اطلاعیه: لزوم درج کد ملی موکل در وکالتنامه ها

نظر به اینکه در اجرای مواد 175 , 176 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بخشنامه شماره 1/16791 مورخ 1396/10/04 رییس کل محترم دادگستری استان قزوین کلیه اصحاب دعوا ملزم به ثبت نام در سامانه ثنا می باشند، لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موکلین نیز به پیش از تقدیم وکالتنامه در سامانه ثنا ثبت نام نمایند. ضمنا لازم است شماره ملی موکلین نیز به منظور بهره برداری، در وکالت نامه های تنظیمی درج گردد.