برنامه جلسات آموزشی کارآموزان در آذر ماه ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی آذر ماه ۱۴۰۰ فصل حقوق مدنی

در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ ساعت ۱۰ صبح با موضوع شروط ضمن عقد و تاثیر آن در معامله با سخنرانی آقای رحیم معروفی وکیل دادگستری به صورت مجازی برگزار می گردد.

وکلای فرضی آقایان مجتبی گودرزوند چگینی و کیقباد کیانی موظفند ۳ روز قبل از جلسه با وکیل مربی محترم جهت گرفتن شرح پرونده هماهنگ نمایند.
حضور در این جلسه برای همه کارآموزان عضو و مهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین الزامی است.


کلاس آموزشی آذر ماه ۱۴۰۰ فصل حقوق مدنی

در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ ساعت ۱۲ ظهر با موضوع مهار شرط وجه التزام با اصول عدالت و انصاف با سخنرانی جناب آقای دکتر سید عباس موسوی قاضی سابق دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه و مولف کتب حقوقی به صورت مجازی برگزار می گردد.
حضور در این جلسه برای همه کارآموزان عضو و مهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین الزامی است.