اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص کارگاه آموزشی ورودی های ۱۴۰۰