اعلام سازمان بازرسی کل استان قزوین در خصوص ممنوعیت عضویت همزمان در دستگاه ها و شرکت ها و …

اعلام سازمان بازرسی کل استان قزوین در خصوص ممنوعیت عضویت همزمان در دستگاه ها و شرکت ها و …