افزایش میزان حق عضویت سالانه وکلاء و کارآموزان

بازگشت به نامه شماره 200500 مورخ 25 شهریور 96 کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص درخواست افزایش میزان حق عضویت سالانه وکلا و کارآموزان عضو کانون و موافقت معاون اول محترم قوه قضائیه طی نامه شماره 900/2/2692/1000 مورخ 16 دی ماه 1396 در اجرای ماده 9 آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 1350 و حسب بررسی های بعمل آمده با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز، حق عضویت سالانه وکلای پایه یک دادگستری از مبلغ 300 هزار تومان به مبلغ 600 هزار تومان و حق عضویت کارآموزان وکالت از مبلغ 60 هزار تومان به 120 هزار تومان افزایش یافت.