اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری سخنرانی فصلی پاییز 1401

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری سخنرانی فصلی پاییز 1401