اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار ویژه پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کارآموزان وکالت 98

بدینوسیله از تمامی پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کارآموزان وکالت 98 که مراحل ثبت نام الکترونیکی خود را مطابق اطلاعیه ها و فراخوان های قبلی به انجام رسانیده اند دعوت می گردد با مراجعه به سامانه ثبت نام به نشانی reg.qazvinbar.org و کلیک روی گزینه پیگیری ثبت نام و سپس کلیک روی گزینه وکیل سرپرست، نسبت به انتخاب انتخاب شهر محل کارآموزی پیشنهادی خود و همچنین سه وکیل سرپرست پیشنهادی خود بر اساس اولویت اقدام فرمایند.

 

لازم بذکر است موارد انتخابی صرفاً بمنزله پیشنهاد تلقی و تصمیم نهایی با توجه به جمیع شرایط نزد کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون خواهد بود.

ضمناً در صورتی که امکان انتخاب وکلای سرپرست و پیشنهاد ایشان به کمیسیون را ندارید در صفحه مربوطه روی گزینه پیشنهادی ندارم کلیک فرمایید.