اطلاعیه کمیسون کارآموزی و اختبار

به اطلاع آن دسته از کارآموزانی که در تیر ماه سال 1399 دوره کارآموزی خود را آغاز نموده اند می رساند ضروری است  گزارش سه ماه سوم  کارآموزی خود را از وکیل سرپرست محترم اخذ و به دفتر کمیسیون ارائه نمایند.