اولین جلسه هیأت مدیره هشتم

به تاریخ 5 خرداد ماه 1398 اولین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد رضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی،  سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و ریاست سنی آقای محمد رضا شهیدی  تشکیل است .

وفق ماده 19 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بطور فردی و مخفی رأی گیری به عمل آمده و به شرح ذیل رئیس، نایب رئیس، بازرس هیأت مدیره، برای مدت یکسال تعیین گردید:

 

  1. آقای محمد رضا شهیدی رئیس هیأت مدیره
  2. آقای امیر افشین کلانتری نایب رئیس هیأت مدیره
  3. آقای سید محسن خطیبی بازرس هیأت مدیره

 

به اتفاق آرا انتخاب گردیدند.

 

 

امضاء کنندگان:

 اعضاء اصلی :

محمد رضا شهیدی ،امیر افشین کلانتری  سید محسن خطیبی،  سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد   

 

          

 اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ، محمد مهدی نحوی ، امیر کاتبی