آگهی مزایده فروش ساختمانهای اداری و مسکونی جمعیت هلال احمر در تاکستان

بدینوسیله به استحضار میرساند این جمعیت در نظر دارد تعداد 12 واحد از ساختمانهای اداری ، آموزشی ، ورزشی ، تجاری مسکونی خود را در شهرستان تاکستان طی یک برگ لیست پیوستی به صورت قرارداد اجاره از طریق مزایده واگذار نماید .
لذا متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( سامانه ستاد )
به آدرس : www.setadiran.ir) ) مراجعه و اطلاعات و متن آگهی مربوطه را مطالعه نمایند .
ویا به سایت جمعیت هلال احمر استان قزوین به آدرس http//ghazvin.rcs.ir
مراجعه نمایند و همچنین سوالات خودرا به صورت تلفنی ، با شماره 33365872-028 مسئول محترم امور قراردادها مطرح نمایند .

زمان دریافت اسناد از سامانه ستاد از روز شنبه مورخ 18/02/1400 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 19/02/1400
زمان ارائه پیشنهادات قیمت از روز دوشنبه مورخ 20/02/1400 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ22/02/1400
زمان بازگشایی پاکات و اعلام نتایج ، روز شنبه مورخ 25/02/1400

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
جمعیت هلال احمر استان قزوین


فایل پیوست