بیانیه کانون وکلای دادگستری استان قزوین مبنی بر محکومیت جنایت خشونت بار ضد بشری در نیوزیلند

این نخستین بار نیست که مسلمانان در گوشه گوشه دنیا در معرض تهاجم و خشم قرار میگیرند
این بارنیز نژادپرستی و نفرت ، نمازگزاران بی گناه وبی پناه را درمسجدهدف شوم خودوشاهد يکی دیگر از سیاه ترین جنایت های علیه بشریت بودند .
این حادثه فاجعه‌بار دیگر بارچهره واقعی تروریسم را نشان داد و ثابت کرد که تروریسم به دین، ملت و قوم خاصی مرتبط نیست .
تروریست ها نشان دادند که معتقد به هیچ دینی و عقیده‌ای نبوده و دشمن انسانیت هستند.
این اقدام وحشیانه حاصل رفتار مکاتب و اندیشه هایي است که درپهنه گیتی مبانی نظری و عملی اشاعه نفرت، بیگانه هراسی و اسلام هراسی، ترویج می کندومسئولان اصلی این جنایت نه یک گروهک و چند مزدور، بلکه طراحان و سیاست‌گذاران اصلی آن هستند.از اينرو همه آزاد اندیشان و آزادي خواهان در غرب و شرق جهان باید بدون تزویر و ریاکاری در دفاع از “سیاه نمایی” علیه مسلمانان برخیزند:
کانون وکلای دادگستری استان قزوین، ضمن محکوم کردن هرگونه اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه، زمان، مکان و عامل آن،جنایت علیه انسانیت در دو‌مسجد کشور نیوزیلند را محکوم وضمن اعلام‌ همدردی و همبستگی با خانواده های دغدار با تاکید بر این نکته که
مقابله با گروه‌های تروریستی، مسوولیت مشترک همه است انتظار دارد همه کشورها در کنار سازمان ملل متحد طبق تعهدات بین المللی خود به مقابله با این پدیده شوم و ضد انسانی
بر خیزند.