انتخاب هفتم

به تاریخ 6 خرداد ماه 1396 اولین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد نسخه چی، محمدحسین سرداری، میرسینا داوری، حسین محبی، امیرافشین کلانتری تشکیل است.
وفق ماده 19 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بطور فردی و مخفی رأی گیری به عمل آمد و اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل با اکثریت آرا برای مدت یکسال تعیین گردید:

۱. محمد نسخه چی – رئیس هیأت مدیره
۲. میرسینا داوری – نایب رئیس هیأت مدیره
۳. محمدحسین سرداری – بازرس هیأت مدیره
۴. حسین محبی – منشی
۵. امیرافشین کلانتری – عضو هیأت مدیره