اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال ۱۳۹۹

نتایج پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال ۱۳۹۹ ضمن عرض تبریک و آرزوی بهروزی به شرح زیر اعلام میگردد:


سهمیه آزاد:

رتبهنامنام خانوادگیشماره شناسنامه
۱محسنامانی۴۳۱۰۸۸۸۷۶۳
۲نرگسنوروزی۴۳۱۱۱۴۸۸۹۵
۳محمدتقیایواللهی۴۳۲۳
۴مهدیرحمانی۳۵۳
۵سیدابوالحسنحاجی سیدجوادی۱۲۱۱۴
۶کیمیاافشارقهرمانی۴۳۱۰۹۴۰۱۹۶
۷محمدقدیری۱۹۲۸
۸غفورپورنظر۴۰۶۰۹۶۹۴۰۰
۹جوادصفری زاده۴۸۰۵۳۴۸۴۵
۱۰مجیدمراقی۴۳۱۰۶۵۹۱۵۲
۱۱حسینحسن زاده۷۱۵۹
۱۲مجیدنعمتی۵۰۹۰۰۲۱۰۸۲
۱۳سیدباقرموسوی محمدی۴۳۹
۱۴صادقپروندی۷
۱۵علیرضاحقیق۲۷۹۰۴۳۱۹۲۲
۱۶مهردادابراهیم زاده۳۶۶۰۰۴۸۳۷۲
۱۷محمدرضاشاعری۴۳۱۰۵۵۱۲۵۴
۱۸ارشنادی۴۰۶۰۶۴۷۳۸۱
۱۹علیرضاعلیزاده نیار۳۸۳۹
۲۰میثمکولیوند۳۳۳۰
۲۱ابوالفضلسازنده۵۰۸۰۰۳۸۶۵۹
۲۲عاطفهوصله کار۱۰۵۰۴۳۰۴۷۶
۲۳تن نازکاکاوند۴۳۱۰۱۱۸۴۲۹
۲۴ثناشجاعی۲۵۰۰۴۲۱۵۵۴
۲۵رسولحیدری۸۱۸۷۷
۲۶فائزهخلجی۵۰۸۰۱۱۴۱۱۸
۲۷سحردلگرم۴۳۱۰۲۹۵۴۰۱
۲۸احساننوری۴۳۱۰۷۲۹۴۹۵
۲۹میلادکوهستانی کوران ترکیه۴۳۱۰۹۴۰۹۹۴
۳۰فاطمهاحمدیان قایش قورشاق۴۱۷۳
۳۱سجادحسینی۱۴۸۲
۳۲همایونترکاشوندجوزانی۳۱
۳۳ابراهیملشگری۱۵۵۲۲
۳۴امینمیرزائی۵۹۰۰۰۰۰۰۷۹
۳۵سمیهکریمی۱۲۹۰
۳۶مهنازحمیدی۱۴۰۱۶
۳۷موسیحسنی۴۳۶۰۰۵۶۳۶۲
۳۸جوادمحمودخانی۱۰۴
۳۹فاطمهاصغری زاده گنجی۲۰۵۰۴۴۱۹۹۱
۴۰محمدحسین پوربوئینی۱۷۴۰
۴۱مهساخاکپور۱۲۷۴۵۴۹۹
۴۲فرزادپروین اجیرلو۱۰۹
۴۳مهدیموج باف قزوینی۷۶۸۹۴
۴۴علیرحمنی۴۳۸۰۰۴۷۲۴۵
۴۵هنگامهرشوندهرانکی۱۰۳۳۴
۴۶روح اللهمرادی۴۹۰۹۵
۴۷اصغرلطفعلی پورعلی ابادی۲۳۹
۴۸فاطمهمیکانیکی۳۹۶۱۶
۴۹مهدیبابا۵۰۹۰۱۳۵۲۳۱
۵۰زهراحبیبی۴۷۱۷
۵۱سمیهمهدیان فتح۴۷۵۹
۵۲حسینمحمدی۱۰۴۲۳
۵۳علیامینی۱۴۴۷۸
۵۴سیده پانته اپورسیدرضا۸۴۲۹
۵۵علیقدیری۱۷۸۶
۵۶حامدداداشی۷۷۴۰
۵۷النازپراور۱۳۹۱۷
۵۸زهراعابدینی پلنگی۴۳۱۰۸۷۷۷۰۲
۵۹رجبعسگری۸۰۷۴
۶۰حسنرحمنی۱۳۱
۶۱فاطمهجعفری۴۷
۶۲جوادشیرمحمدی۵۰۸۰۱۱۸۴۸۲
۶۳رسولصادقی فر۴۳۸۰۱۳۸۷۹۸
۶۴معصومهارجمند۴۳۱۰۹۷۸۶۱۴
۶۵حسیناسدی۱۴۸۵۳۱۰۸
۶۶میلادطاهرخانی۴۳۸۰۱۰۶۷۲۱
۶۷مژگانصحراگرد۴۱۰۵۴۴۶۷۱
۶۸شیمااحمدی۴۳۱۰۷۳۴۳۷۵
۶۹مرضیهکریم زاده موسی۴۳۱۱۱۲۶۸۴۰
۷۰داودشوندی۳۷۰۷۰۸۵۱۲

نظرات بسته شده است.