اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار

مطابق مصوبه مورخ 25 اسفند ماه 1394 کمیسیون کارآموزی و اختبار، به اطلاع کارآموزان محترم می رساند؛ زمان برگزاری اختبار کتبی 23،24،25 تیر ماه و اختبار شفاهی 30،31 تیر و 1 مرداد سال 1395تعیین گردید.

دفتر کمیسیون کارآموزی و اختبار
کانون وکلای دادگستری استان قزوین