اطلاعيه پایان دوره مشمولین اختبار سال 1396

به اطلاع کلیه کارآموزان محترم اعم از پذیرفته شده از طریق آزمون، مشمولین بند دال ماده 8 لایحه قانونی استقلال، اعضای هیأت علمی دانشگاه و تمدید و تجدید دوره شده، می رساند:
حسب تصمیم مورخ 24 آبان ماه 1396 کمیسیون کارآموزی تمام افرادی که دوره کارآموزی آن ها تا تاريخ 96/10/30 به پايان مي رسد؛ مشمول شرکت در اختبار سال 96 می باشند.

لذا مقرر است کارآموزان محترم طبق برنامه زمان بندی، در اجرای ماده١٢ شرح وظایف کارآموزی، مدارک انجام تکالیف کارآموزی را به انضمام در خواست کتبی مبنی بر طی دوره و آمادگی جهت شرکت در اختبار را به دفتر کمیسیون کارآموزی تحویل و ثبت نمایند.

برنامه زمان بندی تحویل مدارک:
1- کارآموزانی که دوره آن ها تا پایان آبان ماه سال 96 به اتمام می رسد حداکثر تا تاریخ 96/9/10
2- کارآموزانی که دوره آن ها تا پایان آذر ماه سال 96 به اتمام می رسد حداکثر تا تاریخ 96/10/10
3- کارآموزانی که دوره آن ها تا پایان دی ماه سال 96 به اتمام می رسد حداکثر تا تاریخ 96/11/5

 

مدارک انجام تکالیف کارآموزی عبارتند از:
1- کارنامه کارآموزی که باید شامل موارد زیر باشد:
الف- گواهی حضور در جلسه های دادگاه با امضا و مهر دادگاه
ب- گزارش های سه ماهه و پایان دوره وکیل سرپرست به نحو پیش بینی شده در شرح وظایف کارآموزی
پ- گواهی حضور در جلسه های توجیهی، سخنرانی، آموزشی و جلسه های قسمت الف بند ٦-١١شرح وظایف کارآموزی، با امضا و مهردبيرخانه كميسيون کارآموزی
2 – گزارش جلسه های دادگاه وكارگاه هاکه با رعایت بند٧-١١ شرح وظایف کارآموزی تنظیم و دارای فهرست و شماره به ترتیب مندرج در کارنامه کارآموزی باشد.
3 – گواهی اداره معاضدت ( در مورد کارآموزانی که برای آموزش به اداره مذکور معرفی شده اند)

4- مدرک آموزش رایانه كه با تاييد واحد انفورماتيك كانون رسيده باشد.
ضمناً تاریخ ،محل و ساعت برگزاری اختبار کتبی و شفاهی ، به تفکیک روز و مواد درسی متعاقباً اعلام خواهد شد.