دادنامه های دادگاه عالی انتظامی قضات

دادنامه های دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص مشمولین بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز احراز حداقل نیروی علمی برای ایثارگران که طی نامه هایی از کانون های وکلای محترم استانهای گلستان و بوشهر واصل گردیده است به شرح تصاویر پیوستی به استحضار میرسد.