برنامه زمانی کارگاه آموزشی جایگزین دادگاههای بهمن ماه ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳ الی ۱۵ با موضوع معامله معارض با سخنرانی دکتر حسین محبی به صورت مجازی برگزار می گردد.

وکلای فرضی کارگاه آموزشی ،خانمها فرشته سادات علوی و نرگس قاسمی موظفند ۳ روز قبل از تاریخ جلسه با وکیل مربی محترم هماهنگ نمایند.

 

حضور در این جلسه برای همه کارآموزان عضو و میهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین الزامی است.

نظرات بسته شده است.