دستور جلسه مورخ 17 خرداد 95 هیات مدیره کانون در خصوص انتخاب هیات رئیسه

بتاریخ 1395/3/17 جلسه هیات مدیره کانون با حضور تمام اعضا تشکیل و در خصوص انتخاب هیات رییسه کانون به شرح ذیل اتخاذتصمیم گردید.
1-آقای غلامرضا تجدد به عنوان رییس هیات مدیره با 5 رأی از 5 رأی مآخوذه
2- آقای حسین اردکانی به عنوان نایب رییس با 5 رأی از 5 رأی مأخوذه
3-آقای محمد حسین سرداری به عنوان عضو هیأت مدیره با 5 رأی از 5 رأی مأخوذه
4 -آقای محمد نسخه چی به عنوان بازرس کانون با 5 رأی از 5 رأی مأخوذه
5-آقای میرسینا داوری به عنوان منشی هیأت مدیره با 5 رأی از 5 رأی مأخوذه