برنامه تشکیل کلاس و کارگاه آموزشی و جلسات توجیهی مرداد ماه کارآموزان محترم وکالت

برنامه تشکیل کلاس و کارگاه آموزشی و جلسات توجیهی مرداد ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایلهای پیوست برگزار می گردد

 

کلاس توجیهی گروه ج – جلسه اول

کلاس توجیهی گروه ج – جلسه دوم

کلاس توجیهی گروه د – جلسه اول

کلاس توجیهی گروه ج – جلسه دوم

 


 

کلاس آموزشی گروه ج

کلاس آموزشی گروه د

 


 

کارگاه آموزشی گروه الف

کارگاه آموزشی گروه ب

کارگاه آموزشی گروه ج

کارگاه آموزشی گروه د

 


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

  • حضور کلیه کارآموزان علیرغم گروه بندی های پیشین در این جلسه الزامی می باشد
  • وکلای فرضی مکلفند سه روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه دفاع حاضر شوند در غیر این صورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی برای ایشان غیبت تلقی میگردد.
  • تأخیر بیش از ۵ دقیقه غیبت تلقی و کارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
  • غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت موجه بودن عذر کارآموز با ارائه مستندات؛ وی فقط یکبار میتواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین