آموزش کار با سامانه خدمات الکترونیک قضایی: ارسال لایحه

با توجه به اضافه شدن امکان خودکاربری در سامانه های خدمات الکترونیک قضایی که به وکلای دادگستری امکان ارسال لوایح، دادخواست ها، اظهارنامه و سایر مکاتبات قضایی را میدهد واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان قزوین اقدام به تهیه راهنمای گام به گام استفاده از این سامانه ها نموده که در ادامه تقدیم حضور میگردد.