دوره آموزشی مجازی هلال احمر با موضوع آمادگی در مقابل کرونا

پیرو نامه شماره 138/2801/1400 هلال احمر استان قزوین در خضوض برگزاری دوره آموزشی مجازی «خانواده آماده در کرونا» و با توجه به لزوم یادگیری و آمادگی برای مقابله و پیشگیری از شیوع این ویروس منحوس از همکاران دعوت میکنیم با مراجعه به سامانه به نشانی زیر از مطالب آموزشی موجود بهرهمند گردند.