اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار در خصوص تکالیف کارآموزی فروردین ماه 1400

برابر مصوبه مورخ 15 فروردین ماه 1400 کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین در فروردین ماه با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا به جای حضور در دادگاه مقرر گردید کارآموزان محترم در یک جلسه کارگاه آموزشی جایگزین شرکت نمایند.

زمان و موضوع کارگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

کمیسیون کارآموزی و اختبار
کانون وکلای دادگستری استان قزوین