برگزاری همایش اسکودا با موضوع بررسی پیش نویس لایحه تعزیرات 1401 از منظر آموزه های علوم جنایی

اطلاعیه اعلام اسکودا در خصوص برگزاری همایشی با موضوع بررسی پیس نویس لایحه تعزیرات 1401 از منظر آموزه های علوم جنایی: