اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار

پیرو مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار، آخرین مهلت ارائه تکالیف کارآموزانی که آذر ماه دوره کارآموزی آنها به پایان می رسد، ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره می باشد.

ضمناً در خصوص غیبت کارآموزان در جلسات کلاس آموزشی به صورت غیر موجه مقرر شد علاوه بر ارائه فایل صوتی جلسه، یک فصل از یک کتاب مرتبط با همان کلاس را نیز خلاصه و ارائه نمایند.