تبریک روز خبرنگار

پيام تبريك رياست كانون وكلاي دادگستري استان قزوين به مناسبت “روز خبرنگار ”

١٧ مرداد ؛ روز خبرنگار ، تجلّي عيني آگاهي بخشي و حرمت نهادن به هدايت روح و جان انسان به سمت دانايي است و بدون ترديد تكريم اين روز ، تحريم جهل است و تنوير تعالي روح .
عليرغم تكليف ذاتي مجموعه كانون وكلاي دادگستري به عنوان قديمي ترين و پابرجاترين نهاد مدني – صنفي كشور بر اشاعه دانايي و تصميم بر حضور. و سپاسگزاري و اهداء تبريك به خبرنگاران گرانقدر ؛ اين سفيران نيك انديش فهم و كمال ، ليكن بجهت محدوديت هاي ابلاغي از قرارگاه كرونايي استان مينودري قزوين متضمن منع از هرگونه مراجعه و تجمعات و در راستاي صيانت از سلامت مهربان خبرنگاران جان اين امر ميسر نگرديد.
لذا به تمامه جان ضمن تكريم ياد و خاطره شهيد والاشأن محمود صارمي و “روز خبرنگار” و پيشكش صميمانه ترين تحيّات به محضر يكايك قلم به دستان راستين ، به ياري حق پس از رفع شرايط نامطلوب كرونايي موجود و فراهم شدن بستر و فضاي ديدار حضوري ، بمانند سالهاي گذشته ، ضمن شرفيابي از مساعي ارزشمند اين عزيزان بجهت تعامل و همكاري و همراهي با كانون وكلاي دادگستري سرزمين مقاخر قزوين تجليل خواهد شد .

سيدمحمّد حسيني
رئيس كانون وكلاي دادگستري قزوين
١٤٠٠/٠٥/١٧

روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین