توصیه به استفاده از خدمات الکترونیک قضائی

پیرو نامه 9031/21603/1 مورخ 3 آذر ماه 1395 رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین مبنی بر توصیه به استفاده از خدمات الکترونیک قضائی که در راستای اجرای مواد 175 و 176 قانون آئین دادرسی کیفری، سیاست های ابلاغی رئیس محترم قوه قضائیه و نیز سهولت در انجام امور قضائی ضمن مکانیزه نمودن کلیه فرآیند دادرسی ایجاد گردیده اند؛ از همکاران محترم خواهشمندیم تا با رعایت موارد زیر موجبات تامین رفاه و آسایش خود و نیز برقراری نظم و کاهش مراجعات به دفاتر قضائی را فراهم آورند.

  • تا حد ممکن از مراجعه حضوری جهت پیگیری پرونده ها خودداری نمایید و پرونده ها را از طریق سامانه عدل ایران پیگیری فرمایید
  • موکلین خود را جهت بهره مندی از این سامانه ها و خودداری از مراجعه حضوری به دادگستری جهت پیگیری پرونده ها ارشاد فرمایید