آگهی صدور پروانه کارآموزی وکالت سال 1397

بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹6 کانون وکلای دادگستری قزوین که مدارک آنان مورد قبول کانون واقع شده است می رساند، به منظور صدور پروانه کارآموزی مبالغ ذیل را به حساب های مربوطه واریز و فیش آن را حداکثر تا تاریخ 29/3/97 تحویل امور مالی کانون نمایند.

1 – حق  عضویت  جهت صدور پروانه کارآموزی  : مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

2- هزینه برگزاری همایش : مبلغ 80۰،۰۰۰ ریال

3-  هزینه جهت امور رفاهی ، ورزشی : مبلغ 8۰۰،۰۰۰ ریال

4- هزینه جهت صدور کارت شناسایی ، وکالتنامه ،جلد پروانه و آرم:مبلغ 3،۶5۰،۰۰۰ ریال

5- هزینه جهت برگزاری کارگاه آموزشی : مبلغ 7،۰۰۰،۰۰۰ ریال

به شماره حساب ۰۱۰۶۱۸۱۴۰۱۰۰۹ بانک ملی شعبه چهارراه خیام قزوین

6- شرکت در دوره آموزش مبانی رایانه کانون و یا  ارائه گواهی معتبر ICDL  از آموزشگاه مورد تأیید واحد انفورماتیک کانون

 

در خصوص حق بیمه صندوق حمایت وکلا وکارگشایان با ارائه گواهی تسویه بدهی از صندوق حمایت

کپی شناسنامه از تمام صفحات- کپی کارت ملی – (جهت صندوق حمایت)