آگهی اعلام داوطلبی عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

نظر به این که هشتمین دوره انتخابات تعیین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین در شرف انجام است بدینوسیله از کلیه کسانی که داوطلب عضویت در هیأت مدیره هستند دعوت  می شود مراتب آمادگی خود را از تاریخ 16 دی 1397 تا پایان وقت اداری یکشنبه 30 دی 1397 کتباً به دبیرخانه کانون اعلام نمایند.

ضمناً ملاک سنوات مورد لزوم برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره تاریخ انتخابات(26 اردیبهشت 1398) است.

 

هیأت نظارت بر هشتمین دوره انتخابات

کانون وکلای دادگستری استان قزوین