اصلاحیه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی از سوی رئیس قوه قضائیه

پیرو وصول نامه حاوی اصلاحیه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی از سوی رئیس قوه قضائیه توجه اعضای محترم را به این اصلاحیه جلب مینماییم.