اطلاعیه ریاست محترم کل دادگستری استان در خصوص تعرفه حق الوکاله

پیرو وصول نامه شماره 35245/1 مورخ 30 بهمن ماه 1400 از سوی ریاست محترم کل دادگستری استان قزوین در خصوص تعرفه حق الوکاله توجه همکاران محترم را به متن این نامه جلب مینماییم.