برنامه جلسات آموزشی کارآموزان در آبان ماه ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۳۰ ساعت ۱۲ با موضوع “ارث زوجه” با سخنرانی دکتر امجد معتمدی برگزار می گردد.
وکلای فرضی خانمها نیلوفر قلی پور و نگار کاظم نیا موظفند ۳ روز قبل از جلسه با وکیل مربی محترم جهت گرفتن شرح پرونده هماهنگ نمایند.
حضور در این جلسه برای تمام کارآموزان عضو و مهمان کانون الزامی است


کلاس آموزشی آبان ماه کارآموزان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۶ ساعت ۱۱ صبح با موضوع «قراردادهای مشارکت مدنی» با سخنرانی دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی برگزار می گردد.