لغو کلاس و کارگاه آموزشی اسفند ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت

پیرو مصوبه مورخ 3 اسفند ماه 1398 کمیسیون کارآموزی و اختبار کلاس و کارگاه آموزشی اسفند ماه 1398 کارآموزان محترم به دلیل تداخل با برنامه برگزاری اختبار لغو و در ماه های آتی به صورت جبرانی برگزار خواهد شد.