دوره آموزشی الکترونیکی(آنلاین) قانون کار و تأمین اجتماعی

اعلام برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی(آنلاین) قانون کار و تأمین اجتماعی از سوی معاونت آموزش و پژوهش موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی ریاست جهوری  – تاریخ اجرا 16 و 18 بهمن ماه