برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی تخصصی و کاربردی دانشگاه تربیت مدرس

پیرو نامه واصل شده از دانشگاه تربیت مدرس این دانشگاه در نظر دارد تا در صورت ثبت نام و تکمیل ظرفیت دوره های کوتاه مدت آموزشی تخصصی و کاربردی بشرح زیر را برگزار نماید.

  • آئین دادرسی مدنی – آقای دکتر مجید غمامی – 16 ساعت – 3،700،000 ريال
  • داوری ها – آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا – 16 ساعت – 4،000،000 ريال
  • آئین دادرسی کیفری با لحاظ تحولات قانون 92 و 94 – آقای دکتر محمود صابر – 16 ساعت – 3،700،000 ريال
  • حقوق جزای عمومی با لحاظ اصلاحات قانون 92 – آقای دکتر محمدجعفر حبیب زاده – 16 ساعت – 4،200،000 ريال
  • حقوق تجارت – آقای دکتر محمد عیسایی تفرشی – 16 ساعت – 4،200،000 ريال

از علاقه مندان جهت برگزاری و حضور در نشست های با موضوع نامبرده خواهشمند است مراتب را به دبیرخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین منتقل نمایند.