برگزاری اختبار کتبی و شفاهی اسفند 1401 کانون وکلای دادگستری استان قزوین

برگزاری اختبار کتبی و شفاهی اسفند 1401 کانون وکلای دادگستری استان قزوین