آگهی مزایده فروش مقادیر ضایعات آهن آلات و ضایعات پلاستیکی

باسمه تعالی

کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی و ضایعات پلاستیکی خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان میتوانند از تاریخ 21/۰1/1401 لغایت پایان وقت اداری 22/۰1/1401 جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت به آدرس : قزوین، مجتمع ادارات پونک نبش میدان حج ،ساختمان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مراجعه نمایند.

تلفن تماس: ۳۳۶۹۹۵۹۶-۳۳۶۹۹۵۹۷-028

ریاست کانون وکلای دادگستری استان قزوین