الزام ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت در سامانه خدمات الکترونیک قضایی + راهنما

از ابتدای آذر ماه 1399 پذیرش هرنوع دادخواست، شکواییه، لایحه و گزارش منوط به ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در سامانه خدمات الکترونیک قضایی میباشد.


راهنمای گام به گام ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت در سامانه عدل ایران