برنامه زمانی کارگاه آموزشی جایگزین دادگاههای مردادماه ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی در تاریخ یک شنبه ۱۴۰۰/۵/۳۱ساعت ۱۳ با موضوع “مسولیت تضامنی مدیران شرکت در خصوص بدهی های مالیاتی شرکت “با سخنرانی دکتر امجد معتمدی به صورت مجازی برگزار می گردد.
وکلای فرضی کارگاه آموزشی، خانمها حمیده نصرتی قلعه بین و محبوبه شریفی صالحکوهی موظفند ۳روز قبل از تاریخ جلسه با وکیل مربی محترم هماهنگ نمایند.حضور در این جلسه برای همه کارآموزان عضو و میهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین الزامی است.