اطلاعیه کمیسیون کارآموزی ویژه مشمولين اختبار سال ١٣٩٦

پيرو اطلاعيه پايان دوره مشمولين اختبار سال ١٣٩٦ برای مرتبه دوم به اطلاع کلیه کارآموزان محترم اعم از پذیرفته شده از طریق آزمون، مشمولین بند دال ماده 8 لایحه قانونی استقلال، اعضای هیأت علمی دانشگاه و تمدید و تجدید دوره شده، می رساند:

حسب تصمیم مورخ ٩٦/٨/٢٤ کمیسیون کارآموزی تمام افرادی که دوره کارآموزی آن ها تا تاريخ ٩٦/٩/٣٠ به پايان رسيده است
طبق برنامه زمان بندی، در اجرای ماده١٢ شرح وظایف کارآموزی، مدارک انجام تکالیف کارآموزی را به انضمام در خواست کتبی مبنی بر طی دوره و آمادگی جهت شرکت در اختبار را تا تاریخ ٩٦/١٠/١٠ به دفتر کمیسیون کارآموزی تحویل و ثبت نمایند.
* مدارک انجام تکالیف کارآموزی عبارتند از:
1- کارنامه کارآموزی که باید شامل موارد زیر باشد:
الف- گواهی حضور در جلسه های دادگاه با امضا و مهر دادگاه
ب- گزارش های سه ماهه و پایان دوره وکیل سرپرست به نحو پیش بینی شده در شرح وظایف کارآموزی
پ- گواهی حضور در جلسه های توجیهی، سخنرانی، آموزشی و جلسه های قسمت الف بند ٦-١١شرح وظایف کارآموزی، با امضا و مهردبيرخانه كميسيون کارآموزی
2 – گزارش جلسه های دادگاه وكارگاه هاکه با رعایت بند٧-١١ شرح وظایف کارآموزی تنظیم و دارای فهرست و شماره به ترتیب مندرج در کارنامه کارآموزی باشد.
3 – گواهی اداره معاضدت ( در مورد کارآموزانی که برای آموزش به اداره مذکور معرفی شده اند)

4- مدرک آموزش رایانه كه با تاييد واحد انفورماتيك كانون رسيده باشد.
ضمناً تاریخ ،محل و ساعت برگزاری اختبار کتبی و شفاهی ، به تفکیک روز و مواد درسی متعاقباً اعلام خواهد شد.