آگهی اختبار سال 1398

به اطلاع کلیه کارآموزان محترمی که واجد شرایط شرکت در اختبار 1398 می باشند، می رساند:

بر اساس مصوبه مورخ 1۶ آذر ماه ۱۳۹8 کمیسیون کارآموزی و اختبار، کارآموزان محترمی که دوره کارآموزی آنها تا تاریخ 30آذر1398 به اتمام می رسد؛ لازم است تکالیف خود را حداکثر تا تاریخ 15دی ماه 1398 و کارآموزان محترمی که دوره کارآموزی آنان تا تاریخ 30دی 1398 به پایان می رسد، تکالیف خود را حداکثر تا 15بهمن 1398 و کارآموزان محترمی که دوره کارآموزی آنان تا تاریخ 30بهمن 1398 به پایان می رسد،تکالیف خود را حداکثر تا تاریخ 5 اسفند 1398 همراه با درخواست کتبی، به دبیرخانه کمیسیون کارآموزی و اختبار تسلیم و رسید دریافت نمایند.

مدارک انجام تکالیف کارآموزی عبارتند از:

۱- کارنامه کارآموزی که باید شامل موارد زیر باشد:

الف- گواهی شرکت در جلسات دادگاه ها با امضاء و مهر دادگاه مربوطه.

ب- گواهی های سه ماهه و پایان دوره وکیل سرپرست محترم، مطابق شرح وظایف کارآموزی.

پ- گواهی شرکت در جلسات توجیهی، سخنرانی و آموزشی، که به امضاء و مهر دبیرخانه کمیسیون کارآموزی و اختبار که به تأیید عضو محترم محقق رسیده باشد.

۲ – گزارش جلسات دادگاه ها وکارگاه ها که با رعایت بند٧-١١ شرح وظایف کارآموزی، تنظیم و دارای فهرست و شماره، به ترتیب مندرج در کارنامه کارآموزی که به تأیید عضو محترم محقق نیز رسیده باشد.

۳ – گواهی اداره معاضدت(در مورد کارآموزانی که برای آموزش به اداره یاد شده معرفی شده اند.)

۴-  مدرک آموزش رایانه که به تأیید واحد داده پردازی کانون رسیده باشد.

 


 

برنامه اختبار کتبی و شفاهی سال 1398

زمـان اختبار کتبی عنـوان درس ساعت برگـزاری
سه شنبه

13/12/1398

1- حقوق مدنی

2- آئین دادرسی مدنی

30/8 صبح

30/10صبح

چهارشنبه

14/12/1398

1- حقوق جزا

2- آئین دادرسی کیفری

30/8 صبح

30/10صبح

پنجشنبه

15/12/1398

1- حقوق تجارت

2- حقوق ثبت  و امورحسبی

30/8 صبح

30/10صبح

 

زمـان اختبار شفاهی عنـوان درس ساعت برگـزاری
سه شنبه

20/12/1398

1- حقوق مدنی

2- آئین دادرسی مدنی

30/8 صبح

30/10صبح

چهارشنبه

21/12/1398

1- حقوق جزا

2- آئین دادرسی کیفری

30/8 صبح

30/10صبح

پنجشنبه

22/12/1398

1- حقوق تجارت

2- حقوق ثبت  و امورحسبی

30/8 صبح

30/10صبح

 

محل برگزاری و نحوه استفاده از قانون متعاقباً به اطلاع کارآموزان محترم خواهد رسید.