دوره آموزش الکترونیکی(آنلاین) بررسی هزینه های قابل قبول مالیاتی

پیرو نامه واصل شده از سوی مرکز آموزش های کوتاه مدت موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت آموزشی و امور دانشجویی ریاست جمهوری از همکاران علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در حوزه امور مالیاتی دعوت میگردد با ثبت نام از طریق تماس با واحد مربوطه که مشخصات آن در نامه پیوست موجود است در دوره آموزش الکترونیکی(آنلاین) بررسی هزینه های قابل قبول مالیاتی براساس آخرین تغییرات در کلیه قوانین و مقررات مالیاتی شرکت فرمایند.