آگهی اختبار سال ۱۳۹۸

به اطلاع کلیه کارآموزان محترمی که واجد شرایط شرکت در اختبار ۱۳۹۸ می باشند، می رساند:

بر اساس مصوبه مورخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸ کمیسیون کارآموزی و اختبار، کارآموزان محترمی که دوره کارآموزی آنها تا تاریخ ۳۰آذر۱۳۹۸ به اتمام می رسد؛ لازم است تکالیف خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵دی ماه ۱۳۹۸ و کارآموزان محترمی که دوره کارآموزی آنان تا تاریخ ۳۰دی ۱۳۹۸ به پایان می رسد، تکالیف خود را حداکثر تا ۱۵بهمن ۱۳۹۸ و کارآموزان محترمی که دوره کارآموزی آنان تا تاریخ ۳۰بهمن ۱۳۹۸ به پایان می رسد،تکالیف خود را حداکثر تا تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ همراه با درخواست کتبی، به دبیرخانه کمیسیون کارآموزی و اختبار تسلیم و رسید دریافت نمایند.

مدارک انجام تکالیف کارآموزی عبارتند از:

۱- کارنامه کارآموزی که باید شامل موارد زیر باشد:

الف- گواهی شرکت در جلسات دادگاه ها با امضاء و مهر دادگاه مربوطه.

ب- گواهی های سه ماهه و پایان دوره وکیل سرپرست محترم، مطابق شرح وظایف کارآموزی.

پ- گواهی شرکت در جلسات توجیهی، سخنرانی و آموزشی، که به امضاء و مهر دبیرخانه کمیسیون کارآموزی و اختبار که به تأیید عضو محترم محقق رسیده باشد.

۲ – گزارش جلسات دادگاه ها وکارگاه ها که با رعایت بند٧-١١ شرح وظایف کارآموزی، تنظیم و دارای فهرست و شماره، به ترتیب مندرج در کارنامه کارآموزی که به تأیید عضو محترم محقق نیز رسیده باشد.

۳ – گواهی اداره معاضدت(در مورد کارآموزانی که برای آموزش به اداره یاد شده معرفی شده اند.)

۴-  مدرک آموزش رایانه که به تأیید واحد داده پردازی کانون رسیده باشد.

 


 

برنامه اختبار کتبی و شفاهی سال ۱۳۹۸

زمـان اختبار کتبی عنـوان درس ساعت برگـزاری
سه شنبه

۱۳/۱۲/۱۳۹۸

۱- حقوق مدنی

۲- آئین دادرسی مدنی

۳۰/۸ صبح

۳۰/۱۰صبح

چهارشنبه

۱۴/۱۲/۱۳۹۸

۱- حقوق جزا

۲- آئین دادرسی کیفری

۳۰/۸ صبح

۳۰/۱۰صبح

پنجشنبه

۱۵/۱۲/۱۳۹۸

۱- حقوق تجارت

۲- حقوق ثبت  و امورحسبی

۳۰/۸ صبح

۳۰/۱۰صبح

 

زمـان اختبار شفاهی عنـوان درس ساعت برگـزاری
سه شنبه

۲۰/۱۲/۱۳۹۸

۱- حقوق مدنی

۲- آئین دادرسی مدنی

۳۰/۸ صبح

۳۰/۱۰صبح

چهارشنبه

۲۱/۱۲/۱۳۹۸

۱- حقوق جزا

۲- آئین دادرسی کیفری

۳۰/۸ صبح

۳۰/۱۰صبح

پنجشنبه

۲۲/۱۲/۱۳۹۸

۱- حقوق تجارت

۲- حقوق ثبت  و امورحسبی

۳۰/۸ صبح

۳۰/۱۰صبح

 

محل برگزاری و نحوه استفاده از قانون متعاقباً به اطلاع کارآموزان محترم خواهد رسید.

نظرات بسته شده است.