بیمه تکمیلی تجارت نو

با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه تجارت نو جهت بیمه تکمیلی درمان، ثالث، بدنه با شرایط ویژه همکارانی که تمایل به ثبت نام دارند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 18 مرداد 97 به واحد انفورماتیک مراجعه نمایند.

 

مشاهده ریز مبالغ بیمه تکمیلی درمان تجارت نو