انتخابات میان دوره ای هفتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد

جلسه مورخ 7 خرداد 1397 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین انتخابات هیأت مدیره برگزار شد و آقای محمد نسخه چی به عنوان رئیس هیأت مدیره کانون، آقای میرسینا داوری به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره کانون و آقای محمدحسین سرداری به عنوان بازرس کانون با اکثریت آراء برای یکسال انتخاب شدند.