آگهی برگزاری آزمون های دوره ای ماهانه کارآموزان وکالت

به نام خدا

به اطلاع کارآموزان محترم می رساند:

  1. مطابق مصوبه هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین مبنی بر تشکیل کمیته های سه گانه در معیت کمیسیون کارآموزی و اختبار که عبارت است از:

الف- کمیته بررسی تکالیف کارآموزان وکالت

ب: کمیته برگزاری آزمون های دوره ای

ج: کمیته هماهنگی با وکلای محترم سرپرست

لذا شرح وظایف کمیته های مذکور ذیلاً و به پیوست جهت اطلاع کارآموزان محترم و انجام وظایف مربوطه ارائه میگردد.

  1. بر اساس مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار، انجام آزمون دوره ای کارآموزان محترم وکالت در پایان هر ماه بصورت تشریحی و بر اساس برنامه های از پیش اعلام شده برگزار میگردد، و معدل نمرات مأخوذه در پایان دوره کارآموزی در نمره نهایی اختبار کارآموزان مطابق فرمول مندرج در شرح وظایف کمیته برگزاری آزمون دوره ای بصورت مثبت یا منفی لحاظ خواهد گردید. بدیهی است در صورت عدم حضور کارآموزان در هریک از آزمون های دوره ای نمره صفر در نظر گرفته میشود که در معدل مأخوذه تأثیر بسزایی دارد؛ لذا به کارآموزان محترم اکیداً توصیه میگردد با دقت تمام نسبت به مطالعه و شرکت در آزمون های دوره ای اهتمام نمایند.
  2. آزمون دوره ای شهریور ماه جاری درس آیین دادرسی مدنی از مبحث اعتراض ثالث اصلی، اعاده دادرسی و فرجام خواهی از کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداله شمس میباشد که در پایان شهریور ماه جاری آزمون مذکور بعمل خواهد آمد؛ بدیهی است تاریخ دقیق و محل آزمون متعاقباً اعلام خواهد گردید.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین


شرح وظایف کمیته های کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان قزوین

 

الف- کمیته بررسی تکالیف کارآموزان

ب-کمیته برگزاری آزمونهای دوره ای کارآموزان

ج-کمیته هماهنگی با وکلای سرپرست

 

الف- شرح وظایف کمیته بررسی تکالیف کارآموزان وکالت

1 – هدف از تشکیل کمیته بررسی تکالیف کارآموزان وکالت، بررسی کارنامه کارآموزان مذکوراز حیث ترتیب ونظم انجام تکالیف کارآموزی در امر بررسی تاریخ و تعداد حضور کارآموزان در محاکم دادگستری وبررسی گزارشهای پرونده های قضایی توسط ایشان از حیث شکلی و ماهیتی، و نیز بررسی ترتیب حضوردر کارگاههای آموزشی و گزارشهای تنظیمی آن و بررسی حضور در کلاسها و سخنرانی های فصلی میباشد.

2 – از آنجائیکه انجام صحیح تکالیف کارآموزی از موجبات قانونی امکان شرکت کارآموزان محترم وکالت در اختبار می باشد، لذا شایسته است بررسی تکالیف کارآموزی در طی دوران کارآموزی تحت نظارت اعضای محترم کمیته بررسی تکالیف قرار گیرد، تا چنانچه ایراد و اشتباهی در مسیرانجام تکالیف مذکورواقع گردیده باشد، در فرصت کافی مرتفع گردیده، و رفع اشتباهات به روزهای پایانی کارآموزی، (که ممکن است بدلیل کمبود وقت امکان رفع ایرادات فراهم نشده و توفیق شرکت در اختبار از کارآموز گرفته شود) موکول نگردد.

3- از آنجائیکه بدلیل کثرت تعداد کارآموزان لازم است بررسی تکالیف ایشان با دقت وبطور منظم، تحت نظارت مستمراعضای محترم کمیته بررسی تکالیف صورت پذیرد.  لذا لازم است با تقسیم کارآموزان محترم وکالت، تعداد معینی از ایشان، به هریک از اعضاء محترم کمیته مذکور معرفی، تا تکالیف هر یک از کارآموزان مذکور از ابتدای کارآموزی تا انتهاِی آن، تحت نظارت مستمر عضو معرفی شده کنترل، و النهایه پس از تائید و معرفی ایشان به کمیسیون کارآموزی، تقاضای کارآموز مبنی بر شرکت وی در اختبارمورد بررسی قرار گیرد.

 

ب – کمیته برگزاری آزمونهای دوره ای کارآموزان

1- هدف از تشکیل کمیته برگزاری آزمونهای دوره ای کارآموزان محترم وکالت عبارت از ارتقاء علمی و تخصصی کارآموزان مذکور با رویکرد آمادگی مطالعاتی جهت اختبار و انجام وظایف علمی ایشان در دوران کارآموزی می باشد.

2- نظر به اینکه اختبار کارآموزان محترم وکالت شامل هفت عنوان حقوقی که عبارت است از :

الف – حقوق مدنی                     ب – حقوق جزا                        ج- حقوق تجارت

د – آئین دادرسی مدنی              ه – آئین دادرسی کیفری            و- حقوق ثبت           ز- امور حسبی

بنابراین لازم است اعضای محترم کمیته برگزاری آزمون های دوره ای، حسب علایق هر یک از اعضای محترم در رشته های فوق الذکر، اتاق های هم فکری در رشته های مربوطه تشکیل، و اعضای هر اتاق با تعیین منابع و کتب معتبر حقوقی از اساتید و دانشمندان طراز اول حقوق در رشته های مربوطه، و معرفی آن به کارآموزان محترم وکالت، هر ماهه بنحو منظم و مرتب و با اعلام برنامه های از پیش تعیین شده، مبادرت به اخذ آزمون تشریحی از کارآموزان مذکوردر یکی از رشته های تخصصی مربوطه نموده، ونمره هر یک از کاراموزان را پس از اعلام در سایت کمیسیون کار آموزی قزوین، به صورت کارنامه ماهانه با امضاء تمامی اعضا هر اتاق به کمیسیون کارآموزی ارئه نمایند.

3-نظر به این که تعداد کارآموزان محترم وکالت به صورت دوره ایی ممکن است تغییر نماید، لذا در صورت لزوم، کمیته محترم برگزاری آزمون می تواند با تهیه لیست کارآموزان وکالت و طبقه بندی کارآموزان مذکور بر اساس سابقه کارآموزی،  به تفکیک مبادرت به اخذ آزمون ماهانه نمایند.

4- از آنجائیکه ممکن است کثرت تعداد کارآموزان وکالت موجب تعذّر در اخذ آزمون  ماهانه بصورت یکجا گردد، لذا انجام آزمون در نوبتهای متعدد در هر ماه، بر اساس تقسیم بندی کارآموزان بلامانع میباشد.

 

ج – شرح وظایف کمیته هماهنگی با وکلای سرپرست

1- از آنجائیکه کاراموزان محترم وکالت در دوران کارآموزی تحت نظارت وکلای محترم سرپرست مبادرت به کسب تجربه و کسب مهارتها و رفتارو اخلاق حرفه ای، و نیز فنون دفاع بصورت علمی و کاربردی می نمایند، و قانونا نیز مجاز به انجام وکالت تحت نظارت وکلای محترم سرپرست می باشند، لذا اعضای محترم کمیته هماهنگی با وکلای سرپرست میباست در خصوص مراتب فوق، بطور مستمر و به نحو مقتضی بر میزان ممارست و رعایت موازین قانونی و اخلاقی کارآموزان از یک طرف، و نحوه پذیرش، دلسوزی ومیزان صرف وقت وکلای محترم سرپرست، در امر آموزش و انتقال تجربیات به کارآموزان از طرف دیگر نظارت داشته، و چنانچه هرگونه قصور،کم کاری ویا سهل انگاری و بی مبالاتی از سوی هریک از کارآموزان صورت پذیرد، مراتب را با ذکر مأخذ به کمیسیون کارآموزی اعلام نمایند.

2- از آنجائیکه نظارت مستمربر تعاملات وانجام وظایف کارآموزی کارآموزان وکالت نزد  وکلای محترم سرپرست به شرح معنون، مستلزم رویه واحد می باشد، لذا لازم است کمیته محترم هماهنگی با وکلای سرپرست، ضمن تهیه فرمهای مخصوص و تائید آن از سوی کمیسیون کارآموزی، نسبت به طرح سوالات از وکلای سرپرست مذکور و هریک از کارآموزان بطور مجزّا، در حیطه شرح وظایف فوق الذکر اقدام نموده، و هر سه ماه یک بار ضمن مصاحبه شفاهی با ایشان مبادرت به تکمیل فرمهای مذکور، بر اساس نتایج مصاحبه بعمل آمده واظهار نظر مصاحبه کننده تهیه و به کمیسیون کارآموزی ارائه نمایند.

3- با توجه به کثرت تعداد کارآموزان محترم و لزوم اجرای دقیق و منظم شرح وظایف پیش گفته، لازم است با تقسیم کارآموزان مذکور در گروههای معین، هر گروه تحت نظارت یکی از اعضای محترم کمیته قرارگرفته، و انجام امور نظارتی مذکور توسط عضو منتخب، از ابتدا تا انتهای کار آموزی برای هرگروه ازکار آموزان انجام گردد.