و شربت متادون ش 1 با زپرسی دادسرای آبیک 971543
1399/03/01  مشارکت در نگهداری 1 کیلو و 110 گرم مواد روانگردان شیشه و ….  ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 980577
507  فریدون رفیع پور 1515 1396/12/3  1395/06/09 4 ضرب عمدی و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 950248
1396/03/03  سرقت وجه نقدر از منزل  ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 960120
1396/05/23 عدم درج نوع اتهام ش 102 دادگاه کیفری 2 آبیک 960455
1398/04/31 مشارکت در آدم ربایی و تهدید با سلاح سرد ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین  980046
508  الهه دشتی 1516 1391/06/28 1399/10/20 1   نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900926
509  سید عباس حسینی سعد آبادی 1518 1396/12/3 1397/01/20 1 نگهداری تقریبی 105 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960730
510 رضا نجفی 1519 1392/6/2 1398/02/28 6 عدم درج نوع اتهام ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 960910
 1395/11/20  مشارکت در قتل عمدی ش دادگاه عمومی بخش رامند 940528
1396/10/25  انتشار تصاویر خصوصی از طریق سامانه های رایانه ای و تحریک و ترغیب افراد به انحرافات جنسی ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 961089
1397/11/10  نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970709
1398/07/01  نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980661
1399/09/24  نگهداری 500 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900838
511  مصطفی عبدالکریمی 1520 1395/10/5  1397/12/20 4  نگهداری 46 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970478
1398/11/21  آلودگی صوتی و تخریب خودروی شاکی و بی سیم بسیج و تهدید و شرب خمر و ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 981447
1399/04/14  نگهداری تقریبی 60 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900130
1399/09/24  نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900838
512  حسین سلگی 1521 1398/01/24 1398/03/11 1  سرقت پلاک موتور سیکلت و نگهداری 241 گرم شیشه و 284 گرم هروئین ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 980044
513  سید حسین موسوی 1522 1395/10/11 1398/11/15 1  لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980079
514  سیف اله ملکی 1523 1395/11/4 1396/07/13 5  نگهداری 40 گرم هروئین و نگهداری 8 عدد پایپ ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 960434
1397/10/20  قتل عمد ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 971015
1398/07/01  نگهداری 26/70 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980569
1399/04/18  رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900016
1399/09/24 قتل عمد ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 970981
515  پرویز طاهرخانی 1524 1395/11/20 1396/02/26 6  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960017
1397/04/11  ایراد جرح عمدی با چاقو ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین  961000
 1398/01/21  ایراد ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 971812
1398/11/02 مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 980190
 1399/02/16  نگهداری مواد مخدر به میزان 395 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980920
 1399/07/16  ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 981625
516  حسین داودی 1525 1396/4/25 1396/10/03 3  ایراد صدمه عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 960929
1398/02/17  نگهداری 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 971009
1399/04/19  سرقت و مشارکت در تخریب ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900073 – 9900075
517  سعید نایبی 1526 1396/4/25 1396/08/25 4  تفخیذ ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960848
1398/02/07  نگهداری تقریبی 30 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960051
 1399/04/19 سرقت و مشارکت در تخریب ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900075 – 9900073
1399/10/02  نگهداری 32 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900886
518  حمیده کاظمی 1527 1396/4/25 1396/07/01 3 مشارکت در سرقت مقرون به آزار ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960585
 1397/07/23  نگهداری مشروبات الکلی ش 102 دادگاه کیفری 2 البرز 961066 – زیر 18 سال
1398/04/31  رانندگی بدون گواهینامه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 970198
519  مریم لامعی رامندی 1528 1396/4/25  1397/09/20 2  حمل مشروبات الکلی ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 971154
 1398/05/09  مصرف مسکر ش 102 دادگاه کیفری 2 البرز 970603 – زیر 18 سال
520 حسینعلی ساریجالو 1529 1396/04/25  1396/10/17 6  عدم درج نوع اتهام ش 102 دادگاه کیفری 2 آبیک 960496
1397/09/20  مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970586
1397/12/07  ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 آبیک 970863
1398/01/24  ضرب و جرح عمدی ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 970317
 1399/04/10  حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900276
1399/12/14  تجمع غیر قانونی ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900951
521  معصومه آزادی خواه 1530 1396/4/25 1396/09/01 3  نگهداری گاز اشک آور به نحو غیر مجاز ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960705
1397/08/27  ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 970010
1398/07/14  ضرب و جرح و توهین و تهدید ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 980567
522  وحید ایمانی رحیملو 1531 1396/4/25  1396/05/28 5  تمرد و ضرب و جرح مامور و توهین به مامور ش دادگاه عمومی بخش آبگرم 960360
1396/11/10  عدم درج نوع اتهام ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 960965
1398/03/21  نگهداری 52 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 98262
1399/04/19 حمل 740 گرم هروئین و 60سانت شیشه و نگهداری یک عدد پایپ ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 9900202
1399/09/27  نگهداری هروئین به میزان 1 کیلو و 450 گرم ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9900846
523  زهرا باقری الموتی 1532 1396/4/25 1396/09/01 5  ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960896
1396/07/25  عدم درج نوع اتهام ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 960395
1397/08/14  عدم درج نوع اتهام ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 970779
1398/03/27  عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 970946
1398/09/30  عدم درج نوع اتهام ش 6 شورای حل اختلاف محمدیه 981119
524  امین حقیقت 1535 1396/04/25 1396/05/23 3  تهدید با چاقو – قرت نمایی با چاقو – ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 960465 – 960406 – زیر 18 سال
1397/07/08 سرقت کبوتر ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 971080
1398/04/30 عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 980267
525  رضا حمزه یی 1537 1396/4/25 1396/05/31 3  جرح عمدی با چاقو ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 960472
1397/04/11 توهین ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 970310
1398//04/10 مشارکت در شروع به سرقت ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980088
526  نیما رشوند 1538 1396/4/25 1396/05/23 2 عدم  درج نوع اتهام ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 960274
1397/04/11 970207 – 970208  مصرف مسکر ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین
527  علیرضا رهی 1539 1396/4/25 1398/04/24 1  ضرب و جرح عمدی ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 971021
528  علی اصغر خلیلی نوسر 1540 1396/04/25 1398/06/10 1 مشارکت در نگهداری 37 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980385
529  محمد مهدی ملکی 1541 1396/04/25 1396/12/22 2  نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 960672
1398/01/21  ضرب و جرح عمدی  ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 971135
530 بهنام صلواتچی 1542 1396/4/25 1398/06/10 1  نگهداری تقریبی 17 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980020
531 مجید حسینی 1543 1396/4/25 1396/11/16 3  توهین ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 961104
1398/06/10  مشارکت در نگهداری 37 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980385
1398/11/15  مشارکت در سرقت شبانه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980228
532 مصطفی ساغریان 1544 1396/4/25 1398/11/15 1  مشارکت در سرقت شبانه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980228
533  محمد رضا سجادی نسب 1545 1396/4/25 1398/03/11 1  استعمال و نگهداری مواد مخدر 70 سانت گراس ش 6 بازپرسی دادسرای قزوین 980089
534  کیوان حبیبی 1546 1396/4/25 1396/08/25 2  تفخیذ ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960848
1397/10/08 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 970595
535 حجت صفری 1547 1396/4/25 1396/08/23 5  مشارکت در سرقت ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960688
1397/08/27 شروع به آدم ربایی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970720
1398/06/04  نگهداری 16/725 گرم تریاک و 49/400 گرم حشیش ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980521
1399/04/09 مشارکت در آدم ربایی با موتور سیکلت ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900115
1399/06/23 معاونت در قتل عمدی و برقراری رابطه نامشروع دون زنا ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900806
536  سعید کرمانشاهی 1548 1396/4/25 1396/05/23 4 نگهداری مشروب ش دادگاه عمومی بخش آبگرم 960017
1397/08/05  مشارکت در سرقت تعزیری ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 970372
1398/07/09  محاربه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970593
1399/06/17 شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900115
537  مریم رضایی 1549 1396/04/25 1396/12/13 3 عدم درج نوع اتهام ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 961195
1398/06/25  بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی شبه عمدی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 980780
1399/06/19   ایراد ضرب و جرح عمدی – شرب خمر – اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900347
538  محسن موحدی زاده 1512 1396/12/03 1397/03/23 4  توهین ش 4 دادیاری دادسرای قزوین  970092
1398/03/13 نگهداری 42 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980050
1399/04/12  سرقت تعزیری ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900284
1399/09/24 نگهداری تقریبی 26 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب  قزوین
539  زینب فرهاد لو 1552 1396/04/25 1399/04/26 2   مشارکت در سرقت یکدستگاه موتور سیکلت و رانندگی بدون گواهینامه مخصوص موتور سیکلت ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900377
1399/06/23  ضرب و جرح عمدی با چاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900689
540 عاطفه خادمیان 1553 1396/4/25 1396/07/01 4  مشارکت در سرقت مقرون به آزار ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960585
1397/10/20  ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 970402
1398/07/14 سرقت وسایل و متعلقات تاسیسات مورد استفاده عمومی در شب به نحو مشارکت ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 980865
1399/07/16  ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 981625
541  الهام گودرزی 1554 1396/4/25 1397/01/26 2  نگهداری گاز اشک آور ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 950027
1398/03/27 نگهداری 16 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980286
542 سعید رسول ابربکوه 1555 1396/4/25 1398/03/11 1 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 980166
543  محمود غلامی تاش 1556 1396/4/25 1396/10/03 3 ایراد صدمه بدنی عمدی در اثر برخورد نارنجک دستی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 960081
1398/04/20  عدم درج نوع اتهام ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 980135 – زیر 18 سال
1399/04/25  نگهداری 286  گرم هروئین و 66 گرم شیشه و 1 عدد دستگاه ترازوی توزین ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900181
544  سهیلا چلمبری 1558 1396/4/25 1396/07/13 5  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960717
1397/07/28 سرقت مستوجب تعزیر ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 970894 – زیر 18 سال
1398/05/12  سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 980002 – زیر 18 سال
1398/06/03  توهین و ضرب و جرح و فحاشی ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 980675
1399/04/19 نگهداری 21 گرم شیشه و 1 عدد وافور و 7 و نیم سانت شربت ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900276
545 محمد تقی نصیری 1559 1396/4/25 1396/05/31 3 جرح عمدی با چاقو ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 960472
1397/08/23  عرضه ی غیر مجاز قلیان ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970632
1398/06/04  نگهداری 22 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980508
546  سحر محمد بیگی سلخوری 1560 1396/4/25 1396/07/01 4   حمل 9 گرم گراس ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 960039
1397/08/28 عدم درج نوع اتهام ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 970150
1398/06/31  عدم درج نوع اتهام ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980362
1399/05/02  نگهداری و در معرض فروش مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 64 گرم و 1 عدد ترازو ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 9900087
547 توحید رضایی 1562 1396/04/25 1396/10/16 5 مشارکت در سرقت موتور سیکلت ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 960917 – زیر 18 سال
1397/10/01 توهین ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 970730
1398/05/14  نگهداری 125 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980250
1399/04/19  توهین – مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با قمه – مشارکت در تخریب ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900020
1399/09/30  مشارکت در سرقت مسلحانه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900143
548  سمیه دریایی 1565 1396/4/25 1396/11/29 5  نگهداری 1 عدد گاز اشک آور -ایراد صدمه بدنی عمد – توهین – فحاشی ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960835
1398/01/21 مشارکت در سرقت ( 3 متر گاردریل ) ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 970890
1396/08/23  مشارکت در سرقت ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 960688
1397/03/23  ایراد صدمه بدنی عمدی ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 961392
1398/03/27  نگهداری 965 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980334
549  علی اصغر هاشمی 1566 1396/04/25  1396/12/07 2  قدرت نمایی با چاقو ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 961147
 1398/03/11  نگهداری 1 و نیم لیتر مشروب ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین  980100 – زیر 18 سال
550  قاسم صباحی فر 1568 1396/4/25 1398/03/01 1  ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 970407 – زیر 18 سال
551 جواد افشار 1569 1396/4/25  1398/02/28 1  آدم ربایی با وسیله نقلیه ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970351
552  میترا پرتوی مالفجانی 1567 1396/4/25  1396/08/04 2  مشارکت در سرقت ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960736
1397/09/20  ایراد ضرب عمدی و توهین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970791
553 علی حسنی 1570 1396/4/25  1397/01/26 4  خرید مشروبات الکلی ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 961599
1397/11/17  ایراد صدمه بدنی  ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 970587
1398/05/14  ضرب و جرح عمدی و توهین و اخلال در نظم ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 971629
1398/09/18  ضرب و جرح و توهین و تهدید ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 981031
554 عبدالمجید کاظمی 1573 1396/5/1 1398/02/17 1  سرقت ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 971189
555 معصومه اهنگریان 1576 1396/5/30 1396/09/02 6  ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960896
1397/03/23  حریق عمدی و تخریب عمدی ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 960918 – زیر 18 سال
1398/03/23  نگهداری 1 عدد وسیله استعمال پایپ و در معرض فروش قرار دادن 27 گرم هروئین و غیره ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980196
1398/06/26  ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960642
1399/04/19  نگهداری تقریبی 80 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900233
1399/09/30 نگهداری تقریبی 41 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900874
556 بیژن رستم خانی 1578 1396/6/28 1399/06/19 1 نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 190 گرم ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900611
557 مصطفی صالحی 1580 1396/8/29 1396/11/10 4 مشارکت در حمل 300 گرم مواد روان گردان هروئین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 960922
1397/09/20  نگهداری 17 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970528
1398/04/20 ضرب و جرح عمدی و توهین ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 971809
1397/03/23  امحاء قدر متقین 200 گرم هروئین ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970195
558 سید سعید حسینی 1577 1396/6/19 1397/10/29 5 قتل عمدی زن مسلمان ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 961192
1398/11/15  شرب خمر ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 980517
1399/03/31 نگهداری 11 گرم و 50 سانتی گرم هروئین و 3 گرم و 10 سانتی گرم شیشه و مشارکت در معدوم نمودن 35 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980077
1396/09/08  سرقت ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 960766
1399/12/14  ضرب و جرح عمدی ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 9900746
559 مرضیه مومنی 1575 1396/5/23 1397/08/23 2 سرقت تعزیری و توهین ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 970369
1398/03/01 سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 محمدیه 970844
560 حسن قاسمی 1574 1396/5/5 1398/03/04 5  عدم درج نوع اتهام ش 101 دادگاه کیفری دو محمدیه 970844
1398/09/05 نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 981150
1399/07/19  مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب و جرح و عیره ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 981638
1399/10/22 رانندگی بدون گواهینامه ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 9900759
1397/03/23 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روانگردان ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 970132
561 اسحق ذوالقدر 1572 1396/4/26 1398/03/27 1 نگهداری 1/983 گرم شیشه ش 1  دادگاه انقلاب قزوین 980333
562 سید رضا قاسمی فرد 1571 1396/4/25 1396/11/12 1 عدم درج نوع اتهام ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 960933
563 امید طاهرخانی 1581 1388/12/7 1398/11/02 2 مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 980190
1397/12/22 مشارکت در فروش 4 کیلو تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 950138
564 سعید احمد مالکی 1582 1396/9/5 1398/07/01 4  نگهداری تقریبی 43 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980612
1399/04/19 نگهداری 1 و نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9900219
1399/10/20 فروش 3 کیلو هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900025
1397/06/06  ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 960987 – زیر 18 سال
565 نازنین کاکاوند 1589 1397/4/7 1398/01/21 4  شرب خمر و نگهداری 1و نیم لیتر مشروبات الکلی و تمرد از دستور پلیس ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 971293
1399/06/20 نگهداری هروئین به میزان 18 گرم و شیشه به میزان 125 گرم ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900361
1399/10/20 نگهداری تقریبی 45 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900918
1397/02/03 شرکت در منازعه ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد
566 مجید کشاورز نجفی 1583 1396/10/3 1397/10/20 2  سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970864
1397/08/23  رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970169
567 معصومه پاکدل تقوی 1585 1394/8/15 1398/05/23 3 ورود غیرمجاز به ملک غیر – مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی – تخریب ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 980602
1399/04/25  قتل عمد و مشارکت در جنایت بر میت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970001
1399/11/23  تجاوز به عنف و عیره ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980073
568 سید حسن چگینی شاد 1588 1397/4/7 1397/04/31 3 عدم درج نوع اتهام ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970130
1398/02/07  توهین ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 970751
1399/10/14  نگهداری 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900901
569 فاطمه اسدی 1591 1397/4/11 1397/07/28 1 جعل ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 970309
570 مریم فرد 1592 1397/4/11 1397/05/03 3  روزه خواری ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 970322
1397/08/01 جرح عمدی با چاقو و تهدید و توهین ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 961006
1399/10/27  ورود به عنف و مشارکت در ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای البرز 980601
571  علی سرفرانی 1593 1397/4/11 1397/08/14 3  تهدید ش دادگاه عمومی بخش ضیا ء آباد 960776
1397/10/01 تهدید ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 960776
1399/11/23  سرقت از صندوق صدقات به مبلغ 58 هزار تومان ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900533
572  امیر طاهرخانی 1594 1397/4/11 1397/04/31 3 مشارکت در تخریب شیشه خودرو و سرقت ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970264
1397/10/29 ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی عضو ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 970905
1399/11/25  نگهداری 28 گرم هروئین و 12 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9901101
573 محبوبه فرجی 1595 1397/4/11 1397/06/18 2  ایراد جرح عمدی با چاقو ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 970440
1397/10/01 مشارکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970720
574 مهسا حاجی فتحعلی ها 1596 1397/4/11 1397/06/04 3 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 970428
1398/01/21 رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 971195
1399/11/30 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 9901262
575 محمد افشار مقدم زنجانی 1598 1397/4/11 1397/04/11 3 سرقت موتور سیکلت ش 102 دادگاه کیفری دو محمدیه 970336
1397/10/20 ضرب و جرح عمدی با قمه و تهدید با قمه و توهین و مزاحمت ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 971525
1397/11/10  سرقت موتور سیکلت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 971106
576 بیتا غلامی 1597 1397/4/11 1397/08/05 1 مشارکت در سرقت موتور سیکلت در شب ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 960987
577 محمد رستمی 1599 1397/4/11 1397/04/31 2 سرقت موتور سیکلت ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 970109
1398/01/21  شروع به تخریب و توهین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 970150
578 خشایار انتظاریان 1600 1397/4/11 1397/04/28 2 ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 970395
1397/06/13 ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندکی منجر به فوت ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 970323 – زیر 18 سال
579 علیرضا پیر هادی 1601 1397/4/11 1399/10/11 1 فروش مواد مخدر به میزان 10 گرم و 40 سانت هروئین و 8 گرم و 50 سانت شیشه و 8 عدد پایپ و 4 عدد وافور ش 103 دادگاه کیفری دو ابیک 9900807
580 محمد آذر بایجانی 1602 1397/4/11 1397/06/18 2  عدم درج نوع اتهام ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 970244
1397/12/06 ضرب و جرح عمدی ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 971055
581 محمد مهدی صبوری 1604 1397/4/11 1397/06/04 3 فروش 40 سانت هروئین و 30 سانت شیشه ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 970355
1397/10/01 جرح عمدی با چاقو ش 13 دادیاری دادسرای قزوین 970523 – زیر 18 سال
1399/11/07  شرب خمر و اخلال در نظم عمومی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900715
582  صابر زارع افشار 1605 1397/4/11 1397/06/06 3 بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970533
1397/10/29  رانندگی بدون گواهینامه ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 971321 – زیر 18 سال
1399/10/14 فروش مواد مخدر ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 9900805
583 عباس اسماعیلی فر 1606 1397/4/11 1397/06/06 3  نگهداری اموال مسروقه ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 970656 – زیر 18 سال
1398/01/21 ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 971195
1399/11/7  نگهداری 14 گرم مواد مخدر از نوع هروئین و 6 گرم و 40 سانت شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 9900912
584 کیومرث کاکاوند 1607 1397/4/11 1397/05/10 2 ضرب و شتم عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 970804 – زیر 18 سال
1397/12/06  ایراد ضرب عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 971226 – زیر 18 سال
585 فرامرز محمدی 1608 1397/4/11 1397/04/31 2  تهدید با چاقو ش 10 دادیاری دادسرای قزوین 961476
1397/12/20  اخلال در نظم عمومی و شرب خمر ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 971272
586 زهرا حق شناس 1609 1397/4/11 1397/08/27 1  تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه و تخریب عمدی دسته کلاج موتور سیکلت سازمان ناجا ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 970470 – زیر 18 سال
587 شیما رحمانی فرد 1610 1397/4/11 1397/04/31 2  اخلال در نظم عمومی و مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 12 دادیاری دادسرای قزوین 970487 – زیر 18 سال
1397/12/27  سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 972187 – زیر 18 سال
588 مهدی مافی 1611 1397/4/11 1397/08/27 1 نگهداری نیم لیتر مایع مشکوک به مشروب الکلی دست ساز ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970849 – زیر 18 سال
589  زیبا ارشد شرفه 1613 1397/4/11 1397/06/04 2 سرقت ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 961502 – زیر 18 سال
1397/11/27 عدم درج نوع اتهام ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 970355 – زیر 18 سال
590  سونا محمدی 1614 1397/4/11 1397/07/28 2  ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 970771
1397/12/06 سرقت ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 971302 – زیر 18 سال
591 حمید محمد خانلو 1615 1397/4/11 1397/10/08 1 صدمات بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه ش 13 دادیاری دادسرای قزوین 970410 – زیر 18 سال
592 میلاد پارسیا 1616 1397/4/11 1397/06/04 1 عدم درج نوع اتهام ش دادگاه عمومی بخش بشاریات 951090
593 میترا یارکه سلخوری 1618 1397/4/11 1397/10/17 1  نگهداری مشروبات الکلی ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 970614
594  لیلا رحمنی 1617 1397/4/11 1397/05/20 2  دسترسی غیر مجاز و هتک حیثیت از طریق سامانه رایانه ای ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 970110
1397/12/01 سرقت مقرون به آزار و تهدید با چاقو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 971322
595 فاطمه شهسواری 1619 1397/4/11 1397/05/10 2  عدم درج نوع اتهام ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد970349
1397/10/29  ضرب عمدی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970994
596 جعفر کشاورز رضایی 1620 1397/4/11 1397/04/31 2 عدم درج نوع اتهام ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 961276
1397/10/29  ایراد صدمه بدنی عمدی ش 1 بازپرسی  دادسرای قزوین 971030- زیر 18 سال
597  معین الدین ناطقی 1621 1397/4/11 1397/07/08 2  رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 970606
1397/12/19  رانندگی بدون پروانه و تهیه ی وسیله ارتکاب جرم ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 971032
598  بهاره رحمانی 1623 1397/4/11 1397/10/20 1 سرقت ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 970772
599 پریسا زمان دار 1625 1397/4/11 1397/09/20 1 صدمه ی بدنی عمدی و سرقت مستوجب تعزیر و اخلال در نظم عمومی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970627
600 محمد کشاورز نجفی 1628 1397/4/11 1397/04/11 2 صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 960081
1397/12/27 عدم درج نوع اتهام ش 14 دادیاری دادسرای قزوین 970232
601 محمود اسلامی 1624 1397/4/11 1397/04/11 2 ضرب و جرح عمدی ش 11 دادیاری دادسرای قزوین 970293
1398/02/17 عدم درج نوع اتهام ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 980028 – زیر 18 سال
602 نسرین ملکی 1622 1397/4/11 1397/08/14 5 ضرب و جرح عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 970649
1398/01/21 ضرب و جرح عمدی با چاقو و غیره ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970108
1398/11/24 صدمه بدنی عمدی و توهین ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 971348
1399/04/19 نگهداری 1 و نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9900319
1399/10/02 نگهداری تقریبی 32 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900886
603  حمیده ترکمن 1631 1397/4/11 1397/06/06 2  شروع به سرقت مقرون به ازار و تهدید با چاقو ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970403
 1397/12/06 رابطه نامشروع  ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 971163
604 سمیرا کاظمی 1632 1397/4/11 1397/08/14 1  مشارکت در سرقت ش 8 یازپرسی دادسرای قزوین 970203 – 970212-  970220 زیر 18 سال
605 پریسا ثقفی 1634 1397/4/11 1397/10/01 2  ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی با وصف فرار از صحنه جرم بدون گواهینامه ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 970927
1397/12/27  تحصیل و فروش مال مسروقه ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 971322
606  آذر نجفی 1635 1397/4/11 1397/08/27 1  خرید مال مسروقه  ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 970098 – زیر 18 سال
607  میلاد خمسه 1636 1397/4/11  1397/07/23 1  بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970083 – زیر 18 سال
608 پرویز مهر علیان 1637 1397/4/11 1397/10/20 1  مشارکت در نزاع دسته جمعی- ایراد ضرب و جرح عمدی و غیره ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 970822 – 970824 – زیر 18 سال
609 افشین مقینی 1647 1397/4/14 1398/01/21 2  سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 971385 – زیر 18 سال
1399/11/16  نگهداری تقریبی 28 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901030
610 حمید مرادی 1642 1397/4/11 1397/09/27 4  سرقت و تهدید – تخریب و قدرت نمایی با چاقو ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 970611- زیر 18 سال
1397/10/04  ایراد صدمه عمدی با چاقو ش 13 دادیاری دادسرای قزوین 970522 – زیر 18 سال
1397/10/20  مشارکت در سرقت مقرون به آزار و مصرف مسکر ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 970474 – زیر 18 سال
1397/12/08  عدم درج نوع اتهام ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 971118
611  ابوالقاسم رضایی 1655 1397/10/22 1399/06/30 1  ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای البرز 9900852
612  سید محمد موسوی 1654 1397/6/14 1399/06/23 1  ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نفص شنوایی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 980801 زیر 18 سال
613 مجید حیدری 1653 1397/5/10 1397/09/21 1  عدم درج نوع اتهام ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 961088
614 ابوالقاسم عیوضی میهمان 1394/07/06 1  مشارکت در نگهداری 35 گرم هروئین و 30 سانت شیشه و 1 گرم و 60 سانت تریاک و غیره ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 940293
615 ابوالفضل بهرامی 1732 1397/06/14 1396/02/27 3 عدم درج نوع اتهام ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 960122
1399/06/20  مشارکت در حمل 813 گرم  هروئین ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900664
1399/10/02  ضرب و جرح عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900814
616  لیلا سادات موسوی میهمان 1397/11/10 2  نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970585
1398/07/09  تصادف ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980864
617  صفرعلی لطفی لو 1644 1397/4/20  1399/06/20 1  نگهداری 2 گرم شیشه ش 1دادیاری دادسرای البرز 9900505
618 امیر مطهری 1452 1394/08/16 1399/07/14 1  نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900596
619 فاطمه خلیلی 1155 1392/7/11 1399/07/28 1  نگهداری تقریبی 590 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900639
620  محمد حسین مهدی پور 1733 1397/06/14 1399/10/10 1 نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900862
621 مهسا رمضانی 1331 1395/5/13 1399/10/16 1  توهین و تهدید – ورود به عنف به منزل غیر و مشارکت در ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای البرز 980601 – زیر 18 سال
622  آرش اردیبهشتی 1648 1397/4/14 1399/11/13 1  توقیف غیر قانونی – ضرب و جرح ش 2 شورای حل اختلاف رامند 9900334
623 محمدرضا شهیدی 228 1378/10/1 1399/11/25 2  تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900166
1399/12/05 نگهداری تقریبی 300 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901001
624 سید محمد حسینی 985 1389/5/17 1399/11/27 1  اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و سرو صدا ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین
625 سعید حبیبی 1831 1398/09/15 1399/05/19 1  نگهداری 80 گرم هروئین و 25 گرم شیشه ش1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900220
626 احمد باقری کلیشمی 1739 1396/12/07 1398/10/02 3  ایراد صدمه بدنی عمدی در حد لوث ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 980595
1399/04/19 لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980195
1399/07/27  اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حرکات غیر متعارف با وصف بدون گواهینامه رانندگی ش 6  دادیاری دادسرای قزوین 9900885
627 مصطفی کشاورز کلهر 886 1387/4/25 1390/01/24 7 شعبه 2 دادگاه کیفری استان ، متهم به قتل عمد
1394/05/26 شعبه 2 کیفری قزوین، اخاذی و تهدید به قتل
1395/01/25 شعبه 6 بازپرسی، وارد کردن مواد به زندان
1396/02/30 شعبه چهار بازپرسی، حمل مواد
1397/07/17 شعبه اول دادگاه قزوین، مواد
1398/10/03 شعبه چهارم بازپرسی، تخریب خودروی ناجا و تمر نسبت به مامورین
1399/09/18 شعبه هفتم دادیاری قزوین، نگهداری مواد
628 رضا قندی 890 1387/4/25 1390/10/27 2 شعبه اول دادگاه آبیک ، نگهداری مواد
1399/04/19 شعبه یک بازپرسی بوئین زهرا، نگهداری مواد
629 امیرپیمان رمضانی 893 1389/5/17 1394/07/26 3 دادگاه عمومی کوهین، ارتداد فطری و توهین به مقدسات اسلام
1397/12/20 شعبه اول دادگاه قزوین، مواد
1398/11/16 کیفری 2 قزوین، تجاوز به عنف
630 مسعود شربیانی 909 1387/4/25 1390/10/26 3 قتل عمد، دادرسی شعبه 2 کیفری قزوین
1396/10/03 قتل عمد، بازپرسی شعبه اول دادسرای قزوین
1399/11/18 تجاوز به عنف، دادگاه شعبه 2 کیفری قزوین
631 سوری کبیری 901 1387/4/25 1390/12/24 8 شعبه سوم دادگاه انقلاب قزوین
1393/06/31 مواد، شعبه اول دادگاه قزوین
1394/01/23 مواد، شعبه اول دادگاه قزوین
1395/02/07 کلانتری 13 باهنر،
1395/10/12 مشارکت در آدم ربایی، شعبه 2 کیفری قزوین
1396/09/08 تجاوز به عنف، دادگاه شعبه 2 کیفری قزوین
1398/09/30 قتل عمد، دادگاه دشتابی
1399/12/25  نگهداری تقریبی 240 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901137
632 علیرضا ذوالفقاری نژاد 908 1387/4/25 1390/01/09 9 شعبه 2 دادگاه انقلاب
1391/06/09 شعبه 2 کیفری قزوین، شرکت در قتل عمد
1393/07/09 مواد ، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین
1394/05/27 مواد، بازپرس شعبه هشتم قزوین
1395/01/25 مواد، شعبه 6 بازپرسی
1396/01/26 مواد، شعبه 1 دادگاه انقلاب قزوین
1398/09/18 مواد، شعبه 1 دادگاه انقلاب قزوین
1399/02/23 شعبه 2 کیفری استان ، تجاوز به عنف
1399/06/05 شعبه 1 دادگاه قزوین، نگهداری مواد
633 علیرضا بهرامی شایگان 911 1387/4/25 1390/07/17 1 مواد، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین
634 محمد باقری 913 1387/4/25 1390/08/02 9 شعبه دادگاه انقلاب قزوین
1391/06/09 شعبه 2 دادگاه کیفری، شرکت در قتل
1394/05/27 شعبه 8 بازپرسی دادسرای قزوین، مواد
1395/01/25 شعبه 6 بازپرسی دادسرای قزوین، مواد
1396/05/16 شعبه 106 کیفری 2، رابطه نامشروع
1397/06/04 شعبه 107 کیفری 2 قزوین، قتل شبه عمدی
1398/09/14 شعبه 3 دادیاری دادسرای قزوین، بی احتاطی در رانندگی منجر به فوت
1399/02/23 بازپرسی شعبه 2 استان، مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی
1399/06/11 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
635 فاطمه علی محمدی 1017 1389/5/17 1390/07/04 10 شعبه 3 دادگاه انقلاب استان
1393/09/01 شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، مواد
1394/06/03 شعبه 1 دادگاه قزوین، نگهداری مواد
1395/03/06 مواد، شعبه هشتم بازپرسی قزوین
1395/06/09 شعبه 2 کیفری قزوین، نزاع دسته جمعی
1396/05/14 شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، مواد
1397/04/11 شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، مواد
1398/10/22 شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، مواد
1399/02/29 دادرسی شعبه اول قزوین، مواد
1399/06/23 شعبه سوم بازپرسی دادسرای قزوین
636 شبنم آزادروش 1018 1389/5/17 1391/01/22 3 شعبه 2 دادگاه انقلاب قزوین، نگهداری مواد
1392/03/22 شعبه 2 کیفری قزوین، مواد
1394/06/03 شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، مواد
637 بهاره کاکاوند 1019 1389/5/17 1391/02/05 7 شعبه 3 دادگاه انقلاب استان
1394/07/29 شعبه دو کیفری استان، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعتی
1395/10/29 مزاحمت برای بانوان و توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی، شعبه 106 دادگاه کیفری قزوین
1396/07/01 مواد، شعبه دهم دادسرای قزوین
1397/08/27 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1397/12/27 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1398/11/16 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، شعبه دوم کیفری یک استان
638 سپیده وکیلی 1020 1389/5/17 1391/02/05 10 شعبه سوم دادگاه انقلاب قزوین
1393/09/05 مواد ، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین
1394/06/03 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1395/03/06 مواد، شعبه هشتم  بازپرسی دادسرای قزوین
1396/03/06 مواد، شعبه هشتم  بازپرسی دادسرای قزوین
1397/03/23 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1397/12/27 قتل عمد، بازپرسی دادسرای آبیک
1398/10/22 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1399/02/29 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1399/06/23 قتل عمد ، شعبه اول بازپرسی دادسرای قزوین
639 کمال رضایی نیارکی 1022 1389/5/17 1390/12/24 10 مواد ، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین
1391/07/03 مواد ، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین
1394/06/04 مواد، شعبه هشتم  بازپرسی دادسرای قزوین
1395/02/14 مواد، شعبه اول بازپرسی دادسرای قزوین
1396/03/06 سرقت حدی ، شعبه ششم بازپرسی دادسرای قزوین
1396/11/18 مواد، شعبه 2 کیفری یک استان
1397/03/23 تفخیذ، شعبه ششم دادگاه کیفری دو استان
1398/08/28 مواد، دادگاه کیفری شعبه سه استان
1399/02/29 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1399/06/23 صدمه بدنی عمدی، شعبه نهم باپرسی دادسرای قزوین
640 الهام ایمنی کاشانی 1024 1389/5/17 1392/02/22 9 شعبه سوم دادگاه انقلاب قزوین
1393/09/05 مواد ، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین
1394/06/01 کلاهبرداری، شعبه 104 کیفری دو استان
1395/03/06 مواد، شعبه هشتم  بازپرسی دادسرای قزوین
1395/05/24 مواد، شعبه اول بازپرسی دادسرای قزوین
1396/10/17 مواد، شعبه 106 دادگاه کیفری دو قزوین
1398/02/07 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1398/11/24 اخلال در نظم عمومی، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای قزوین
1399/04/26 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
641 امین اعموئی موشنگانی 1026 1389/5/17 1390/11/18 9 شعبه سوم دادگاه انقلاب قزوین
1393/12/10 مواد ، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین
1394/07/20 مشارکت در قاچاق مشروبات الکلی، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1395/02/14 مواد، شعبه هشتم  بازپرسی دادسرای قزوین
1396/03/06 سرقت حدی ، شعبه ششم بازپرسی دادسرای قزوین
1397/02/03 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1398/10/22 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1399/02/29 مواد، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1399/06/23 زنا، شعبه دو کیفری یک استان
642 علیرضا آقاکاشی 1028 1389/5/17 1390/10/18 6 شعبه سوم دادگاه انقلاب قزوین
1391/02/05 مواد ، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین
1393/12/13 مواد ، شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین
1394/07/20 مشارکت در قاچاق مشروبات الکلی، شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین
1396/03/06 سرقت حدی ، شعبه ششم بازپرسی دادسرای قزوین
 1399/12/27  ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9901094
643 امیر شیرخانلو 784 1389/5/17 1394/07/12 6 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو – شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 930932
1395/10/22 مشارکت در قتل – شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین -950847
1396/10/30 حمل 2 کیلوگرم هروئین و 1 کیلو 500 گرم شیشه –  شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین – 961690
1397/11/17 مشارکت در نگهداری تقریبی 15 گرم شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 970561
1398/08/25 ایراد ضرب و جرح و فحاشی – شعبه دادگاه عمومی بخش رادمند – 980887
1399/11/06 نگهداری مواد مخدر به میزان 30 گرم هروئین و 3 گرم شیشه  – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان – 9900980
644 همایون عرفانی معین 785 1386/5/25 1399/07/06 1 نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 25 گرم و شیشه به میزان 1 گرم – شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900536
645 زهرا رحمانی 786 1388/5/8 1392/09/21 5 حمل چهل گرم هروئین و استعمال هروئین و تریاک – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان تاکستان – 920340
1393/11/08 مشارکت در نگهداری تقریبی 298 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930768
1394/05/18 نگهداری و حمل 98 گرم مواد مخدر از نوع هروئین – شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 940360
1395/05/24 حمل 820گرم و 90سانت هروئین و 1 گرم شیشه و یک عدد پایپ – شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین- 8ب/950483
1396/05/09 حمل و نگهداری 197 گرم هروئین و 75 گرم شیشه – شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960300
646 پریوش شایگان سلطانپور 794 1386/5/25 1392/01/21 8 عدم درج اتهام، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین- 911330
1393/06/04 مشارکت در نگهداری 129 گرم شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930216
1394/05/18 نگهدرای تقریبی 748 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین -931085
95/01/18 شرکت در نزاع دسته جمعی- شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین -940486
96/02/19 نگهداری مواد مخدر 94 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 950225
97/10/08 مشارکت در آدم ربایی – شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین – 970194
99/02/17 حمل مواد مخدر هروئین و شیشه هر کدام 1 کیلوگرم – شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 9900051
99/06/01 عدم درج اتهام- شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900085
647 ابوالقاسم رمضانی 795 1388/5/8 90/09/19 5 حمل 435 گرم شیشه – شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین-900967
95/08/16 نگهداری 27 گرم و 40 سانت شیشه -شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین -951032
96/09/29 عدم درج اتهام -شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین -960647
97/07/12 نگهداری 18 گرم شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین- 940360
98/02/07 رابطه نامشروع به عنف -شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین (دوک کیفری استان سابق) -970140
648 زینب مجابی 804 1386/5/25 90/02/13 8 حمل مقدار 59 گرم کراک – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 900105
91/07/08 مشارکت در نگهداری 340 گرم مواد مخدر از نوع کراک – شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 891646
94/05/18 حمل مشروبات الکلی به ارزش سیصد و بیست و نه میلیون ریال – شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 940355
95/01/18 مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح عمدی – شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – 940847
97/04/30 عدم درج اتهام -شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بخش محمدیه -961057
98/10/22 مشارکت در نگهداری یک لیتر مشروب الکلی دست ساز و شرب خمر – شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین- 981341
99/02/16 نگهداری تقریبی 117 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین-981296
99/10/07 نگهداری تریاک به میزان 11 گرم،هروئین 200 گرم، 48 گرم شیشه و یک عدد پایپ – شعبه سیزدهم  بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 9901210
649 فروغ پزشکی 818 1386/5/25 96/09/25 5 مشارکت در سرقت-شعبه یازدهم  بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین -960821
97/10/01 مشارکت در حمل 24/10 گرم هروئین و 9 گرم شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 970555
98/06/12 عدم درج اتهام – شعبه یکصدوده دادگاه کیفری شهرستان قزوین – 980319
99/02/17 نگهداری تقریبی 18 گرم شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین- 9900001
99/06/04 رانندگی بدون گواهینامه موتور سیکلت و اخلال در نظم عموم – شعبه چهارم  بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 9900152
650 سولماز ولی زاده 817 1386/5/25 91/01/16 4 نگهداری 77 گرم شیشه و فروش 34 گرم شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 901347
93/06/22 نگهداری 33 گرم و 50 سانت هروئین –  شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930545
94/06/31 نگهداری تقریبی 450 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین- 940353
95/01/23 حمل مواد مخدر -شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950033
651 مهناز عبدی 816 1386/5/25 92/11/13 2 مشارکت در نگهداری 500 گرم هروئین –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان تاکستان – 920374
99/04/09 نگهداری هروئین 33 گرم و شیشه 10 گرم  و 8 عدد قرص متادون – شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در تاکستان – 9900087
652 مرضیه آئینه چی 813 1386/5/25 93/06/04 5 مشارکت در نگهداری 129 گرم شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930216
94/05/18 مشارکت در حمل و نگهداری 93 گرم شیشه – شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین- 940066
95/01/21 مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی پای چپ و تورم مچ پای چپ –  شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین – 940990
96/09/25 حمل 3گرم حشیش و ایراد ضرب عمدی سرباز  – شعبه هفتم دادیاری دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960766
97/10/08 عدم درج اتهام- شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 970539
653 الهام اسدی 814 1386/5/25 90/01/09 10 عدم درج اتهام -شعبه 2 دادگاه انقلاب قزوین – 861650
92/01/24 حمل یک کیلو و دویست و پنجاه گرم هروئین – شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قزوین – 910904
93/06/04 حمل و نگهداری دو کیلو هروئین – شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قزوین – 930310
94/05/18 مشارکت در حمل و نگهداری 93 گرم شیشه – شعبه8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 940066
95/01/21 مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی پای چپ و تورم مچ پای چپ –  شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین – 940990
96/01/26 نگهداری 53 گرم هروئین –  شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950636
97/04/11 نگهداری مواد مخدر –  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک – 960633
98/06/10 مشارکت در نگهداری 23 گرم هروئین –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 980363
99/02/16 سرقت – شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – 981107
99/06/04 اخلال در نظم عمومی با ایجاد هیاهو و جنجال – شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – 9800082
654 حسین مختاری حقیقت 809 1386/5/25 90/10/18 7 عدم درج اتهام – شعبه 3 دادگاه کیفری شهرستان قزوین – 900087
94/07/16 نگهداری 22 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 940362
95/04/01 عدم درج اتهام –  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوئین زهرا – 950134
96/11/10 ایراد ضرب و جرح عمدی – شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر بوئین زهرا ( 101 جزایی سابق) – 961172
97/11/10 عدم درج اتهام –  شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر قزوین ( 108 جزایی سابق) – 970668
98/07/21 سرقت یک عدد تلفن همراه – شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر بوئین زهرا  ( 101 جزایی سابق) -980848
99/03/27 نگهداری 61 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوئین زهرا – 9900049
655 علی شکری 979 1388/05/08 90/03/17 9 متهم به قتل – شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین – 900001
94/04/31 مشارکت در آدم ربایی و تفخیذ – شعبه 102 کیفری دو شهر البرز ( 102 جزایی سابق) -940034
95/09/06 عدم درج اتهام –  شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز – 950226
96/06/06 ضرب و جرح عمدی و توهین – شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز – 960140
97/06/04 آدم ربایی – شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر قزوین ( دوم کیفری استان سابق) – 940276
98/09/30 سرقت – شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – 981063
99/02/23 تهدید- شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – 980776
99/06/11 رانندگی بدون گواهینامه موتور سیکلت – شعبه 1 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 9900620
99/07/27 عدم درج اتهام – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900126
656 غلامرضا عمران شریفیان 973 1388/5/8 91/07/01 8 قتل عمد – شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین – 910082
94/05/31 جعل سند و فروش مال غیر – شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر قزوین -900424
95/02/04 توهین به مامور –  شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین -941438
96/02/30 نگهداری 38 گرم و 50 سانت تریاک و فروش 2 کیلو تریاک –  شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین -960065
97/04/31 شرکت در نزاع دسته جمعی – شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ( ناحیه 2 اقبالیه) – 970042
98/10/12 معاونت در لواط – شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین ( دوم کیفری استان سابق) -970278
99/02/23 مشارکت در سرقت –  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 980369
99/06/11 نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900481
657 فرشید سرفراز 960 1383/8/29 90/01/24 6 مشارکت در خرید 40 گرم کراک –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 900042
93/07/28 مشارکت در نگهداری 298 گرم شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930406
96/07/26 قتل عمدی – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960587
98/10/25 نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه-  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 981041
99/02/24 نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900018
99/06/11 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو – شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 981597
658 شهناز کریمی 977 94/08/16 1 مشارکت در قتل عمدی –  شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 930928
659 سیده حوریه موسوی انگورانی 976 1389/5/17 93/06/30 3 حمل و نگهداری و فروش 540 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان البرز – 930085
94/05/19 عدم درج اتهام- شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر البرز – 940199
95/08/01 کلاهبرداری – شعبه 102 دادگاه کیفری  شهرستان البرز – 950609
660 زینب باباخانیاه 978 1388/5/8 90/05/17 4 عدم درج اتهام – شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 900823
93/11/08 مشارکت در نگهداری تقریبی 298 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930768
94/05/29 نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین – شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 940319
99/05/20 ایراد ضرب و جرح عمدی با شمشیر – شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه – 9900409
661 قهرمان غنیمتی 984 1388/05/08 94/10/12 7 نگهداری 16 گرم مواد روانگردان و 100 گرم هروئین – شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین- 940820
96/01/14 سرقت وجه نقد از منزل – شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 951463
96/10/17 نگهداری 15 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 960516
97/08/23 نگهداری 100 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 970427
98/09/09 مشارکت در آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی – شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان قزوین – 970228
99/02/24 لواط به عنف – شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین – 980216
1399/12/06 سرقت خودرو و زاپاس خودرو ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 9901159 – زیر 18 سال
662 مرضیه الموتیان 982 1388/5/8 92/01/27 6 مشارکت در حمل 49 گرم مواد روان گردان شیشه –  شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 911234
93/08/10 نگهداری 400 گرم هروئین و 890 گرم شیشه –  شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930752
94/06/01 مشارکت در حمل و نگهداری 198 گرم هروئین و 74 گرم شیشه –  شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 94016
95/02/04 مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب و جرح – شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – 940331
96/02/04 عدم درج اتهام –  شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950482
97/04/31 عدم درج اتهام – شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 970216
663 زینب کلهر 980 1389/5/17 93/08/08 5 نگهداری 180 گرم شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930521
94/05/29 کلاهبرداری – شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین- 940425
95/02/04 مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب و جرح – شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – 940331
96/02/03 سرقت – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960082
1399/12/14  نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901089
664 سید محمد حسینی 985 1389/5/17 91/08/23 6 قتل عمد – شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین – 860070
93/07/28 قتل عمد – شعبه اول دادگله نظامی یک استان قزوین – 930175
94/07/24 سرقت – شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – 940468
96/07/21 حمل و نگهداری 56 گرم شیشه –   شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 960032
97/06/12 سرقت و نگهداری مشروبات دست ساز – شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 970312
99/11/21  اخلال در نظم از طریق هیاهو و شرب  خمر ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900715
665 مهدی رشوند 983 1388/8/5 90/03/30 9 مشارکت در حمل 255 گرم شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 900511
91/08/22 خرید و نگهداری 68 گرم شیشه –  شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 910829
94/06/01 مشارکت در حمل و نگهداری 198 گرم هروئین و 74 گرم شیشه –  شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 94016
95/02/05 حمل 15 گرم هروئین و فروش 44 گرم و 16 سانت هروئین – شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950072
96/02/04 عدم درج اتهام – شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر قزوین- 950196
97/03/23 نگهداری 90 گرم شیشه و 80 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 960723
98/10/01 حمل سه کیلو هشت صد و نود و پنج گرم شیشه –  شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 980918
99/02/23 زنای به عنف – شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین- 980167
99/06/25 سرقت گوشی تلفن همراه – شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین- 981133
666 فاطمه سیمیاری 1103 1391/5/12 92/04/16 8  نگهداری 50 گرم شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 920112
95/03/18 رابطه نامشروع – شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – 941145
96/04/03 دو کیلو و 60 گرم کوکائین – شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960234
97/03/23 نگهداری 2/995 گرم شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین -970039
98/08/29 نگهداری مواد مخدر -شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 980878
99/03/27 نگهداری 50 گرم شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900122
99/06/31 نگهداری 2 کیلو هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین -9900435
99/10/14 حمل اسپری فلفل و رانندگی بدون گواهینامه –  شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین –
667 سعید صالحی 1107 1391/5/12 94/02/08 8 مشارکت در نگهداری 134 گرم هروئین و 98 گرم و 50 سانت شیشه-  شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 931332
95/02/25 نگهداری 16 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 950012
96/02/26 حمل و نگهداری 15 سانتی گرم هروئین – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک – 960133
97/02/17  ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امور رانندگی – شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین- 960890
98/08/22 نگهداری تقریبی 40 گرم شیشه و هروئین -شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین-980788
99/03/31 نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین-9900091
99/06/31 نگهداری تقریبی25 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین-9900526
1399/12/03  تجمع غیر قانونی ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900951 – زیر 18 سال
668 پژمان قدیری 1104 1391/5/12 92/06/06 9 نگهداری 500 گرم شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 920239
94/02/21 مشارکت در نگهداری 64 گرم و 50 سانت هروئین و 9 گرم شیشه -شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 940197
95/03/25 عدم درج اتهام – شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950237
95/02/28 مشارکت در آدم ربایی – شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر قزوین ( دوم کیفری استان قزوین ) -940190
96/04/03 حمل 396 گرم شیشه و 595 گرم هروئین- شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960189
97/03/23 ارتکاب بزه شرب خمر و مشارکت در تخریب لاستیک خودرو – شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960936
98/08/21 نگهداری 54 گرم هروئین و 5 گرم شیشه و 100 سی سی متادون – شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 981046
99/03/31 نگهداری 300 گرم هروئین و شیشه- شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900103
99/06/31 نگهداری 27 گرم هروئین- شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900507
669 فرانک فیض اللهی 1105 1391/5/12 92/04/18 5 حمل 125 گرم شیشه – شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9111250
92/05/22 در معرض فروش قراردادن 500 گرم شیشه و حمل 120 گرم شیشه – شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 920384
94/06/07 کلاهبرداری – شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین – 930864
95/03/18 رابطه نامشروع –  شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین – 941145
1399/12/27  ایراد صدمه بدنی عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9901066
670 فریبا کتابلو 1108 1391/5/12 93/05/18 3 حمل و نگهداری 65 گرم و 75 سانتی گرم شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان آبیک – 930101
96/07/13 نگهداری یک حقه وافور و در معرض روش قراردادن 15 گرم هروئین و 80 سانتی گرم شیشه – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک – 960676
98/11/14 حمل و نگهداری یک گرم هروئین – شعبه سوم دادگاه انقلاب مستقر در آبیک – 980573
671 محمد نوزعیم 1106 1391/5/12 93/03/04 6 در معرض فروش قراردادن 11 گرم و 50 سانتی گرم تریاک و 43 گرم هروئین خشک شده و 189 گرم مت آمفتامین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان آبیک – 930052
94/10/27 معاونت در قتل عمد -شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر قزوین ( دوم کیفری سابق) – 940085
95/11/30 نگهداری 528 گرم هروئین و 4 گرم 50 سانت شیشه- شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950978
97/04/11 در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر –  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک  – 960499
98/07/18 نگهداری 23 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین -980698
99/09/23 مشارکت در قتل عمدی مرد مسلمان – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک – 9901151
672 مهناز ماله میر چگینی 1109 1391/5/12 94/08/28 8 نگهداری تقریبی 791 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930762
95/11/14 عدم درج اتهام –  شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950966
96/09/19 نگهداری 60 سانتی گرم گراس و استعمال آن – شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960736
97/10/01 نگهداری مشروبات الکلی از این حیث زیر 18 سال سن می باشد – شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 970581
98/11/16 کلاهبرداری – شعبه 102 کیفری دو شهرستان محمدیه ( 102 جزایی سابق) – 980340
99/05/19 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو – شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز – 981648
99/10/16 دایر بر توهین – شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز – 980601
99/11/07 نگهداری تقریبی 600 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900933
673 میثم مهدوی شنقی 1110 1391/5/12 94/08/28 6 نگهداری 791 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930762
95/11/10 عدم درج اتهام – شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر قزوین ( دوم کیفری سابق) – 950028
96/10/17 نگهداری مشروبات الکلی – شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر البرز ( 102 جزایی سایق ) – 960541
97/10/08 ایراد ضدمه بدنی عمدی و توهین – شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 970879
98/07/01/ نگهداری گراس – شعبه سیزدهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 980103
99/07/16 عدم درج اتهام – شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز – 9900664
674 سیده معصومه فلاح مرتضی دوست 1114 1391/5/12 94/08/10 6 حمل 36 گرم شیشه -شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 940255
96/05/18 تظاهر به روزه خواری در ملاعام – شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960293
97/06/13 ساخت موتد محترقه – شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین (ناحیه 2 اقبالیه) – 970623
98/06/04 عدم درج اتهام – شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 980658
99/03/01 نگهداری 85 گرم هروئین و 44 گرم شیشه -شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان – 9900085
99/08/03 توهین و تهدید به قتل و مشارالیه – شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تاکستان – 9900562
675 فاطمه کریمی اسکابنی 1113 1391/5/12 93/05/15 7 مشارکت در قتل عمد – شعبه 101 دادگاه عمومی(جزایی) شهرستان تاکستان – 780003
94/08/12 انتشار تصاویر مستهجن –  شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین – 940610
95/10/13 توهین به مامور دولت – شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین-950458
96/09/12 عدم درج اتهام –  شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز – 960523
97/07/28 نگهداری تقریبی 185 گرم شیشه و هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 970353
98/07/09 نگهداری تقریبی 100 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 980713
99/02/16 سب النبی – شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان – 970788
676 مسعود حسنی 1112 1391/5/12 93/04/15 5 فروش تریاک – شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان تاکستان – 930093
94/08/10 تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی – شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر قزوین ( دوم کیفری سابق) – 940122
95/10/22 قدرت نمایی با قمه و شرکت در نزاع دسته جمعی – شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین-950907
96/09/14 قتل عمدی – شعبه دادگاه عمومی بخش بشاریات – 920952
97/10/01 مشارکت در آدم ربایی –  شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان  قزوین ( دوم کیفری استان سابق) – 970202
677 سینا محلوجی 1115 1392/7/11 93/05/15 8 مشارکت در قتل عمد – شعبه 101 دادگاه عمومی (جزایی) شهرستان تاکستان – 780003
94/08/12 قاچاق مشروبات الکلی –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 940405
95/10/06 حمل ونگهداری دو کیلو پانصد گرم هروئین – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه – 951061
95/12/23 انتشار محتویات مبتذل در فضای مجازی – شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان – 950635
96/02/12 شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل –  شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان  قزوین ( دوم کیفری استان سابق) – 940309
98/07/13 نگهداری 40 گرم هروئین –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین  – 980555
99/03/26 نگهداری 40 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900106
99/06/31 نگهداری 29 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900509
678 مهدی حسینی 1111 1391/5/12 93/03/04 7 فروش یازده گرم و پنجاه سانتی گرم تریاک -شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان آبیک – 930052
94/02/17  نگهداری 335 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین -931089
95/02/25  نگهداری 19 کیلو و 370 گرم تریاک – شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 930331
97/10/01 مشارکت در سرقت – شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 970705
98/08/21 مشارکت در تهیه و توزیع هروئین به میزان 16 کیلوگرم – شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 980683
99/03/31 نگهداری 16 گرم هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – ناخوانا
99/06/31 اخلال در نظم و آسایش – شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 9900852
679 زهرا اسدی 1266 1394/7/22 94/10/20 6 عدم درج اتهام – شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز – 940954
95/12/11 ایراد ضرب و جرح عمدی – شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین – 951123
96/11/10 رابطه نامشروع – شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر البرز – 960843
97/12/04 رابطه نامشروع – شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر البرز – 970791
98/10/03 سرقت –  شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز-980994
99/08/28 شهرب خمرو نگهداری 100 سی سی مشروب دست ساز –  شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهر البرز – 9900069
680 علی نصیری 1265 1394/7/22 94/09/23 7 چهارده کیلو تریاک – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان – 940773
95/08/16 قتل عمد – دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد – 950386
96/07/01 نگهداری 25 گرم شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین -960389
97/06/18 نگهداری تقریبی 25 گرم شیشه- شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 970218
98/05/09 نگهداری 51 گرم هروئین و شیشه -شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 980455
99/02/28 مشارکت در سرقت  – شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان – 981084
99/07/12 رانندگی با موتور سیکلت بدون گواهینامه – شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 9900516
681 خدیجه حیدری 1169 1394/7/22 93/10/18 8 نگهداری 900 گرم هروئین – شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین-930257
94/03/23 مشارکت در حمل 149 گرم شیشه – شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 940346
95/04/08 مشارکت در قتل -شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان  قزوین ( دوم کیفری استان سابق) – 940086
94/12/05/ سرقت مقرون به آزار – شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین – 940835
96/02/26 عدم درج اتهام – شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 951134
97/02/05 عدم درج اتهام – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین -960348
98/04/31 ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی بینی –  شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین – 980254
98/09/05 سرقت –  شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 980614
682 مرتضی نظری 1268 1394/7/22 94/11/11 5 ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی عضو -شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین – 940560
96/10/17 نگهداری 22 گرم هروئین -شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 960512
95/11/03 نگهداری 17 گرم شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 950140
97/07/08 در معرض فروش 108 گرم شیشه و هروئین –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 970132
98/05/09 نگهداری 17 گرم هرویین -شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 980448
683 مهدی حسن پورشجاع 1267 1394/7/22 94/09/23 4 حمل مشروبات الکلی – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 940484
95/07/24 حمل 782 گرم هروئین و 14 گرم شیشه و مباشرت در حمل 8 گرم و 50 سانت هروئین و استعمال هروئین – شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950681
96/03/27 توزیع 20 کیلو تریاک -شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک – 960272
97/03/23 عدم درج اتهام -شعبه دادگاه عمومی بخش بشاریات – 951090
684 ابوالفضل بابایی 1263 1394/7/22 94/10/26 5 عدم درج اتهام – شعبه دادگاه عمومی بخش کوهین – 941749
95/09/14 نگهداری 150 گرم شیشه -شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین – 950780
96/07/19 مشارکت در حمل 489 گرم هروئین  – شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین – 960532
97/04/28 سرقت – شعبه دادگاه عمومی کوهین – 970618
98/04/12 شرکت در نزاع دسته جمعی – شعبه دوم دادگاه عمومی کوهین – 980123
685 فریبا غنوی 1256 1394/7/22 94/10/02 5 عدم درج اتهام – شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 941329
96/09/25 عدم درج اتهام – شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بخش محمدیه – 960932
97/12/04 نگهداری 30 گرم هروئین و شیشه -شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 970796
98/08/29 شروع به سرقت – شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه – 981279
99/06/31 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو – شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بخش محمدیه – 9901019
686 محسن منوچهری 1259 1394/7/22 94/10/02 10 عدم درج اتهام – شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین-941329
94/12/12 عدم درج اتهام – شعبه دادگاه عمومی بخش رامند – 940178
95/05/16 سرقت – شعبه دادگاه عمومی بخش رامند – 940892
95/07/03 قتل عمدی –  شعبه دادگاه عمومی بخش رامند – 950893
95/09/06 سرقت تعزیری – شعبه دادگاه عمومی بخش رامند – 951108
96/08/01 سرقت تعزیری – شعبه دادگاه عمومی بخش رامند – 951109
98/03/11  27گرم شیشه و هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 980002
98/03/23 نگهداری 110 هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 970840
99/05/29 سرقت و نگهداری مواد مخدر – شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز استان قزوین – 9900012
99/09/27 مشارکت در تخریب خودرو و شرب خمر -شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز – 9900602
687 علیرضا پیری 1255 1394/7/22 94/09/14 8 سرقت – شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش محمدیه – 941512
95/09/20 قتل عمدی – شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر قزوین- 950127
96/09/05 عدم درج اتهام – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بخش محمدیه – 961057
97/11/17 لواط – شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان قزوین – 960230
98/08/12 سرقت – شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 980865
98/08/12 ایراد ضرب و جرح – شعبه 102 دادگاه کیفری دوشهرستان محمدیه – 980099
99/04/14 ضرب و جرح – شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان  محمدیه – 9900051
99/09/23 عدم درج اتهام –  شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز – 9900664
688 مهناز ادیبان 1254 1395/5/13 95/08/12 7 حمل 150 گرم هروئین – شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین – 950769
96/05/09 مشارکت در حمل و نگهداری 396 گرم شیشه و 595 گرم هروئین – شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960189
97/03/23 شمارکت در ضرب و جرح عمدی- شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950265
98/02/16 سرقت -شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 980054
98/11/24 مصرف مسکر – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 981514
99/05/02 تهدید و سرقت و صدمه بدنی -شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 990068
99/08/28 نگهداری 115 گرم هروئین و شیشه – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900581
689 ریحانه جشنیوند 1262 1394/7/22 94/09/28 5 نگهداری 50 گرم هروئین – شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 940581
95/09/03 نگهداری چهل و هفت گرم و پنج سانت هروئین – شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950609
96/07/05  50گرم هروئین و 500 گرم شیشه – شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین-960638
97/07/28 مشارکت در قتل عمدی-دادگاه عمومی بخش خرمدشت – 971106
98/07/14 تغییر گذر واژه اینستاگرام شاکی -شعبه 106 دادگاه کیفری دو قزوین – 980432
690 زهرا قربانی 1260 1394/7/22 94/08/24 5 نگهداری 15 گرم شیشه –  شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 940457
95/04/22 حمل مواد مخدر مستوجب اعدام -شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950360
96/04/10 مشارکت در تخریب و سرقت – شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950950
97/02/30 شرکت در منازعه منتهی به قتل عمد – شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر قزوین – 960004
98/03/11 نگهداری مواد مخدر – شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 971207
691 رامین میرزایی 1258 1394/7/22 94/08/24 8 مباشرت در قتل عمدی- شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر قزوین – 930162
95/04/22 حمل مواد مخدر مستوجب اعدام -شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950360
96/05/04 حمل 24 گرم هروئین- شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 950035
97/02/16 توهین و فحاشی – تهدیدو.. -شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 970001
98/03/11  20گرم شیشه و هروئین – شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 950062
98/11/24 سرقت – شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 981354
99/05/02 نگهداری 27 گرم هروئین و شیشه -شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900289
99/08/28 نگهداری 21 گرم هروئین و شیشه -شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900756
692 میثم محمدی فرید 1261 1394/7/22 94/10/05 8 قتل عمدی – شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر  قزوین – 930142
95/10/02 لواط – شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950616
96/11/16 عدم درج اتهام – شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر البرز – 960719
97/06/04 عدم درج اتهام – شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر البرز – 961025
98/06/04 ایراد جرح عمدی با چاقو و تمرد نسبت به مامورین -شعبه سوم  دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز / استان قزوین – 971427
99/02/23 ایراد ضربو جرح عمدی با چاقو – شعبه دادگاه عمومی بخش رامند – 981526
99/05/22 مشارکت در سرقت موتورسیکلت- شعبه دادگاه عمومی بخش رامند – 9900377
99/08/24 ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو- شعبه دادگاه عمومی بخش رامند – 9900832
693 محمد طایفه زرکش 1434 1394/7/1 99/11/07 1 معاونت در سرقت -شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز- 9901074
694 سمیه چماچم 1435 1393/8/1 99/07/12 2 نگهداری 32 گرم شیشه -شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین -9900547
99/10/10 مشارکت در نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین و شیشه -شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900904
695 علی نبی 1425 1395/12/5 95/07/07 6 اخلال در نظم عمومی – شعبه 106 دادگاه کیفری دو قزوین – 941421
96/05/21  نگهداری گراس – شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960251
97/04/11   970041-نگهداری 16 گرم هروئین – شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین
98/03/01 شعبه هفتم دادسرای همومی و انقلاب شهرستان قزوین – 980067
98/03/23 نگهداری 17 گرم هروئین و شیشه – شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 980288
99/05/07 ایراد صدمه بدنی عمدی -شعبه 9 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 9900256
696 حمزه بغدادی 1433 1394/07/22 94/11/11 6 شعبه 2 دادگاه کیفری یک شهر قزوین – 940086
95/12/04 مشارکت در منازعه دستعه جمعی و شرب مسکر – شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950944
96/12/07 راهزنی – شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960065
98/01/18 عدم درج اتهام – شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر آبیک ( 101 جزایی سابق) – 960910
99/04/03 حمل 435 گرم هروئین – شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – عدم درج
99/08/17 نگهداری 35 گرم هروئین و شیشه –  شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900684
697 حجت یوسفوند 1428 1395/12/5 96/07/19 2  عدم درج اتهام – شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950944
98/11/15 زنا – شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین – 980087
698 صادق عبادی موحد 1426 1395/12/5 95/07/07 2 مشارکت در سرقت – شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین – 950016
98/11/15 زنا – شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین – 980087
699 میثم مختارزاده 1429 1395/12/5 95/09/03 4 ایراد جرح با چاقو – شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 940787
96/07/19 خرید 997 گرم هروئین – شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960582
96/10/13 قتل عمد –  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960858
98/11/15 لواط – شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین – 980079
700 مرتضی همتی کچایی 1430 1395/12/5 96/11/10 3 مشارکت در آدم ربایی – شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960662
97/12/04 نگهداری 55 گرم هروئین –  شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 970762
99/05/06 ایراد ضرب و جرح عمدی -شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر تاکستان – 9900095
701 محمد حسین حاجیان 1436 1394/7/22 94/11/11 4 مشارکت در قتل – شعبه 2 دادگاه کیفری یک شهر قزوین – 940086
95/12/04 عدم درج اتهام – شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950944
97/02/17 حمل مواد مخدر – شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک – 970074
98/08/12 ایراد ضرب و جرح عمدی – شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر آبیک – 970429
702 مهدی شهسواری 1432 1395/12/5 95/04/22 4 سرقت موتورسیکلت – شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950077
97/09/08 نگهداری یکی کیلو و سیصد و نوزده گرم هروئین- شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 970266
98/07/09 نگهداری 18 گرم هروئین – شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 980655
99/06/06  نگهداری 45 گرم هروئین و 8 گرم شیشه و 36 گرم تریاک – شعبه 3دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری مستقر در تاکستان – 9900087
703 فرزانه خوری 1431 1395/12/5 1396/10/07 2 حمل مواد مخدر – شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 960956
1399/06/06 رابطه نامشروع – شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر تاکستان – 981050
704 شقایق نجفی مهر 1437 1394/9/1 1399/09/12 1 ایراد ضرب و جرح عمدی – شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه – 9900855
705 نرگس کیائی 1427 1395/12/5 1395/04/26 4 تحصیل مال مسروقه – شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 950077
1397/06/06 ایراد صدمه بدنی عمدی – شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین – 970563
1398/11/16 نگهداری و فروش 680 گرم تریاک – شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر تاکستان – 980773
1399/08/17 نگهداری 35 گرم شیشه -شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین – 9900688
706  فرهاد بشردوست 124 1380/7/1 1399/11/21 1 ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و توهین ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9901206