اطلاعیه مهم کمیسیون کارآموزی و اختبار

کمیسیون ضمن اشراف کامل به آزمونهای دوره ای و اینکه بعضی از کارآموزان اقدام به تقلب در امتحان بصورت گروهی نموده اند اکیداً به کارآموزان متذکر میگردد : از این رفتار خلاف حسن اخلاق، امتناع کرده و در صورتی که کمیسیون احراز نماید کارآموز یا کارآموزان از طریق به اشتراک گذاشتن یا هر طریق دیگر مرتکب تخلف شوند در اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه ۱۳۷۶ جهت ابطال پروانه کارآموزی از طریق رئیس کانون و دادگاه انتظامی اقدام خواهدگردید .ضمناً کارآموزانی که در آزمون دوره ای حقوق تجارت مرتکب این عمل بر خلاف حسن اخلاق ( تقلب در امتحانات) گردیده اند بار نخست کمیسیون چشم پوشی کرده و در صورت تکرار با توجه به اعلام مراتب در این اطلاعیه تاکید می نمایدکه من بعد هیچگونه اغماضی در خصوص متقلبین صورت نخواهد گرفت.

نظرات بسته شده است.