برنامه زمانی اعطای پروانه های کارآموزی وکالت پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1398

برنامه زمانی اعطای پروانه های کارآموزی وکالت پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1398 در روزهای بشرح زیر از ساعت 10 صبح الی 12 ظهر میباشد:

 

  • رتبه ۱الی ۱۸ یکشنبه ۹۹/۴/۸
  • رتبه ۱۹ الی ۳۶ دوشنبه ۹۹/۴/۹
  • رتبه ۳۷ الی ۵۴ سه شنبه ۹۹/۴/۱۰
  • رتبه ۵۵ الی ۶۴ و ۱ تا ۸ ایثارگری چهارشنبه۹۹/۴/۱۱
  • رتبه ۹ تا ۲۸ سهمیه پنج شنبه ۹۹/۴/۱۲

 


کارآموزان محترمی که در تاریخ های مقرر شده امکان حضور در کانون را نداشتند میتوانند طی روزهای آتی جهت دریافت پروانه خود به دفتر کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون مراجعه نمایند.