توصیه حفاظتی به همکاران محترم در محاکم قضایی

از تمامی همکاران محترم خواهشمند است همانگونه که انتظار میرود و تا حد امکان از تلفن همراه در مراجع قضایی و محیط های اداری استفاده ننموده و همواره با نصب آرم وکالت در این اماکن تردد فرمایند.