تذکر مهم در خصوص الصاق تمبر مالیاتی روی وکالت نامه

پیرو گزارش های واصل شده از دادگستری کل استان در خصوص اقدام برخی از همکاران به ارایه تصویر اوراق وکالت نامه به مراجع قضایی و جدا نمودن تمبرهای مالیاتی الصاق شده بر روی اصل اوراق جهت مصارف بعدی، ضمن تأکید بر خلاف بودن این اقدام مطابق مقررات انتظامی کانون وکلای دادگستری به استحضار میرساند با توجه به اینکه این عمل از مصادیق فرار مالیاتی است امکان پیگیری قضایی مرتکبان نیز توسط مراجع ذی صلاح متصور خواهد بود.