استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه + پاسخ

پیرو استعلام این کانون با نامه شماره 8113049 مورخ 99/10/3 از اداره حقوقی قوه قضائیه در ادامه توجه شما را به پاسخ این استعلام جلب مینماییم.